Nariadenie č. 83/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú sadzobníky správnych poplatkov a podrobnejšie predpisy o týchto poplatkoch

Čiastka 48/1953
Platnosť od 07.10.1953 do31.12.1955
Účinnosť od 07.10.1953 do31.12.1955
Zrušený 60/1955 Zb.
Redakčná poznámka

Účinnosť s výnimkou - čl. II ods. 1 č. 2 písm. e) a čl. IV nadobúdajú účinnosť dňom 1. júla 1953.

83.

Nariadenie ministra financií

zo dňa 11. septembra 1953,

ktorým sa menia a doplňujú sadzobníky správnych poplatkov a podrobnejšie predpisy o týchto poplatkoch.

Minister financií nariaďuje po dohode so zúčastnenými členmi vlády podľa § 17 ods. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správnych poplatkoch:


Čl. I.

Ustanovenie § 14 ods. 4 nariadenia ministra financií č. 9/1952 Sb., ktorým sa vydávajú sadzobníky správnych poplatkov a podrobnejšie predpisy o týchto poplatkoch, sa mení a znie takto:

(4) Za prídavkový patent, ktorý sa stal samostatným, platia sa ročné poplatky za poplatkové roky začínajúce za účinnosti tohto nariadenia. Výška poplatkov sa spravuje časom, ktorý uplynul od začiatku platnosti prídavkového patentu.“

Čl. II.

(1) Ustanovenia sadzobníka I pripojeného k nariadeniu č. 9/1952 Sb. sa menia takto:

1. Zrušujú sa

a) v diele C („Správa vnútorného obchodu, zahraničného obchodu a niektorých iných podnikaní“) položka 25;

b) v diele E („Technická správa“) položka 35;

c) v diele N („Finančná správa“) položka 97;

d) v diele O („Verejné vymeriavanie a mapovanie“) položky 98 a 99;

2. menia sa

a) ustanovenie poznámky 1 k celému sadzobníku;

b) v diele A („Spoločný pre všetky odbory správy, s výnimkou odborov, pre ktoré platia sadzobníky II až VI“) položky 4, 5 písm. d) a 7;

c) v diele B („Všeobecná vnútorná správa“) položka 18;

d) v diele E („Technická správa“) položka 32;

e) v diele G („Cestná premávka a doprava“) položky 46 až 63;

f) v diele M („Školstvo“) položky 87 písm. d) a 88;

g) v diele N („Finančná správa“) položky 91 a 92;

h) v diele O („Verejné vymeriavanie a mapovanie“) položky 101, 103, 104, 106 a 115;

3. doplňujú sa

a) diel N („Finančná správa“) položkou 92a);

b) diel O („Verejné vymeriavanie a mapovanie“) položkou 115a).

4. Nové znenie ustanovení uvedených pod č. 2 a 3 je obsiahnuté v prílohe tvoriacej súčasť tohto nariadenia.

(2) Ustanovenie položiek 49, 53, 54, 57 a 58 dielu G sadzobníka I v znení uvedenom v prílohe sa použije, len čo budú vydané štátne poznávacie značky a tlačivá technického preukazu a osvedčenia o technickom preukaze podľa vyhlášky Ministerstva národnej bezpečnosti č. 196/1953 Ú. l., o premávke na cestách; do toho času sa vyberajú poplatky podľa doterajšieho znenia položiek 52 až 56 dielu G sadzobníka I nariadenia č. 9/1952 Sb. Ustanovenie položky 55 písm. a) dielu G sadzobníka I v znení uvedenom v prílohe sa použije až začínajúc dňom 1. augusta 1953.

(3) Ustanovením odseku 1 č. 2 písm. e) sa nahradzujú začínajúc dňom 1. augusta 1953 ustanovenia pripomienky V k pol. 1604 a pripomienky k pol. 1605 sadzobníka dane z obratu a predpisy vyhlášky ministra financií č. 455/1950 Ú. l. I, o vyberaní všeobecnej dane pri opotrebovaných osobných automobiloch, v znení vyhlášky č. 179/1951 Ú. l. I; zároveň sa zrušuje ustanovenie čl. 22 vykonávacích predpisov k zákonu o dani z obratu.

Čl. III.

(1) Ustanovenia sadzobníka II pripojeného k nariadeniu č. 9/1952 Sb. sa menia a doplňujú takto:

1. v diele 3 („Prehliadky a pitvy zabitých alebo uhynutých zvierat na žiadosť“) sa zrušuje položka 85;

2. ustanovenia poznámok 3, 5, 17 a 20 k celému sadzobníku sa doplňujú a menia podľa prílohy tvoriacej súčasť tohto nariadenia;

3. sadzobník II sa doplňuje dielmi 7 a 8 podľa prílohy tvoriacej súčasť tohto nariadenia;

(2) Ustanovením odseku 1 č. 2 a 3 sa nahradzujú predpisy vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 104/1952 Ú. l., o náhrade za veterinárno-zdravotnú prehliadku jatočných zvierat a mäsa.

