Nariadenie vlády č. 44/1953 Zb.Nariadenie o voľnom predaji poľnohospodárskych výrobkov a o poľnohospodárskych trhoch

Čiastka 26/1953
Platnosť od 30.05.1953 do31.12.1959
Účinnosť od 01.06.1953 do31.12.1959
Zrušený 51/1959 Zb.

44

Vládne nariadenie

zo dňa 30. mája 1953

o voľnom predaji poľnohospodárskych výrobkov a o poľnohospodárskych trhoch.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 14 ods. 1 zákona č. 56/1952 Sb., o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov:


§ 1.

Základnou vlasteneckou povinnosťou jednotných roľníckych družstiev, ich členov, jednotlive hospodáriacich roľníkov a ostatných osôb podliehajúcich dodávkovej povinnosti je riadne a včas splniť povinné dodávky poľnohospodárskych výrobkov štátu.

§ 2.

(1) Jednotné roľnícke družstvá, ich členovia, jednotlive hospodáriaci roľníci a ostatné osoby podliehajúce dodávkovej povinnosti smú voľne predávať prebytky svojich poľnohospodárskych výrobkov a výrobky z nich za ceny voľne dohodnuté, a to:

a) zrnoviny, hrozno, zemiaky, seno a slamu - po úplnom splnení povinnej dodávky príslušnej poľnohospodárskej plodiny podľa výmeru alebo rozkazu na plnenie, pri zrnovinách po splnení povinnej dodávky všetkých zrnovín;

b) mak a jednotlivé druhy korenín - po úplnom splnení povinnej dodávky maku alebo príslušného druhu korenín podľa dodávkovej smluvy, náhradného výmeru alebo rozkazu na plnenie;

c) jednotlivé druhy zeleniny a ovocia - po úplnom splnení povinnej dodávky príslušného druhu zeleniny alebo ovocia podľa výmeru, poprípade dodávkovej smluvy, náhradného výmeru alebo rozkazu na plnenie;

d) mäso - po splnení čiastkových štvrťročných dodávok mäsa podľa výmeru, ak ide o jednotné roľnícke družstvo, alebo po splnení celoročnej povinnej dodávky mäsa podľa výmeru alebo rozkazu na plnenie, ak ide o členov jednotných roľníckych družstiev, jednotlive hospodáriacich roľníkov alebo iné osoby podliehajúce povinnej dodávke mäsa;

e) kravské mlieko - po splnení čiastkových štvrťročných dodávok mlieka podľa výmeru alebo rozkazu na plnenie;

f) slepačie vajcia - po splnení čiastkových dodávok vajec za predchádzajúce mesiace od začiatku roka i za bežný mesiac podľa výmeru alebo rozkazu na plnenie.

(2) Pre voľný predaj prebytkov poľnohospodárskych výrobkov platia tieto obmedzenia:

a) sladársky jačmeň, jatočný dobytok, jatočné teľce, jatočné kone a jatočné žriebätá je dovolené predávať výhradne výkupným závodom krajských výkupných podnikov;

b) mäso z nevyhnutne zabitých zvierat je dovolené predávať výhradne výkupným závodom krajských výkupných podnikov;

c) muštové hrozno a hrozno hybridov je dovolené predávať výhradne národným podnikom vinárskym.

(3) Pestovatelia olejnín (s výnimkou maku), cukrovky, čakanky, ľanu, konopí, chmeľu, tabaku, machorky, koksagyzu, liečivých a aromatických rastlín sú povinní i po splnení povinnej dodávky predať štátu všetku úrodu týchto plodín okrem osiva potrebného pre vlastné hospodárstvo. Taktiež chovatelia ovcí sú povinní i po splnení povinnej dodávky predať štátu všetku vlnu.

§ 3.

Jednotné roľnícke družstvá, ich členovia, jednotlive hospodáriaci roľníci a ostatné osoby, ktoré sú držiteľmi poľnohospodárskej pôdy alebo chovajú hospodárske zvieratá, smú voľne predávať aj voľné poľnohospodárske výrobky, t. j. výrobky, pri ktorých im nebola určená povinná dodávka a výrobky, ktoré nepodliehajú dodávkovej povinnosti, ako i výrobky z nich.

§ 4.

Prebytky poľnohospodárskych výrobkov, výrobky z nich a voľné poľnohospodárske výrobky možno predávať priamo spotrebiteľom alebo podnikom oprávneným na výkup poľnohospodárskych výrobkov alebo podnikom, ktorým Ministerstvo výkupu povolí kupovať prebytky poľnohospodárskych výrobkov, výrobky z nich a voľné poľnohospodárske výrobky. Oprávnené podniky však nesmú nakupovať prebytky poľnohospodárskych výrobkov, výrobky z nich a voľné poľnohospodárske výrobky na pôdohospodárskych trhoch usporadúvaných v mestách.

§ 5.

Ministerstvo výkupu môže po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva pre niektoré druhy poľnohospodárskych výrobkov určiť, že voľný predaj ich prebytkov spotrebným družstvám a spotrebiteľom smie sa začať až po splnení plánu výkupu za celý okres, poprípade kraj. Štátny nákup však bude vykonávaný i v tomto prípade.

§ 6.

Poľnohospodárske závody a osoby uvedené v §§ 2 a 3 smú predávať prebytky poľnohospodárskych výrobkov, výrobky z nich a voľné poľnohospodárske výrobky priamo spotrebiteľom iba na pôdohospodárskych trhoch alebo vo svojich hospodárstvach. Pri predaji sú povinné sa kedykoľvek na vyzvanie preukázať potvrdením o splnení povinných dodávok, ktoré im vystaví okresný splnomocnenec Ministerstva výkupu. Sprostredkovanie predaja alebo predaj cudzích výrobkov nie sú dovolené.

§ 7.

(1) Národné výbory usporadúvajú podľa plánu určeného krajským národným výborom pravidelné pôdohospodárske trhy.

(2) Na pôdohospodárskych trhoch sa zúčastňujú:

a) poľnohospodárske závody a osoby uvedené v §§ 2 a 3 predajom svojich prebytkov poľnohospodárskych výrobkov, výrobkov z nich a voľných poľnohospodárskych výrobkov;

b) sberači lesných plodín predajom týchto plodín;

c) spotrebné družstvá v miestach, kde majú svoju pravidelnú predajnú sieť, predajom tovaru svojho sortimentu za štátne maloobchodné ceny a v ostatných miestach predajom nakúpených prebytkov poľnohospodárskych výrobkov, výrobkov z nich a voľných poľnohospodárskych výrobkov za ceny, ktoré nesmú prevýšiť štátne maloobchodné ceny;

d) podniky štátneho obchodu v miestach, kde majú svoju pravidelnú predajnú sieť, predajom tovaru svojho sortimentu;

e) podniky miestneho priemyslu a výrobné družstvá predajom svojich výrobkov;

f) domácki vyrábatelia predajom svojich výrobkov.

§ 8.

Ministerstvo výkupu vydá podrobnejšie predpisy na vykonanie tohto nariadenia. Ministerstvo vnútorného obchodu vydá po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi podrobnejšie predpisy o organizácii pôdohospodárskych trhov a o podmienkach predaja tovaru na týchto trhoch (trhový poriadok).


§ 9.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. júna 1953; vykonajú ho ministri výkupu vnútorného obchodu a pôdohospodárstva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Široký v. r.

Krosnář v. r.

Krajčír v. r.

Nepomucký v. r.