Nariadenie vlády č. 30/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie o organizácii cestnej, leteckej a vodnej dopravy a cestovnom ruchu

Čiastka 17/1953
Platnosť od 05.05.1953 do22.10.1954
Účinnosť od 05.05.1953 do22.10.1954
Zrušený 44/1954 Zb.

30.

Vládne nariadenie

zo dňa 14. apríla 1953,

ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie o organizácii cestnej, leteckej a vodnej dopravy a cestovnom ruchu.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákona o päťročnom pláne):


Čl. I.

Vládne nariadenie č. 34/1952 Sb. sa mení a doplňuje takto:

1. § 12 ods. 2 znie:

(2) Organizáciu hlavných správ upravia podrobne štatúty, ktoré vydá minister dopravy.“

2. § 13 ods. 5 znie:

(5) Organizáciu Hlavnej správy civilného letectva podrobne upraví štatút, ktorý vydá minister dopravy po dohode s ministrom národnej obrany.“

3. § 13 ods. 6 znie:

(6) Na čele Hlavnej správy civilného letectva je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva vláda. Je podriadený ministrovi dopravy a jemu zodpovedá za svoju činnosť.“

4. § 14 ods. 1 znie:

(1) Pôsobnosť, ktorú dosiaľ vykonáva Ministerstvo dopravy podľa osobitných predpisov v odbore cestnej, leteckej a vodnej dopravy, zostáva nedotknutá. V odbore vodnej dopravy prislúcha Ministerstvu dopravy tiež určovať podmienky pre používanie zariadení vo verejných prístavoch a prekladištiach, ako aj upravovať podmienky pre dopravu osôb a tovaru a za tým účelom po dohode s ministrom národnej obrany vydávať, poprípade schvaľovať potrebné prepravné, prekladištné a skladovacie poriadky.“


Čl. II.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister dopravy po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

A. Pospíšil v. r.