Čl. IV.

V sadzobníku V pripojenom k nariadeniu č. 9/1952 Sb. menia sa podľa prílohy tvoriacej súčasť tohto nariadenia položky 4, 5 a 6.

Čl. V.

V sadzobníku VI pripojenom k nariadeniu č. 9/1952 Sb. doplňujú sa podľa prílohy tvoriacej súčasť tohto nariadenia poznámka k položke 3 a poznámka 5 písm. b) k položke 9.


Čl. VI.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, okrem ustanovení čl. II ods. 1 č. 2 písm. e) a čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 1. júla 1953.


Široký v. r.


Kabeš v. r.

Sadzobník I

správnych poplatkov vyberaných národnými výbormi a inými orgánmi štátnej správy, s výnimkou orgánov vyberajúcich poplatky podľa sadzobníkov II až VI.

Poznámky k celému sadzobníku:

1. Poplatok podľa pol. 18 písm. a) (konanie vo veciach priestupku urážky na cti) je sročný bez vyrubenia pred začatím trestného konania správneho o návrhu urazeného, ak pokus o smier na okresnom národnom výbore zostal bezvýsledný.

Poplatok podľa pol. 18 písm. b) je sročný bez vyrubenia pri podaní odvolania. Poplatok podľa pol. 84 (konanie o prihláške plemenníka k základnému výberu plemenníkov) je sročný bez vyrubenia pri predložení podania, ktorým sa má konanie začať.

Poplatky podľa uvedených položiek sa platia kolkovými známkami, ktoré sa nalepia na podanie alebo na písomnú výzvu na zaplatenie poplatku (§ 7 ods. 1 zákona). Ostatné poplatky podľa tohto sadzobníka sa vyrubujú (§ 2 nariadenia).

Diel A.

Spoločný pre všetky odbory správy, s výnimkou odborov, pre ktoré platia sadzobníky II až VI.

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
4Znalecký alebo odborný posudok úradu na žiadosť strany, ak nie je v ďalších dieloch uložený osobitný poplatok 30 až 3.000
5d) osvedčenie z archívneho materiálu 20 až 100
7a) Skúšky spôsobilosti, a to: staviteľská, strelmajsterská, majstra murárskeho, tesárskeho, kamenárskeho alebo studniarskeho, vodiča motorových vozidiel, trolejbusov alebo mestských koľajových vozidiel, vodiča strojov pre zemné a stavebné práce, kinooperatéra, rádiooperatéra vysielacej stanice rádioelektrickej, vodcu vnútrozemských alebo námorných plavidiel, kuriča, strojníka alebo rušňovodiča, člena odborného lesného personálu alebo plavčíka, i s prípadným vydaním preukazu (osvedčenia) spôsobilosti, ako i každé opakovanie ktorejkoľvek z uvedených skúšok alebo jej časti 20
b) skúška učiteľa vodičov motorových vozidiel, trolejbusov alebo mestských koľajových vozidiel i s prípadným vydaním osvedčenia, ako i každé opakovanie tejto skúšky alebo jej časti 40
c) preskúšanie vodiča motorových vozidiel, trolejbusov alebo mestských koľajových vozidiel, vodcu, kuriča alebo strojníka plavidiel alebo vodiča strojov pre zemné a stavebné práce 10
d) vydanie akéhokoľvek preukazu (osvedčenia) spôsobilosti bez skúšky (po jej odpustení) alebo podľa dokladu o skúške složenej pred iným orgánom (aj pred orgánom podniku alebo dobrovoľnej organizácie), ako i vrátenie dočasne odňatého vodičského preukazu (po uplynutí času, na ktorý bol preukaz odňatý) 20
e) vydanie nového vodičského preukazu vodiča motorových vozidiel, trolejbusov alebo mestských koľajových vozidiel náhradou za preukaz zavinene odcudzený alebo stratený 300
f) vydanie akéhokoľvek preukazu (osvedčenia) spôsobilosti, vynímajúc prípady uvedené pod písm. e), náhradou za preukaz stratený (i s prípadným verejným vyhlásením listiny za neplatnú), zničený alebo za preukaz, ktorý sa stal neupotrebiteľným 20
Poznámky:
K písm. a).
1. Skúškou sa rozumie aj skúška doplňovacia alebo za účelom rozšírenia oprávnenia. Ak sa skladá skúška zo skúšky teoretickej a praktickej, platí sa poplatok za každú z nich, vynímajúc skúšky strelmajstrovskú, vodiča motorových vozidiel, trolejbusov alebo mestských koľajových vozidiel, učiteľa vodičov motorových vozidiel, trolejbusov alebo mestských koľajových vozidiel, vodiča strojov pre zemné a stavebné práce, kuriča, strojníka, rušňovodiča alebo plavčíka, za ktoré sa platí len jeden poplatok. Len jeden poplatok sa platí i vtedy, keď žiadateľ o vodičské povolenie koná skúšku pre viac skupín motorových vozidiel.
2. Vydanie vodičského preukazu výmenou za osvedčenie po uplynutí skúšobného času a výmenou za dočasný vodičský preukaz poplatku nepodlieha.
3. K písm. f).
Viď poznámku 2 k celému sadzobníku.
4. K celej položke.
Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení vojaci základnej služby. Vojaci základnej služby v období 6 mesiacov po prepustení platia poplatky podľa tejto položky polovičnými sadzbami.

