Nariadenie č. 12/1953 Zb.Nariadenia o rozsahu a podmienkach prípustnosti exekúcie na pohľadávky z dodávok poľnohospodárskych výrobkov štátu

Čiastka 8/1953
Platnosť od 28.02.1953 do31.03.1964
Účinnosť od 01.03.1953 do31.03.1964
Zrušený 99/1963 Zb.

12.

Nariadenie ministra spravodlivosti

zo dňa 21. februára 1953

o rozsahu a podmienkach prípustnosti exekúcie na pohľadávky z dodávok poľnohospodárskych výrobkov štátu.

Minister spravodlivosti nariaďuje po dohode s ministrom výkupu a ministrom pôdohospodárstva podľa § 530 ods. 3 zákona č. 142/1950 Sb., o konaní v občianskych právnych veciach (občiansky súdny poriadok) v znení čl. I č. 83 zákona č. 68/1952 Sb., ktorým sa mení a doplňuje občiansky súdny poriadok:


§ 1.

(1) Exekúcia proti jednotným roľníckym družstvám na ich pohľadávky z povinných dodávok poľnohospodárskych výrobkov štátu je prípustná, len ak sa vedie k vymáhaniu pohľadávok

a) štátu a socialistických právnických osôb,

b) členov týchto družstiev a ich dedičov,

c) z pracovných smlúv a z náhrady škody.

(2) Ak je navrhované nariadenie exekúcie proti jednotnému roľníckemu družstvu zexekvovaním pohľadávky uvedenej v odseku 1, môže súd nariadiť exekúciu len vtedy, ak príslušný okresný národný výbor sa vyjadrí, že táto pohľadávka môže byť exekúciou postihnutá, a len v rozsahu ním označenom a neprevyšujúcom jednu pätinu pohľadávky. Súd vyzve okresný národný výbor, aby sa do tridsať dní vyjadril; ak sa nevyjadrí, možno exekúciu nariadiť a v nej pokračovať s obmedzením, že zexekvovanie sa vykoná do výšky jednej pätiny dlžníkovej pohľadávky (§ 438 občianskeho súdneho poriadku, § 1 vl. nar. č. 176/1950 Sb., o spôsobe a rozsahu exekúcie proti družstvám a iným právnickým osobám).

§ 2.

(1) Exekúcia proti roľníkom na ich pohľadávky z povinných dodávok poľnohospodárskych výrobkov štátu je prípustná, len ak sa vedie k vymáhaniu pohľadávok

a) na úhradu osobných potrieb,

b) štátu a socialistických právnických osôb,

c) z výmenku, z pracovných smlúv a z náhrady škody.

(2) Zexekvovanie v prospech pohľadávok uvedených v odseku 1 sa vykoná len do výšky jednej pätiny dlžníkovej pohľadávky; súd môže na návrh vymáhajúceho veriteľa po vypočutí dlžníka vysloviť zexekvovanie ďalšej časti pohľadávky až do výšky ďalšej pätiny, ak je to potrebné so zreteľom na povahu vymáhanej pohľadávky a ak je to možné so zreteľom na hospodárske a sociálne pomery dlžníka.

§ 3.

Pohľadávky na úhradu osobných potrieb sa uhradzujú pred ostatnými pohľadávkami bez zreteľa na dobu zexekvovania. Ak dôjde k zexekvovaniu pre niekoľko takých pohľadávok a ak nestačí zexekvovaná pohľadávka na ich úhradu, uhradzujú sa podľa pomeru súm bežnej úhrady osobných potrieb.

§ 4.

(1) Raz vykonané zexekvovanie platí pre všetky pohľadávky dlžníka z jeho dodávok poľnohospodárskych výrobkov uskutočnených voči poddlžníkovi (výkupnému miestu) v bežnom kalendárnom roku, ktoré sa stanú sročnými po doručení usnesenia o zexekvovaní poddlžníkovi.

(2) Pri exekúcii pre opakujúce sa dávky (§ 150 ods. 2 občianskeho súdneho poriadku) platí raz vykonané zexekvovanie s obmedzením vyplývajúcim z odseku 1 aj pre dávky, ktoré sa v budúcnosti stanú sročnými.

§ 5.

(1) Usnesenie o zexekvovaní pohľadávky z dodávok poľnohospodárskych výrobkov, ako aj všetky usnesenia, ktoré treba doručiť poddlžníkovi, sa doručia aj štátnej sporiteľni, ak je dlžníkom roľník, alebo pobočke Štátnej banky československej, ak je dlžníkom jednotné roľnícke družstvo; príslušnosť peňažného ústavu sa spravuje sídlom poľnohospodárskeho závodu dlžníka. Ustanovenie § 537 ods. 2 občianskeho súdneho poriadku tým nie je dotknuté.

(2) Len čo sa poddlžníkovi doručí usnesenie o zexekvovaní, môže poddlžník vyplácať pohľadávky z dodávok v bežnom kalendárnom roku len prostredníctvom peňažných ústavov uvedených v odseku 1, okrem prípadu, ak dôvod zexekvovania ďalších čiastkových platieb zanikol pred uplynutím kalendárneho roka.

(3) Zexekvovanie pohľadávky vypláca vymáhajúcemu veriteľovi za poddlžníka peňažný ústav (odsek 1).

§ 6.

Ustanovenia §§ 1 až 5 sa vzťahujú primerane aj na predbežné

opatrenia.


§ 7.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. marca 1953.


Zápotocký v. r.

Dr. Rais v. r.