Nariadenie vlády č. 78/1953 Zb.Nariadenie o novej organizácii povereníctev

Čiastka 45/1953
Platnosť od 14.09.1953 do10.07.1960
Účinnosť od 14.09.1953 do10.07.1960
Zrušený 102/1960 Zb.

78.

Vládne nariadenie

zo dňa 11. septembra 1953

o novej organizácii povereníctev.*)

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1.

Zriaďuje sa Povereníctvo miestneho hospodárstva, ktoré plní doterajšie úlohy Povereníctva vnútra v odbore miestneho hospodárstva a výstavby obcí.

§ 2.

Povereníctvo stavebného priemyslu a Povereníctvo stavebných hmôt sa slučujú na Povereníctvo stavebníctva.

§ 3.

Povereníctvo školstva a osvety sa mení na Povereníctvo školstva.

§ 4.

(1) Zrušujú sa Slovenský výbor pre veci umenia a Slovenský rozhlasový výbor.

(2) Zriaďuje sa Povereníctvo kultúry, na ktoré prechádzajú najmä doterajšie úlohy Slovenského výboru pre veci umenia, ako aj doterajšie úlohy Povereníctva školstva a osvety na poli osvety.

§ 5.

Podrobné vymedzenie úloh jednotlivých povereníctev v súvislosti s presunmi pôsobnosti, vykonávanými podľa tohto nariadenia, vykoná vláda.


§ 6.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho predseda vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Ústredné české znenie je vyhlásené v Prílohe Sbierky zákonov na str. 123.