Nariadenie vlády č. 74/1953 Zb.Nariadenie o poistení príslušníkov vojenských oddielov pracujúcich v podnikoch socialistického sektora

Čiastka 43/1953
Platnosť od 03.09.1953 do31.08.1957
Účinnosť od 03.09.1953 do31.08.1957
Zrušený 32/1957 Zb.

74.

Vládne nariadenie

zo dňa 21. júla 1953

o poistení príslušníkov vojenských oddielov pracujúcich v podnikoch socialistického sektora.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákona o päťročnom pláne), a podľa § 4 ods. 2 a § 6 ods. 3 zákona č. 102/1951 Sb., o prebudovaní národného poistenia:


§ 1.

Na vojakov z radov mužstva a poddôstojníkov (okrem poddôstojníkov z povolania), ktorí sú príslušníkmi vojenských pracovných oddielov pridelených na prácu do podnikov socialistického sektora (ďalej len „príslušníci vojenských oddielov“), sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 99/1948 Sb., o národnom poistení, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich. Právny pomer medzi príslušníkmi vojenských oddielov a podnikmi socialistického sektora, v ktorých konajú práce (ďalej len „podniky“), sa posudzuje pre účely uvedeného zákona ako pracovný pomer s odchýlkami uvedenými v § 2.

§ 2.

(1) Príslušníci vojenských oddielov sú účastníkmi vojenskej nemocenskej starostlivosti podľa zákona č. 236/1948 Sb., o vojenskej nemocenskej starostlivosti, a neposkytujú sa im dávky nemocenského poistenia podľa zákona o národnom poistení.

(2) Poistné národného poistenia sa určuje percentovou sadzbou z úhrnu vymeriavacích základov všetkých príslušníkov vojenských oddielov u toho istého zamestnávateľa a je 10 %. Z tohto poistného odvádzajú podniky vojenskej správe 5 % a Revolučnému odborovému hnutiu (orgánom vykonávajúcim nemocenské poistenie) 5 %. Vymeriavacím základom pre poistné je mzda za prácu podľa § 3 zákona č. 76/1952 Sb., o dani zo mzdy, pokiaľ nie je podľa § 4 toho istého zákona od dane oslobodená.

(3) Poistenie vzniká dňom, ktorým vojak ako príslušník vojenského oddielu nastúpi prácu v podniku, a zaniká dňom, ktorým sa končí jeho pridelenie na prácu v podniku.

§ 3.

(1) Ak utrpí vojak z povolania, ako príslušník vojenského oddielu, pri práci v podniku úraz, ktorý má za následok jeho neschopnosť na vojenskú službu alebo smrť, považuje sa tento úraz za pracovný úraz podľa zákona o národnom poistení; dôchodky prislúchajúce mu podľa zákona č. 89/1952 Sb., o dôchodkovom zaopatrení príslušníkov ozbrojených síl, kladú sa na roveň dôchodkom podľa zákona o národnom poistení a Štátny úrad dôchodkového zabezpečenia k nim poskytuje zvýšenie podľa § 86 alebo § 87 ods. 3 zákona o národnom poistení.

(2) Podniky platia za vojakov uvedených v odseku 1 Revolučnému odborovému hnutiu (orgánom vykonávajúcim nemocenské poistenie) úrazový príspevok vo výške jedného percenta slúžneho.


§ 4.

Opatrenia urobené vo shode s týmto nariadením pred jeho účinnosťou sa považujú za opatrenia podľa tohto nariadenia.

§ 5.

Zrušuje sa vládne nariadenie č. 73/1949 Sb., o sociálnom poistení príslušníkov vojenských oddielov pridelených na banské alebo iné práce.

§ 6.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

gen. arm. Bacílek v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Barák v. r.

David v. r.

Dvořák v. r.

Ďuriš v. r.

Harus v. r.

Dr. Havelka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Kabeš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Pokorný v. r.

Poláček v. r.

A. Pospíšil v. r.

J. Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Rais v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Sýkora v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Šrámek v. r.

Štoll v. r.