Diel B.

Všeobecná vnútorná správa.

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
18 Konanie
a) pred okresným národným výborom o návrhu na stíhanie priestupku urážky na cti, ak pokus o smier na okresnom národnom výbore zostal bezvýsledný 60
b) o odvolaní proti trestnému výmeru o priestupku urážky na cti100
Poznámka:
Viď poznámku 1 k celému sadzobníku.

Diel E.

Technická správa.

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
32 Rozhodnutie o prípustnosti stavby (i prístavby, nadstavby, stavebných zmien alebo udržovacích prác), ktorým sa žiadosti vyhovuje, ďalej povolenie na užívanie stavby alebo na jej zbúranie 20 až 2 000
Poznámka:
Národné podniky a podniky miestneho priemyslu a komunálneho hospodárstva, ako aj jednotné roľnícke družstvá III. a IV. typu sú od tohto poplatku oslobodené.

Diel G.

Cestná premávka a doprava.

Poznámka k celému dielu:

Poplatky podľa tohto dielu sa platia na účet orgánu, ktorý ich vyberá; poplatky vyberané dopravnými inšpektorátmi sa platia na účet okresného národného výboru (národného výboru vykonávajúcehojeho pôsobnosť) v sídle dopravného inšpektorátu.

Pol.Predmet poplatku
46Schválenie technickej spôsobilosti typu vozidla i s vydaním preukazu o technickej spôsobilosti typu, a to, ak ide o motorový vozík pre invalidov, motorovú trojkolku s vedením motocyklovým alebo o motocykel, ďalej o príves alebo o postranný vozík
v ostatných prípadoch

200
600
47Zmena preukazu o technickej spôsobilosti typu 100 až 200 (podľa druhu vozidla).
Poplatok, ak ide
o automobil alebo traktor Kčsmotocykel alebo príves Kčs
48Skúška za účelom schválenia technickej spôsobilosti jednotlivého motorového vozidla alebo jednotlivého prívesu i s prípadným schválením technickej spôsobilosti 100 50
Poznámky:
1. Ak sa vykoná skúška za účelom schválenia technickej spôsobilosti na žiadosť strany na inom mieste než pred budovou úradného pôsobišťa skúšobného orgánu, zvýši sa celková suma poplatku vyrubeného tomu istému poplatníkovi o 40 Kčs za každý vyslaný skúšobný orgán a za každý i začatý kalendárny deň. Ak poskytne žiadateľ skúšobnému orgánu bezplatne vhodný dopravný prostriedok, vyberie sa zvýšenie iba polovičnou sumou (20 Kčs). Náhrada cestovných výdavkov sa nepožaduje.
2. Sadzba poplatku sa sníži o jednu pätinu, ak sa ten istý deň skúša viac motorových vozidiel alebo prívesov toho istého vlastníka.
3. Ak nemôže byť skúška za účelom schválenia technickej spôsobilosti jednotlivého motorového vozidla alebo prívesu alebo viac motorových vozidiel alebo prívesov toho istého vlastníka, určená na ten istý deň, bez zavinenia skúšobného orgánu dokončená v určenom dni, vyberie sa poplatok za prvý deň skúšky plnou sadzbou (ustanovenie poznámky 2 v tom prípade neplatí) a za každý ďalší deň polovičnou sadzbou.
4. Poplatok sa vyberie plnou sadzbou, i keď sa skúška nemôže ani začať bez zavinenia skúšobného orgánu.
49a) Pridelenie štátnej poznávacej značky a vydanie technického preukazu a osvedčenia o technickom preukaze pre jednotlivé motorové vozidlo, a to, ak ide
aa) o motocykel (i s prívesným alebo postranným vozíkom) alebo motocyklovú trojkolku (rikšu), sostavené súkromným vyrábateľom (i amatérsky) zo súčiastok patriacich celkom alebo prevažne k jednému seriove vyrábanému typu:
1. motocykel typu Manet 90 ccm
2. motocykel typu ČZ 125 ccm
3. motocykel typu ČZ 150 ccm
4. motocykel typu Jawa 250 ccm
5. motocykel typu Jawa 350 ccm
6. motocykel typu Jawa 500 ccm
7. motocyklová trojkolka (rikša) typu Jawa 250 ccm
8. motocyklová trojkolka (rikša) typu ČZ 150 ccm
9. motocykel alebo motocyklová trojkolka (rikša) iného typu)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.000
5.000
6.000
9.000
11.000
14.000
12.000
11.000
14.000
bb) o motocykel (i s prívesným alebo postranným vozíkom) alebo motocyklovú trojkolku (rikšu), sostavené súkromným vyrábateľom (i amatérsky) zo súčiastok nepatriacich celkom alebo prevažne k jednému seriove vyrábanému typu - 14.000
cc) o prívesný vozík sostavený súkromným vyrábateľom (i amatérsky) - 3.000
dd) o osobný automobil, dodávkový automobil zariadený aj na dopravu osôb (napr. Station-Wagon) alebo o tzv. ľudové vozidielko, ak je úradná odhadná cena vyššia než nákupná cena súčiastok, z ktorých je vozidlo súkromným vyrábateľom (i amatérsky) sostavené vo výške rozdielu medzi odhadnou cenou vozidla v kompletnom stave, zistenou bezprostredne pred vykonaním skúšky za účelom schválenia jeho technickej spôsobilosti a nákupnou cenou súčiastok, najmenej však 30 Kčs;
b) pridelenie štátnej poznávacej značky a vydanie technického preukazu a osvedčenia o technickom preukaze v iných než pod písm. a) uvedených prípadoch 30 20
Poznámka:
Pri určení poplatku podľa písm. a) dd) sa neprihliada na hodnotu práce súkromného vyrábateľa, vynaloženej na sostavenie jednotlivého motorového vozidla. Poplatník je povinný preukázať nákupnú cenu súčiastok použitých na sostavenie motorového vozidla.
50 Schválenie technickej spôsobilosti
a) motorového vozidla určeného na dopravu osôb v dopravnom podnikaní
b) nákladného automobilu pre hromadnú dopravu osôb
c) častí motorového vozidla, vyrábaných hromadne alebo jednotlive
d) motorového vozidla alebo prívesu po zmene jeho podstatných častí, a to
50
20
20
-
-
20
aa) ak záleží zmena v prestavbe dodávkového automobilu na automobil osobný alebo automobil dodávkový zariadený aj na dopravu osôb
bb) v iných než pod písm. aa) uvedených prípadoch
podľa pol. 49 písm. a) dd), zvýšený o 60 %;
200

