Nariadenie vlády č. 23/1953 Zb.Nariadenie o Štátnej inšpekcii úrody poľnohospodárskych plodín

Čiastka 14/1953
Platnosť od 29.04.1953 do01.12.1957
Účinnosť od 29.04.1953 do01.12.1957
Zrušený 63/1957 Zb.

23.

Vládne nariadenie

zo dňa 25. marca 1953

o Štátnej inšpekcii úrody poľnohospodárskych plodín.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákona o päťročnom pláne):


§ 1.

Pre zabezpečenie správnosti evidencie a štatistiky osevných plôch, hektárových výnosov a úrody poľnohospodárskych plodín, ako aj pre sústavnú kontrolu plôch osevu, odhadu hektárových výnosov a úrody poľnohospodárskych plodín a pre kontrolu agrotechnických opatrení na zvyšovanie hektárových výnosov, zriaďuje sa Štátna inšpekcia úrody poľnohospodárskych plodín (ďalej len „Štátna inšpekcia úrody“).

§ 2.

(1) Štátna inšpekcia úrody sa zriaďuje pri Štátnom úrade štatistickom.

(2) Na čele Štátnej inšpekcie úrody je hlavný štátny inšpektor, ktorý má svojho zástupcu. Hlavného štátneho inšpektora, ako aj jeho zástupcu vymenúva a odvoláva predseda vlády na návrh predsedu Štátneho úradu štatistického. Orgánom hlavného štátneho inšpektora na Slovensku je oblastný štátny inšpektor pri Slovenskom štatistickom úrade, ktorého vymenúva a odvoláva predseda Štátneho úradu štatistického na návrh predsedu Slovenského štatistického úradu.

(3) Hlavnému štátnemu inšpektorovi sú podriadení obvodní štátni inšpektori pri krajskej štatistickej službe Štátneho úradu štatistického. Ich osobným úradom je Štátny úrad štatistický.

(4) Obvody pôsobnosti obvodných štátnych inšpektorov tvoria územia dvoch až štyroch okresov a určí ich hlavný štátny inšpektor. Obvody majú pozostávať z okresov pokiaľ možno klimaticky, pôdne a inak jednotných.

§ 3.

(1) Obvodní štátni inšpektori majú najmä tieto povinnosti:

a) organizovať a viesť zisťovanie odhadov hektárových výnosov a úrody poľnohospodárskych plodín na koreni (na poli);

b) zabezpečovať predkladanie predpísaných výkazov o odhadoch hektárových výnosov jednotlivých poľnohospodárskych plodín v určených lehotách;

c) preverovať predpísané výkazy o odhadoch hektárových výnosov a pôsobiť proti zámernému podhodnocovaniu alebo nadhodnocovaniu vykazovaných údajov;

d) vykonávať kontrolu odhadov hektárových výnosov výberovým meraním;

e) shromažďovať podklady o vyhliadkach na úrodu;

f) zisťovať straty poľnohospodárskych plodín najmä pri sbere, svážaní a výmlate;

g) organizovať a vykonávať kontrolu evidencie osevných plôch, ako aj evidencie plôch kultúr;

h) preverovať plnenie štátnych úloh zabezpečujúcich zvyšovanie hektárových výnosov a úrody poľnohospodárskych plodín.

(2) Pri plnení svojich úloh sú obvodní inšpektori nezávislí od ostatných orgánov štátnej správy.

§ 4.

(1) Národné výbory a iné orgány štátnej správy, poľnohospodárske závody a strojné a traktorové stanice sú povinné predkladať orgánom Štátnej inšpekcie úrody údaje a podklady, ktoré Štátna inšpekcia úrody potrebuje na určenie hektárových výnosov a úrody poľnohospodárskych plodín, plôch kultúr a osevu poľnohospodárskych plodín.

(2) Pomocnými orgánmi obvodných štátnych inšpektorov sú obvodní dôverníci inšpekcie úrody z radov miestnych agronomov. Funkciou obvodného dôverníka inšpekcie úrody ich poveruje hlavný štátny inšpektor na návrh obvodného štátneho inšpektora. Obvodní dôverníci inšpekcie úrody vykonávajú svoje úlohy pod dohľadom orgánov Štátnej inšpekcie úrody za odmenu určenú smernicami, ktoré vydá Štátny úrad štatistický po dohode s Ministerstvom financií.

§ 5.

Orgány Štátnej inšpekcie úrody sú povinné zachovávať štátne, hospodárske a služobné tajomstvá, o ktorých sa dozvedia pri výkone svojej služby. Táto povinnosť mlčanlivosti trvá i po skončení pracovného pomeru.

§ 6.

Štátny úrad štatistický vydá po dohode so zúčastnenými ministerstvami podrobnejšie predpisy na vykonanie tohto nariadenia.

§ 7.

Pôsobnosť Štátnej inšpekcie úrody sa nevzťahuje na pozemky, ktoré sú v správe ministerstiev národnej obrany a národnej bezpečnosti.


§ 8.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho predseda Štátneho úradu štatistického po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.