Nariadenie vlády č. 89/1953 Zb.Nariadenie o osobitnom príspevku k dôchodkom z dôchodkového zabezpečenia v roku 1953.

Čiastka 52/1953
Platnosť od 14.11.1953 do31.12.1953
Účinnosť od 01.12.1953 do31.12.1953

89

Vládne nariadenie

zo dňa 23. októbra 1953

o osobitnom príspevku k dôchodkom z dôchodkového zabezpečenia v roku 1953.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 6 ods. 3 zákona č. 102/1951 Sb., o prebudovaní národného poistenia:


§ 1.

(1) K výchovnému alebo k príplatkom na deti vyplácaným k dôchodkom z dôchodkového zabezpečenia (§ 6 zák. č. 102/1951 Sb.), na ktoré prijímatelia majú nárok v decembri 1953, sa poskytne osobitný príspevok vo výške 60 Kčs na každé dieťa.

(2) Osobitný príspevok sa ďalej poskytne k dôchodkom z dôchodkového zabezpečenia, na ktoré požívatelia majú nárok v decembri 1953, ak dôchodok alebo úhrn dôchodkov požívateľa neprevyšuje sumu 350 Kčs mesačne, a ak ide o dôchodok vdovy (družky), sumu 320 Kčs mesačne. Ak sa síde v jednej osobe niekoľko dôchodkov, ku ktorým by náležal osobitný príspevok, vyplatí sa len ten príspevok, ktorý z nich je najvyšší.

(3) Dôchodkom sa rozumie suma dôchodku bez výchovného, príplatku na deti, príplatku ošetrovacieho alebo slepeckého a bez zvýšenia pre bezvládnosť, avšak spolu s prípadným zvýšením z penzijného nadlepšenia akejkoľvek povahy.

(4) Osobitný príspevok k dôchodkom je:

a) k sirotským dôchodkom, k sociálnemu dôchodku sirôt, k dôchodkom rodičov a iných pozostalých okrem vdov a družiek 60 Kčs;

b) k ostatným dôchodkom včítane dôchodkov vdov a družiek 100 Kčs.

§ 2.

(1) Osobitné príspevky nenáležia:

a) k dôchodku manželky;

b) k úrazovému dôchodku, ak nie je úrazom snížená zárobková schopnosť aspoň o 50 %; k invalidnému dôchodku podľa zákona č. 164/1946 Sb., o starostlivosti o vojenských a vojnových poškodencov a obete vojny a fašistickej perzekúcie, a k príplatkom na deti vyplácaným k tomuto dôchodku, ak nie je snížená zárobková schopnosť aspoň o 45 %;

c) k sirotským dôchodkom, ak je na oprávnené dieťa vyplácaný rodinný prídavok;

d) osobám, ktorým sa vyplácajú dôchodky do cudziny.

(2) Osobitný príspevok podľa § 1 ods. 2 nenáleží dôchodcom zárobkove činným v čase od 1. septembra 1953.

§ 3.

Osobitné príspevky neprávom prijaté môže ich platiaci odpočítať od iných dávok, na ktoré má prijímateľ voči nemu nárok.

§ 4.

Ustanovenia tohto nariadenia sa použijú obdobne na dary a platy poskytované podľa voľnej úvahy z prostriedkov dôchodkového zabezpečenia.


§ 5.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. decembra 1953; vykoná ho predseda Štátnej komisie dôchodkového zabezpečenia.


Široký v. r.