140
Poznámka k písm. d) aa):
Ustanovenie poznámky k pol. 49 platí obdobne.
51Povolenie výnimiek z ustanovení o rozmeroch, výstroji a premávkových podmienkach motorových vozidiel alebo prívesov 20 až 1 000 20 až 1 000
52Pridelenie zvláštnej poznávacej značky alebo medzinárodnej poznávacej značky 50 30
53Pridelenie novej štátnej poznávacej značky náhradou za značku stratenú, zničenú alebo poškodenú
ak ide o nezavinenú stratu, zničenie alebo poškodenie

300
150

300
150
54 Vydanie nového
a) technického preukazu náhradou za preukaz stratený, zničený alebo za preukaz, ktorý sa stal neupotrebiteľným
ak ide o nezavinenú stratu, zničenie alebo neupotrebiteľnosť
b) osvedčenie o technickom preukaze náhradou za osvedčenie stratené, zničené alebo za osvedčenie, ktoré sa stalo neupotrebiteľným
ak ide o nezavinenú stratu, zničenie alebo neupotrebiteľnosť


200
100

50
25


200
100

50
25
55 Zápis nového držiteľa motorového vozidla alebo prívesu (i s vykonaním opráv v príslušných dokladoch)
a) po prevode opotrebovaného osobného automobila prvým prevodcom
b) v iných než pod písm. a) uvedených prípadoch

