Nariadenie vlády č. 6/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušujú a zriaďujú niektoré orgány štátnej správy a upravuje ich pôsobnosť

Čiastka 4/1953
Platnosť od 31.01.1953
Účinnosť od 31.01.1953

6.

Vládne nariadenie

zo dňa 31. januára 1953,

ktorým sa zrušujú a zriaďujú niektoré orgány štátnej správy a upravuje ich pôsobnosť.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákon č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy.


§ 1.

Z Ministerstva palív a energetiky sa zriaďujú Ministerstvo palív a Ministerstvo energetiky.

§ 2.

Zriaďuje sa Ministerstvo štátnych majetkov, ktoré plní najmä doterajšie úlohy Ministerstva pôdohospodárstva a Povereníctva pôdohospodárstva v odbore štátnych majetkov.

§ 3.

Zriaďuje sa Ministerstvo stavebných hmôt, ktoré plní najmä doterajšie úlohy Ministerstva stavebného priemyslu v odbore stavebných hmôt.

§ 4.

Zrušuje sa Ministerstvo informácií a osvety.

§ 5.

(1) Z Ministerstva školstva, vied a umení sa zriaďujú Ministerstvo školstva a osvety a Ministerstvo vysokých škôl.

(2) Ministerstvo školstva a osvety plní v odbore školstva doterajšie úlohy Ministerstva školstva, vied a umení s výnimkou pôsobnosti v odbore vysokých škôl a doterajšie úlohy Ministerstva informácií a osvety na poli osvety.

(3) Ministerstvo vysokých škôl plní doterajšie úlohy Ministerstva školstva, vied a umení v odbore vysokých škôl a vedy.

§ 6.

(1) Pri vláde Československej republiky sa zriaďuje štátny výbor pre veci umenia ako ústredný orgán štátnej správy v odbore umenia.

(2) Štátny výbor pre veci umenia sa skladá z predsedu, jeho námestníkov a ďalších členov. Predsedu vymenúva a odvoláva prezident republiky na návrh vlády, námestníkov predsedu a ostatných členov vymenúva a odvoláva vláda.

§ 7.

(1) Na Slovensku vykonáva Štátny výbor pre veci umenia svoju pôsobnosť zásadne prostredníctvom Slovenského výboru pre veci umenia, ktorý sa zriaďuje pri Sbore povereníkov.

(2) Predsedu Slovenského výboru pre veci umenia vymenúva a odvoláva vláda, námestníkov predsedu a ostatných členov vymenúva a odvoláva Sbor povereníkov. Predseda Slovenského výboru pre veci umenia je členom Štátneho výboru pre veci umenia.

§ 8.

(1) Zriaďuje sa Výbor pre kultúrne styky so zahraničím ako ústredný orgán v odbore kultúrnych stykov so zahraničím.

(2) Výbor pre kultúrne styky so zahraničím sa skladá z predsedu, jeho námestníkov a ďalších členov. Predsedu vymenúva a odvoláva prezident republiky na návrh vlády, námestníkov predsedu a ostatných členov vymenúva a odvoláva vláda.

§ 9.

Štátny úrad pre veci cirkevné, zriadený zákonom č. 217/1949 Sb., ktorým sa zriaďuje Štátny úrad pre veci cirkevné, vedie v budúcnosti predseda, ktorého vymenúva na návrh vlády prezident republiky.

§ 10.

(1) Pri Úrade Predsedníctva vlády sa zriaďuje Hlavná správa polygrafického a gramofonového priemyslu, vydavateľstva a obchodu s knihami a Hlavná správa kinematografie.

(2) Riaditeľov obidvoch hlavných správ vymenúva vláda.

§ 11.

Podrobné vymedzenie úloh jednotlivých orgánov štátnej správy v súvislosti s presunmi pôsobnosti, vykonávanými podľa tohto nariadenia, vykoná vláda.


§ 12.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Kyselý v. r.

arm. gen. Bacílek v. r.

Bílek v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dvořák v. r.

Harus v. r.

Dr. Havelka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Kabeš v. r.

Kopecký v. r.

Krajčíř v. r.

Krosnář v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Pokorný v. r.

Pospíšil A. v. r.

Pospíšil J. v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Rais v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.