61.

Vládne nariadenie

zo dňa 30. júna 1953

o občianskych preukazoch.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):


§ 1.

Povinnosť mať občiansky preukaz.

Občania Československej republiky, ktorí majú pobyt na jej území a dovŕšili 15 rokov, sú povinní mať občiansky preukaz; minister národnej bezpečnosti sa splnomocňuje určiť výnimky pre určité skupiny osôb.

§ 2.

Občiansky preukaz.

Občiansky preukaz je doklad, ktorým občan preukazuje na území Československej republiky svoju totožnosť, československé štátne občianstvo a iné právne skutočnosti zapísané v občianskom preukaze.

§ 3.

Doba platnosti.

(1) Občianske preukazy sa vydávajú na základe určených dokladov zásadne s platnosťou na dobu 5 rokov.

(2) Občanom, ktorí nemôžu predložiť všetky určené doklady, vydá sa dočasný občiansky preukaz s kratšou dobou platnosti.

(3) Občanom starším 55 rokov sa môžu vydávať občianske preukazy bez obmedzenia doby platnosti.

§ 4.

Zápisy do občianskeho preukazu.

(1) Miestne národné výbory zapisujú do občianskeho preukazu:

a) prihlášku občana na trvalý alebo prechodný pobyt a odhlášku z trvalého pobytu v obciach, kde sú miestne národné výbory ohlasovacími orgánmi;

b) údaje o uzavretí manželstva, rozvode, ovdovení, narodení a úmrtí dieťaťa, pokiaľ tieto skutočnosti nastaly po vydaní občianskeho preukazu.

(2) Vedenia podnikov, úradov a orgánov štátnej správy, inštitúcií a organizácií zapisujú do občianskeho preukazu údaje o zamestnaní.

(3) Okresné oddelenia verejnej bezpečnosti zapisujú do občianskeho preukazu:

a) prihlášku občana na trvalý a prechodný pobyt a odhlášku z trvalého pobytu v obciach, kde sú na to určené podľa osobitných predpisov;

b) údaje o skutočnostiach uvedených v odseku 1 písm. b), pokiaľ tieto skutočnosti nastaly pred vydaním občianskeho preukazu, a iné údaje, ktoré určí minister národnej bezpečnosti.

§ 5.

Preukazná moc.

(1) Zápisy v občianskom preukaze nahradzujú osvedčenie o štátnom občianstve, rodný (krstný) list, prihlášku na trvalý alebo prechodný pobyt, odhlášku z trvalého pobytu, sobášny list, ako i rodný list manžela a detí mladších 15 rokov.

(2) Zápisy podľa § 4 ods. 2 sú preukazom o zamestnaní občana.

(3) Zápisy v dočasnom občianskom preukaze nahradzujú doklady v ňom uvedené.

§ 6.

Povinnosti občana.

Občan, ktorý má občiansky preukaz, je povinný:

a) neustále nosiť občiansky preukaz a preukazovať sa ním na vyzvanie orgánov na to splnomocnených;

b) chrániť občiansky preukaz pred odcudzením, stratou, poškodením alebo zničením;

c) dbať, aby zápisy v občianskom preukaze zodpovedaly skutočnosti;

d) predložiť občiansky preukaz pred uplynutím doby platnosti na predĺženie.

§ 7.

Vydávanie občianskych preukazov.

Občianske preukazy vydáva za náhradu výdavkov za vyhotovenie okresné oddelenie verejnej bezpečnosti, v obvode ktorého má občan trvalý pobyt.

§ 8.

Vykonávacie predpisy.

Ministerstvo národnej bezpečnosti vydá po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi podrobnejšie predpisy na vykonanie tohto nariadenia.

Trestné ustanovenia.

§ 9.

(1) Kto

a) nesplní povinnosť preukázať sa občianskym preukazom,

b) použije cudzí občiansky preukaz,

c) občiansky preukaz zničí alebo poškodí tak, že ho znehodnotí,

d) nedbá na to, aby zápisy v občianskom preukaze zodpovedaly skutočnosti,

e) nesplní inú povinnosť uloženú predpismi o občianskych preukazoch,

f) nesplní povinnosť uloženú predpismi o hlásení občanov alebo o hlásení cudzincov,

potresce sa pre priestupok pokutou do 200 Kčs.

(2) Za nevymožiteľnú pokutu nemožno uložiť náhradný trest odňatia slobody.

(3) Ak je okresné oddelenie verejnej bezpečnosti tej mienky, že čin má byť prísnejšie potrestaný, postúpi vec prokurátorovi.

§ 10.

Konanie o priestupkoch uvedených v § 9 vykonáva v prvej stolici okresné oddelenie verejnej bezpečnosti. O odvolaní proti rozhodnutiu okresného oddelenia verejnej bezpečnosti rozhoduje krajská správa verejnej bezpečnosti.

§ 11.

(1) Ak neustanovuje sa v tomto nariadení inak, platia pre stíhanie priestupkov uvedených v § 9 primerane ustanovenia trestného zákona správneho a trestného poriadku správneho.

(2) Splnomocnenie na ukladanie pokút v blokovom konaní udeľuje a podrobnosti o tomto konaní určí minister národnej bezpečnosti.

§ 12.

Doterajšie občianske preukazy.

Doterajšie občianske preukazy zostávajú v platnosti, pokiaľ nebudú postupne nahradené novými; vzťahujú sa na ne primerane ustanovenia tohto nariadenia.


Záverečné ustanovenia.

§ 13.

Zrušujú sa predpisy, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením, najmä zákon č. 198/1948 Sb., o občianskych preukazoch, a predpisy podľa neho vydané.

§ 14.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister národnej bezpečnosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

gen. arm. Bacílek v. r.