50 % úradnej odhadnej ceny automobila v kompletnom stave,
zistenej bezprostredne pred prevodom;
1010
Poznámky k písm. a):
1. Opotrebovaným osobným automobilom sa rozumie osobný automobil alebo podvozok (chassis) dodatočne opatrený osobnou karoseriou, nadobudnutý pred 1. januárom 1949, i keď sa pred týmto dňom nepoužil automobil alebo podvozok na jazdu.
Opotrebovaný osobný automobil prestavaný po 21. júli 1950 na automobil dodávkový považuje sa pre vybranie poplatku za automobil osobný, ak bol po prevode opäť upravený na automobil osobný.
2. Prvým prevodcom sa rozumie ten, kto automobil, ktorého je držiteľom od 1. januára 1949, prevedie po 31. júli 1953. Pre určenie, či prevodca je držiteľom automobila od 1. januára 1949, poprípade pre určenie dňa nadobudnutia automobila jeho prevodcom sú rozhodné údaje zaznamenané v dokladoch vydaných podľa predpisov o premávke na cestách. Pri opotrebovaných automobiloch nadobudnutých po 31. júli 1953 dedičstvom, považuje sa za prvého
prevodcu ten, kto automobil ďalej prevedie.
3. Poplatok sa neplatí za zápis nového držiteľa, ktorý opotrebovaný automobil nadobudol dedičstvom; v tom prípade sa platí len poplatok podľa písm. b).
4. Poplatok je povinný zaplatiť doterajší držiteľ pri ohlásení prevodu.
5. Pri bojových vozidlách (KDF, Jeep. a pod.) sa poplatok snižuje o 30 %.
56Zápis zmeny stanovišťa vozidla alebo zmeny adresy a pod. (i s vykonaním opráv
v príslušných dokladoch)
10 10
57 Odhlásenie vozidla z evidencie pri trvalom premiestení (i s vydaním dočasnej štátnej poznávacej značky) alebo pri trvalom vyradení vozidla z premávky 30 20
58Zápis motorového vozidla alebo prívesu pri trvalom premiestení i s pridelením novej štátnej poznávacej značky a vydaním opraveného technického preukazu a osvedčenia o technickom preukaze 30 20
59Schválenie trvalého vyradenia motorového vozidla alebo prívesu z premávky 100 70
60 Nariadená technická prehliadka vozidla 40 30
Poplatok Kčs
61Povolenie na zvláštne užívanie verejných ciest na premávku nad obvyklú mieru 20 až 1 000 (podľa rozsahu a významu povolenia pre stranu)
62 a) Vydanie medzinárodného preukazu (osvedčenia) pre motorové vozidlá 100
b) vidovanie medzinárodného preukazu (osvedčenia) pre motorové vozidlá, vydaného oprávnenou organizáciou20
63Povolenie na cestovanie cudzozemským motorovým vozidlom, ktoré nie je opatrené medzinárodným preukazom (osvedčením) pre motorové vozidlá 40
63a)a) Vydanie medzinárodného vodičského preukazu (povolenia viesť vozidlo) 40
b) doplnenie medzinárodného vodičského preukazu (povolenia viesť vozidlo) alebo vidovanie medzinárodného vodičského preukazu (povolenia viesť vozidlo),
vydaného oprávnenou organizáciou
20
63b)Povolenie dopravovať osoby alebo veci pre cudzie potreby, pokiaľ nejde o úradný rozkaz 20 až 200 (podľa rozsahu)
63c)Povolenie na prevádzanie dopravy osôb alebo nákladov motorovými vozidlami, udelené zahraničnému podnikateľovi 20 až 10.000 (podľa rozsahu dopravy a podľa zásady vzájomnosti).
Poznámka:
Správny orgán môže od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť.

Diel M.

Školstvo.

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
87d) vydanie druhopisu (duplikátu, overeného odpisu)
aa) indexu, za každý semester zapísaný v originále
bb) diplomu osvedčujúceho dosiahnutie akademickej hodnosti, ak je druhopis vydaný súčasne s originálom
inak
cc) vysvedčenia o záverečnej skúške alebo iných vysvedčení a listín vystavených vysokou školou

20
20
40 až 200
20 až 100
88 Všeobecne vzdelávacie školy (9.-11. postupný ročník), pedagogické školy, výberové odborné školy a školské zariadenia štátnych pracovných záloh (učilištia a školy štátnych pracovných záloh):
a) nostrifikácia vysvedčenia o záverečnej skúške (skúške dospelosti), iného záverečného vysvedčenia alebo vysvedčenia učiteľskej spôsobilosti200 až 1.000
Poznámka:
Poplatok sa nevyberie za nostrifikáciu vysvedčenia absolventov a žiakov škôl v SSSR a v štátoch ľudovodemokratických;
b) individuálne povolená úľava z predpisov platných pre pripustenie na štúdium alebo z predpisov o rozsahu akejkoľvek skúšky
c) povolenie druhého alebo ďalšieho konania záverečnej skúšky
d) vydanie druhopisu (duplikátu) vysvedčenia o skúške záverečnej (dospelosti), iného vysvedčenia alebo listiny vystavenej školou


20 až 200
40
20

Diel N.

Finančná správa.

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
91 Colné prejednanie tovaru mimo colnišťa, povolené podľa voľnej úvahy, za každého vyslaného zamestnanca a za každú i len začatú hodinu úkonu
a) v úradných hodinách
b) mimo úradných hodín

