9.

Vládne nariadenie

zo dňa 13. januára 1953

o hlavných energetikoch.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):


§ 1.

Účel nariadenia.

(1) Na riadne vedenie energetickej prevádzky sú podniky (závody), ústavy, úrady a iné organizácie (ďalej len „závody“) v rozsahu určenom vykonávacími predpismi povinné ustanoviť hlavných energetikov.

(2) Energetickou prevádzkou sa rozumie plánovité a účelné vedenie prevádzky energetických zariadení na zabezpečenie zásobovania výroby energiou a na zabezpečenie riadneho hospodárenia energiou, najmä s ohľadom na celoštátnu energetickú potrebu.

§ 2.

Právomoc a zodpovednosť hlavných energetikov.

(1) Hlavný energetik zodpovedá za účelnú, hospodárnu a plynulú prevádzku, za údržbu a za správne využitie všetkých výrobných energetických zariadení a tých spotrebných zariadení, ktoré určia kompetentné ústredné úrady, popr. orgány nimi splnomocnené, v odbore svojej pôsobnosti; ďalej zodpovedá hlavný energetik za dodržiavanie prídelov energie a odberových, poprípade dodávkových diagramov. Kontroluje vykonávanie údržby, stav, využitie a hospodárnu prevádzku tých energetických spotrebičov, za ktoré nezodpovedá priamo.

(2) Hlavný energetik je oprávnený robiť všetky opatrenia na dodržanie prídelov energie, odberových a dodávkových diagramov a na plnenie operatívnych rozkazov elektrárenského (plynárenského) dispečera; pritom je povinný dbať na potreby výroby.

(3) Hlavný energetik sa zúčastňuje na všetkých prácach, ktoré súvisia s energetickou prevádzkou, najmä

a) tvorbe, preverovaní a spevňovaní noriem pre spotrebu energie na výrobnú jednotku;

b) určení časového rozvrhu pracovných operácií a pracovného času, a to s ohľadom na využitie energetických zdrojov, najmä elektrární;

c) sostavovaní výrobných a investičných plánov s hľadiska zabezpečenia energie.

§ 3.

Ustanovenie hlavného energetika.

(1) Hlavného energetika vymenúva a odvoláva vedúci závodu z osôb, ktoré sú oboznámené s energetickým zariadením závodu a s energetickými požiadavkami výroby a ktoré majú potrebné odborné znalosti a skúsenosti.

(2) Hlavný energetik zodpovedá za svoju činnosť hlavnému inžinierovi alebo zamestnancovi jemu na roveň postavenému; výnimky z tohto ustanovenia povoľujú ústredné úrady v odbore svojej pôsobnosti. Za dodržanie prídelu energie alebo odberového (dodávkového) diagramu alebo za dodržanie operatívnych rozkazov elektrárenského (plynárenského) dispečera, poprípade za opatrenie na zamedzenie plytvania energiou a sústavného nedodržiavania noriem spotreby energie, zodpovedá hlavný energetik priamo vedúcemu závodu.

(3) Hlavný energetik spolupracuje s kompetentnými orgánmi národných podnikov podriadených Ministerstvu palív a energetiky.

§ 4.

Dozor nadriadených orgánov.

Na plánovité vedenie energetickej prevádzky v závodoch a za účelom kontroly ustanovia vedúci nadriadených orgánov svojich hlavných energetikov.

§ 5.

Splnomocňovacie ustanovenia.

(1) Ministerstvo palív a energetiky vydá po dohode s kompetentnými ústrednými úradmi zásadné smernice o tom, v ktorých závodoch musí byť ustanovený hlavný energetik a podrobnejšie predpisy o ich úlohách z hľadiska hospodárenia s palivom, elektrinou, plynom, parou a výhrevnou vodou.

(2) Ústredné úrady upravia

a) práva a povinnosti hlavných energetikov v závodoch v odbore svojej pôsobnosti, pokiaľ ide o hospodárenie s ostatnými druhmi energie;

b) organizačné zariadenia hlavných energetikov a rozsah vedúcej a kontrolnej služby v nadriadených orgánoch podľa § 4.


§ 6.

Účinnosť a vykonanie.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Kyselý v. r.

arm. gen. Bacílek v. r.

Bílek v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dvořák v. r.

Harus v. r.

Dr. Havelka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Kabeš v. r.

Kopecký v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Pokorný v. r.

A. Pospíšil v. r.

J. Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Rais v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.