45.

Vyhláška ministra financií

zo dňa 30. mája 1953

o vydaní peňazí vzoru 1953.

Minister financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb., o peňažnej reforme:


§ 1.

Dňom 1. júna 1953 sa dávajú do obehu nové peniaze vzoru 1953 znejúce na československé koruny, a to

a) zrušené od 1. 1. 1968,

b) štátovky 1 Kčs (§ 3),

c) zrušené od 1. 8. 1993.

§ 2.

(1) Bankovky uvedené v § 1 písm. a) sú vytlačené na bielom papieri s vodoznakom rovnomerne rozmiesteným po celej ploche papiera.

(2) Na všetkých týchto bankovkách sú okrem vyznačenia hodnoty slovami vždy v českom a slovenskom jazyku ešte tieto texty: „BANKOVKA ŠTÁTNEJ BANKY ČESKOSLOVENSKEJ“, „BANKOVKY SÚ KRYTÉ ZLATOM A OSTATNÝMI AKTÍVAMI ŠTÁTNEJ BANKY ČESKOSLOVENSKEJ“ a „Falšovanie bankoviek sa trestá podľa zákona“. Na líci každej bankovky je červene vytlačená séria dvoma písmenami a šesťmiestne číslo bankovky, pričom na bankovkách po 100 Kčs a po 50 Kčs sú séria a číslo vytlačené dvakrát. Na každej bankovke je vytlačený rok „1953“.

(3) Bankovky po 100 Kčs majú základnú farbu hnedú. Na líci je v ľavej časti v ozdobenom ráme s vavrínovou ratoliestkou postava robotníka a roľníka. V pravej časti plochy na svetlohnedom podklade uprostred ružice je tmavšou ružovou farbou vytlačená číslica „100“, ktorú pokrýva vyznačenie hodnoty bankovky slovami. V pravom rohu v oválnej ružici je číslica „100“. Na rube bankovky je v obdĺžnikovom ráme obraz Hradčian. Ľavá časť rámu je čiastočne pokrytá štátnym znakom, ktorý je zasadený do ornamentálnej výzdoby na svetlozelenom podklade. Uprostred rámu hore a uprostred vpravo v svetlozelenom odtieni je číslica „100“. Číslica „100“ je tiež pod štátnym znakom.

(4) Bankovky po 50 Kčs majú základnú farbu zelenú. V ľavej časti líca v ozdobenom ráme je na tmavozelenom pozadí obraz stretnutia československého partizána so sovietskym vojakom-osloboditeľom. Pod týmto obrazom je ružica so svetlozelenou číslicou „50“, ďalšia číslica „50“ je v pravom rohu hore. V svetlozelenom jednoduchom obdĺžnikovom orámovaní uprostred je na ružicovej výzdobe ozdobená číslica „50“ modrozeleného odtieňa a pod ňou je vypísaná hodnota bankovky slovami. Na rube v ráme s číslicou „50“ v jeho pravom rohu hore a dole a so štátnym znakom, zasadeným s výzdobou zelenej a modrozelenej farby po celej ľavej časti rámu, je obraz Banskej Bystrice.

(5) Bankovky po 25 Kčs majú základnú farbu modrú. Na líci je vo všetkých rohoch rámu číslica „25“. V ľavej časti orámovanej plochy je na tmavomodrom podklade zasadenom do ozdobeného rámu obraz Jána Žižku na koni. V pravej polovici tejto plochy je v ružicovej ornamentike fialovej a modrozelenej farby číslica „25“ a pod ňou hodnota bankovky slovami. Na rube je v oválnom ráme fialového odtieňa vyobrazené mesto Tábor. Rám je pokrytý na ľavej strane štátnym znakom, pod ktorým je vytlačená číslica „25“, ďalšie dve číslice „25“ sú umiestené v malých ružiciach po pravej strane.

(6) Bankovky po 10 Kčs majú základnú farbu tehlovohnedú. Na líci v bohato ozdobenom ráme je po ľavej strane v ornamentálnej úprave číslica „10“. Číslica „10“ je umiestená ďalej v pravých rohoch rámu hore i dole. Stred bankovky je vytvorený svetlohnedou sieťkou, do ktorej je zo zelených čiar votkaná ružica s číslicou „10“ taktiež zelenej farby, pretlačenou označením hodnoty bankovky slovami. Na rube v horných rohoch rámu sú šikmo položené číslice „10“, dolné rohy rámu nesú číslice „10“ postavené kolmo. Ľavá časť nesie v oválnom ráme, ozdobenom v dolnej časti a po stranách lipovými vetvami a obilnými klasmi, štátny znak na tehlovohnedom podklade. Po pravej strane štátneho znaku na podklade z lúčov zelenej farby je pozdĺžny rám ohraničujúci plochu oválneho tvaru s veľkou ozdobenou číslicou „10“ uprostred.