3
8
Poznámky:
1. Za vyžiadaný úkon, ktorý vyslaný zamestnanec nemohol po príchode na miesto vykonať vinou žiadateľa alebo pre iné príčiny colnou správou nezavinené, vyberie sa poplatok 40 Kčs.
2. Pri vzdialenosti miesta úkonu od pravidelného pracovného miesta vyslaného zamestnanca nad 10 km zvyšuje sa celý poplatok, s výnimkou poplatku uvedeného v poznámke 1, o 2 Kčs za každých ďalších 5 km alebo zlomok tejto vzdialenosti. Ak žiada strana, aby vyslaný zamestnanec použil pri ceste na miesto úkonu rýchlik, vyberie sa zvýšenie za prvých 5 km (ich zlomok) nad vzdialenosť 10 km sumou 16 Kčs a za každých ďalších 5 km (ich zlomok) sumou 2 Kčs. Vzdialenosť sa meria podľa ciest najrýchlejšieho dopravného spojenia.
3. Náhrada cestovných výdavkov sa popri poplatku nepožaduje.
92Colný sprievod tovaru podliehajúceho colnému dozoru v doprave po ceste, avšak mimo úseku medzi colnou hranicou a pohraničnou colnicou, za každého vyslaného zamestnanca a za každú i len začatú hodinu úkonu 6
Poznámky:
1. Pri vzdialenosti konečného miesta sprievodu od pravidelného pracovného miesta vyslaného zamestnanca nad 10 km zvyšuje sa celý poplatok o 2 Kčs za každých ďalších 5 km alebo zlomok tejto vzdialenosti. Vzdialenosť sa meria podľa cesty sprievodu.
2. Náhrada cestovných výdavkov sa popri poplatku nepožaduje.
92a)Povolenie uskladniť colný tovar na inom mieste než v colnom skladišti po dlhší čas než 14 dní, za každých ďalších povolených 10 dní uskladnenia (zlomok tohto času) z ceny tovaru ½%o, najmenej však 10 Kčs.

Diel O.

Verejné vymeriavanie a mapovanie.

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
101 Ručne vyhotovené snímky z máp podľa práve platného stavu, z geometrických (polohopisných) plánov alebo ich konceptov a z poľných náčrtov i s upravením(adjustovaním), vpísaním mier a s náhradou za kresliaci materiál, až včítane do 20 parciel a 10 ha kresby v mierke
a) 1:2 000 a menšej
b) 1:1 440 a väčšej
za každú ďalšiu parcelu kresby v mierke
a) 1:2 000 a menšej
b) 1:1 440 a väčšej
za každý ďalší ha kresby v mierke
a) 1:2 000 a menšej
b) 1:1 440 a väčšej


15
20

0.50
0.65

0.25
0.35
103Planografické, fotoreprodukčné a podobné odtlačky grafických elaborátov, za kus 4 až 200
Poznámka:
Poplatok sa v rámci sadzby vypočíta podľa platných kalkulačných normálov polygrafického priemyslu.
104 Vyfarbenie odtlačku mapy alebo snímky z mapy (celej alebo len časti), až včítane do 20 parciel a 20 ha v mierke
a) 1:2 000 a menšej
b) 1:1 440 a väčšej
za každú ďalšiu parcelu alebo ha v mierke
a) 1:2 000 a menšej
b) 1:1 440 a väčšej

8
16

0.20
0.40
Poznámka:
Pri určení poplatku sa počítajú len skutočne vyfarbené parcely a hektáry kresby.
106 Odpisy alebo výpisy alebo ich neskoršie doplnenia zmenami:
a) z písomného operátu (i vyradeného), z niektorých častí sbierky listín (z opisov hraníc katastrálnych území, výpočtových zápisníc, zápisníc a vyhlášok o všetkých konaniach, ohlasovacích listov, výkazov zmien, záznamov zmien, vyradených častí všetkých písomných operátov), z niektorých pomocných častí pozemkového katastra (z opisu odhadných okresov, z klasifikačných zápisníc všeobecného vceňovania, soznamov domov, sostavení akostných tried) alebo z iných výkazov a sostavení (z preukazov o výmere vlastného - spoločenstevného poľovného okresu, zo zistení celkovej výmery pozemkov jednej akostnej triedy
v katastrálnom území alebo okrese),
až včítane do 30 položiek (i s cenou tlačiva)
za každú ďalšiu položku
b) z výkazov úhrnných katastrálnych hodnôt a prehľadov v pozemkových hárkov, za každých 10 položiek (alebo menej)
5
0.15
6
Poznámka:
Položkou sa rozumie každý odpísaný, opravený, zmenený, doplnený alebo zrušený vodorovný riadok, tedy i vodorovný riadok na titulnej strane.
115 Zememeračské a kartografické práce vykonávané zememeračskou službou národných výborov, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcich položkách tohto dielu, a to:
a) poľné meračské práce inžinierske (pracovná trieda VIII a IX), za každú hodinu
b) kancelárske technické práce inžinierske (pracovná trieda VIII a IX), za každú hodinu
c) poľné meračské práce technické (pracovná trieda VI a VII), za každú hodinu
d) kancelárske pomocné technické práce (pracovná trieda VI a VII), za každú hodinu
e) kancelárske práce (pracovná trieda IV a V), za každú hodinu
f) všetky pomocné práce pri poľných meračských prácach, za každú hodinu


24
16
18
12
10
9
Poznámka:
Počet pracovných hodín potrebný na výkon objednaných prác a služieb sa určí podľa schválených jednotných výkonových noriem pre zememeračstvo a kartografiu s presnosťou až na jednu desatinu hodiny. Zaokruhľovanie začatých desatín hodiny sa vykonáva podľa týchto zásad: na zlomok menší než 0.05 hodiny normovaného výkonu sa neprihliada. Väčší zlomok hodiny normovaného výkonu sa zaokrúhli na najbližšie vyššiu desatinu hodiny. Zlomok 0.05 hodiny normovaného výkonu sa zaokrúhli na najbližší párny počet desatín hodiny. Pri prácach dosiaľ nenormovaných je pre výšku poplatku rozhodný počet pracovných hodín, po ktoré skutočne trvala práca zúčastnených pracovníkov.
115a) Vydanie tlačív používaných pri zakladaní, udržovaní a obnovovaní operátu pozemkového katastra:
a) až včítane do formátu A 4
1. jednolistového, za kus
2. dvojlistového, za kus
b) formátu väčšieho než A 4, za kus


0.50
1
1.50
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky sa vyberá, ak sa nevykonáva zároveň niektorý z úkonov poplatných podľa pol. 105 až 108.

Sadzobník II

správnych poplatkov vyberaných v odbore veterinárnej správy.

Poznámky k celému sadzobníku:

3. Doterajšie znenie sa doplňuje takto:

Ustanovenie tejto poznámky neplatí pre poplatky podľa dielov 7 a 8.

5. Doterajšie znenie sa doplňuje takto:

Ustanovenie tejto poznámky neplatí pre poplatky podľa dielov 7 a 8.

17. Poplatky podľa tohto sadzobníka i s prípadnou náhradou výdavkov sa vyrubujú po vykonaní úkonov, a to

a) soznamom poplatníkov, ktorý vyhotoví dvojmo priepisom orgán miestneho národného výboru, ak ide o hromadný úkon. V sozname sa uvedú mená a bydlisko poplatníkov, druh a počet zvierat, ktorých sa úkony týkajú, výška poplatku i s prípadnými náhradami výdavkov. Správnosť údajov v sozname potvrdia poplatníci svojimi podpismi;

b) výkazom o zabitých zvieratách a dovezenom mäse, ak ide o úkon poplatný podľa dielu 7, ktorý bol vykonaný v bitúnku, s výnimkou prehliadky vykonanej pre samozásobiteľov, alebo ktorý bol vykonaný v bitúnku i mimo bitúnku, ak sa týka prehliadka mäsa dovezeného do obce;

c) platobným výmerom, ak ide o iný úkon.

20. Poplatky vyrubené výkazom o zabitých zvieratách a dovezenom mäse [pozn. 17 písm. b)] sú sročné týždenne a platia sa na účet okresného národného výboru.

Poplatky (i s náhradou výdavkov) vyrubené platobným výmerom [pozn. 17 písm. c)] sú sročné bezodkladne po doručení tohto výmeru a platia sa do rúk veterinára vykonávajúceho poplatný úkon; poplatky, ktoré poplatník takto nezaplatí, platia sa na účet okresného národného výboru.

Pol.Predmet poplatkuPoplatok, ak sa koná prehliadka
v bitúnku Kčsmimo bitúnku Kčs
Diel 7.
Veterinárno-zdravotná prehliadka jatočných zvierat a mäsa.
Poznámka k celému dielu:
Ak treba bakteriologické vyšetrenie, vyberá sa i v bitúnku poplatok za prehliadku sumou určenou za prehliadku mimo bitúnku.
101 Veterinárno-zdravotná prehliadka jatočných zvierat a mäsa, a to, ak ide o
a) jednokopytníka alebo hovädzí dobytok, s výnimkou žriebät a teliat, za kus
b) žriebä alebo teľa, za kus
c) ošípanú, s výnimkou prasaťa (i s vyšetrením na svalovca), za kus
d) ostatné zvieratá (i s vyšetrením na svalovca), za kus

6.60
3
5.20
2

11
5
7
3
102 Len vyšetrenie na svalovca
a) mäsa prasaťa, za celé zviera alebo jeho časť
b) mäsa ostatných zvierat, za celé zviera alebo jeho časť

1
2

1
3
103Vyšetrenie mäsa, slaniny alebo tukov, ak sú dovezené do obce a určené na jedenie pre ľudí, alebo ak sú s tým istým určením z obce vyvážané, za každý i začatý kg 0.06 0.06
(celkový poplatok za prehliadku sa zvyšuje vždy o 2 Kčs).
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len v prípade, že sa pri vyšetrení zistia závady majúce vplyv na zdravotnú nezávadnosť, trvanlivosť a biologickú hodnotu mäsa. Ak bol poplatok zaplatený za vyšetrenie v obci vývozu, platí sa v obci dovozu len v prípade, že sa pri vyšetrení v tejto obci zistí závada neuvedená v sprievodnom zdravotnom osvedčení.
Diel 8.
Vyšetrenie mäsa, mäsových výrobkov a tukov dovážaných do colného vnútrozemska.
Poplatok Kčs
Poznámky k celému dielu:
1. Poplatky podľa tohto dielu zahrnujú i prípadné úkony orgánov hygienickej a protiepidemickej služby vykonané v súvislosti s poplatnými úkonmi.
2. Výsadné spoločnosti pre zahraničný obchod a národné podniky sú od poplatkov podľa tohto dielu oslobodené.
104 Vyšetrenie mäsa, mäsových výrobkov a tukov dovážaných do colného vnútrozemska, a to, ak ide o
a) mäso jednokopytníka alebo hovädzieho dobytka, s výnimkou teľaťa, za celé zviera
b) polovičku alebo štvrtinu hovädzieho dobytka
c) mäso teľaťa alebo ošípanej (i diviaka), za celé zviera
d) polovičku ošípanej, celú ovcu alebo kozu alebo polovičku ovce
e) upravené mäso alebo tuk, a to
aa) črevá (i zmrazené), za každý i začatý kg
bb) masť, slaninu alebo iné tuky (i v zmrazenom stave), za každý i začatý kg
cc) iné už upravené mäso (i zmrazené), za každý i začatý kg
f) mäso hydiny, zveriny alebo rýb, za každý i začatý kg