§ 3.

(1) Štátovky uvedené v § 1 písm. b) sú vytlačené na bielom papieri s dobre viditeľným vodoznakom, rovnomerne rozmiestneným po celej ploche papiera.

(2) Na všetkých týchto štátovkách je okrem vyznačenej hodnoty štátovky slovami vždy v českom a slovenskom jazyku vytlačené na líci „ŠTÁTOVKA REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKEJ“ a „FALŠOVANIE SA TRESTÁ“, na rube potom „ŠTÁTOVKY SÚ KRYTÉ CELÝM MAJETKOM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKEJ. ÚRADY, PODNIKY A INÉ ORGANIZÁCIE A OSOBY SÚ POVINNÉ ICH PRIJÍMAŤ KU VŠETKÝM PLATOM PODĽA VYZNAČENEJ HODNOTY“. Na líci každej štátovky je vytlačený rok „1953“ a červene vytlačená séria dvoma písmenami a šesťmiestne číslo štátovky.

(3) Štátovky po 5 Kčs majú základnú farbu svetlozelenú. Na líci v ornamentálnej výzdobe je vo všetkých rohoch číslica „5“. Stred štátovky má v podtlači veľkú číslicu „5“ v jasnozelených obrysoch, pretlačenú označením hodnoty štátovky slovami. Na rube štátovky uprostred je štátny znak, ktorého rám je po oboch stranách obklopený obilnými klasmi a lipovými listami. Nad štátnym znakom je nápis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“. Po oboch stranách štátneho znaku na sieťke jasnozelenej farby sú ozdobené číslice „5“.

(4) Štátovky po 3 Kčs majú základnú farbu svetlomodrú. Na líci v ornamentálnej úprave sú v obidvoch horných rohoch v ružiciach číslice „3“. V strede štátovky vytvorenom na podklade modrozelenej ozdobnej sieťky je uprostred vo zvislo postavenej oválnej ružici číslica „3“ s vyznačením hodnoty slovami po stranách . Ďalšie číslice „3“ sú v oboch horných rohoch a v podtlači na dolnom okraji po oboch stranách. Rub má v ornamentálnej úprave v strede orámovaný štátny znak. Jeho rám je v hornej časti pretlačený nápisom „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“. Po oboch stranách štátneho znaku sú ako podtlač ozdobené číslice „3“.

(5) Štátovky po 1 Kčs majú základnú farbu svetlohnedú. Líce nesie vo všetkých rohoch rámu číslicu „1“. Stred štátovky zo sieťky svetlohnedých čiar a s ružicou tmavšej farby uprostred nesie označenie hodnoty štátovky slovami a má po oboch stranách na ornamentálnom podklade biele číslice „1“. Rub má vo svojom strede štátny znak v ozdobenom ráme s lipovými vetvičkami na dolnej časti. Nad rámom štátneho znaku je oblúkovite nápis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“, ktorý pokrýva zčasti i ružice po oboch stranách štátneho znaku, v strede ktorých ako podklad je veľká číslica „1“. Tiež vo všetkých rohoch sú vytlačené číslice „1“.

§ 4.

Mince uvedené v § 1 písm. c) nesú pri všetkých hodnotách uprostred na líci číslicu, vyjadrujúcu ich hodnotu; číslice sú zasadené vždy medzi lipové ratoliestky sopnuté stužkou uprostred dole. Na konci lipových vetvičiek hore nad číslicou uprostred je pätcípa hviezda. Rub všetkých mincí nesie uprostred štátny znak s nápisom „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“ pozdĺž obvodu mince a s rokom „1953“ medzi týmto nápisom dole. Mince po 25 halieroch majú priemer 24 mm, mince po 10 halieroch 22 mm, mince po 5 halieroch 20 mm, mince po 3 halieroch 18 mm a mince po 1 halieri 16 mm. Hrúbka mincí po 25 a 10 halieroch je 1,2 mm, ostatných mincí 1 mm. Mince po 25 a 10 halieroch sú razené s vrúbkovanými okrajmi, mince po 5 a 3 halieroch a 1 halieri s hladkými okrajmi.


§ 5.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom 1. júna 1953.


Kabeš v. r.