6
2.50
2
1.50

0.20
0.04
0.08
0.02
Poznámky:
1. Poplatok podľa písm. a), b) a c) sa zvyšuje o 20%, ak nebolo mäso včas pripravené na prehliadku.
2. Poplatok podľa písm. e) a f) je za zásielku najmenej 2 Kčs.
105 Vyšetrenie mäsa na svalovca, a to, ak ide o
a) celú ošípanú (i diviaka), polovičku alebo štvrtinu zmrazenej alebo upravenej ošípanej
b) jednotlivý kus mäsa

1.50
1

Sadzobník V

správnych poplatkov vyberaných za zkúšanie, kontrolu a výmenu drahých kovov.

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
4Určenie rýdzosti drahých kovov a ich sliatin chemickým rozborom na žiadosť strany, a to
určenie striebra podľa Volharda
určenie striebra podľa Gay-Lussaca
určenie striebra kupeláciou
určenie striebra skúškou z téglika
určenie striebra vážením
približné určenie striebra na skúšobnom kameni, za jedno vyskúšanie
určenie zlata kupeláciou
určenie zlata na mokrej ceste
približné určenie zlata na skúšobnom kameni, za jedno vyskúšanie
určenie zlata a striebra kupeláciou
určenie platiny alebo platiny a zlata alebo platiny, zlata a striebra kupeláciou
určenie platiny na mokrej ceste
približné určenie platiny na skúšobnom kameni, za jedno vyskúšanie
určenie ostatných platinových kovov, po

6
12
6
12
18
2
18
28
4
22
60
60
6
70
Poznámka:
Za definitívne vyskúšanie rýdzosti predmetu, vykonané na žiadosť strany vyšším kontrolným orgánom, vyberie sa dvojnásobný poplatok, ak sa zistí definitívnym vyskúšaním, že rýdzosť predmetu je nezákonná.
5 Skúšanie rúd, odpadkov a iných surovín chemickým rozborom na žiadosť strany, a to
určenie striebra
určenie zlata
určenie zlata a striebra
určenie platiny alebo platiny a zlata alebo platiny, zlata a striebra
určenie ostatných platinových kovov, po

24
40
54
80
80
6 Výmena a spracovanie sliatin drahých kovov na rýdze drahé kovy, a to
a) za 1 kg vylúčeného rýdzeho striebra
pri sliatinách rýdzosti do 499/1 000 striebra
pri sliatinách rýdzosti 500/1 000 a vyššie striebra
pri strieborných kaloch
b) za 1 kg vylúčeného rýdzeho zlata
pri sliatinách rýdzosti do 10/1 000 zlata
pri sliatinách rýdzosti 11 až 300/1 000 zlata
pri sliatinách rýdzosti nad 300/1 000 zlata
c) pri sliatinách s obsahom platiny a platinových kovov
za 1 kg vylúčenej rýdzej platiny
za 1 kg vylúčeného iného rýdzeho platinového kovu


72
46
63

600
500
400

2.000
2.400
Poznámka:
V poplatkoch za spracovanie sliatin drahých kovov sú zahrnuté výdavky spojené s ich tavením. Za určenie rýdzosti sliatin sa vyberajú poplatky podľa pol. 4.

Sadzobník VI

správnych poplatkov vyberaných zastupiteľskými úradmi Československej republiky.

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
3 Poznámka:
Poplatok sa vyberie vždy najmenej sumou 30 Kčs v europských a 60 Kčs v mimoeuropských štátoch; týmito sumami sa poplatok vyberie i vtedy, ak je zakročenie bezvýsledné. Správny orgán môže však poplatok vybrať nižšími než uvedenými sumami alebo od jeho vybrania upustiť, ak nepresahuje vybraná suma (cena) 60 Kčs v europských a 120 Kčs v mimoeuropských štátoch a ak sú výdavky spojené s vybraním nepatrné.
9 Poznámky:
5. b) víza na diplomatické a služobné pasy;