70.

Vládne nariadenie

zo dňa 21. júla 1953,

ktorým sa vykonáva rozpočtový zákon na rok 1953.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 3 ods. 4 rozpočtového zákona na rok 1953 č. 26/1953 Sb.:


§ 1.

Dosiahnutie rozpočtových príjmov.

(1) Výška príjmov, určená štátnym rozpočtom, je najnižšou medzou, ktorá musí byť dosiahnutá.

(2) Všetky orgány zúčastnené na štátnom hospodárení sú povinné dbať na to, aby príjmové zdroje boly úplne využité a aby príjmy dochádzaly v priebehu roka plynule.

§ 2.

Použitie rozpočtových prostriedkov na určené účely a do určenej výšky.

(1) Prostriedky určené štátnym rozpočtom na úhradu výdavkov (ďalej len „rozpočtové prostriedky“) smú byť použité len na úhradu tých výdavkov a len do tej výšky, ako určuje štátny rozpočet.

(2) Všetky orgány hospodáriace s rozpočtovými prostriedkami sú povinné dbať na to, aby plánované úlohy boly splnené, pričom sa musia usilovať, aby sa tak stalo čo najúčelnejšie a najhospodárnejšie.

(3) Rozpočtové prostriedky treba čerpať len vo výške úmernej rozsahu plnenia plánovaných úloh a v priebehu roka čo najplynulejšie.

§ 3.

Časové použitie rozpočtových prostriedkov.

(1) Rozpočtové prostriedky sa môžu použiť iba do konca roku 1953 a len na úhradu výdavkov sročných do konca tohto roka.

(2) Úhrada výdavkov, ktoré majú a podľa ustanovení tohto nariadenia môžu zaťažovať rozpočtové prostriedky na rok 1953, nesmie byť odsunutá na ťarchu rozpočtových prostriedkov budúcich rokov.

(3) Poukazovať peniaze na úhradu záväzkov, ktoré vzniknú po 31. decembri 1953, alebo tvoriť akýmkoľvek iným spôsobom rezervy z úspor na rozpočtových prostriedkoch nie je prípustné.

§ 4.

Zisťovanie rozpočtových dôsledkov zákonných a iných opatrení.

Pri návrhoch zákonov, zákonov Slovenskej národnej rady, vládnych nariadení, nariadení ministrov a nariadení Sboru povereníkov (nariadení povereníkov), vládnych usnesení, usnesení Sboru povereníkov, vyhlášok a pri všetkých iných opatreniach ústredných úradov treba s najväčšou zodpovednosťou zvážiť aj ich hospodárske a finančné dôsledky. Dôsledky týchto opatrení pre výdavky alebo príjmy štátneho rozpočtu treba vyčísliť a výpočet pripojiť k návrhu opatrenia. Ak pripúšťa povaha navrhovaného opatrenia zavedenie nových príjmov, treba tieto nové príjmy vždy navrhnúť.

§ 5.

Zaťažovanie štátnych rozpočtov budúcich rokov.

(1) Na všetky opatrenia, ktoré časove presahujú schválený štátny rozpočet a svojimi dôsledkami zaťažujú alebo by mohly zaťažovať štátne rozpočty v budúcich rokoch, ako sú rozširovanie úradov a orgánov štátnej správy, zriaďovanie, poprípade rozširovanie iných zariadení, uzavieranie nových nájomných smlúv, vydávanie nových periodických tlačív a dlhodobé objednávky, pokiaľ by takými opatreniami bol spôsobený nový alebo vyšší náklad pre štátnu pokladnicu, je potrebný predchádzajúci súhlas.

(2) Na také opatrenie môže dať súhlas ústredný úrad, alebo ho môže urobiť v odbore vlastnej pôsobnosti, ak nie je na to potrebný podľa iných predpisov súhlas Štátnej systemizačnej komisie a ak očakávaný náklad neprestúpi v jednotlivom prípade sumu 50.000 Kčs ročne a v úhrne všetkých prípadov sumu 800.000 Kčs ročne. V ostatných prípadoch je potrebný súhlas Ministerstva financií.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na hospodárenie národných výborov; pre ne platia ustanovenia § 16 vládneho nariadenia č. 90/1950 Sb., o správe národného majetku národnými výbormi.

§ 6.

Neprípustnosť započítania pohľadávok proti štátu.

Dlžník nemôže svoj záväzok voči štátu uhradiť započítaním svojej pohľadávky proti štátu.


§ 7.

Záverečné ustanovenia.

Ministerstvo financií vydá podrobnejšie smernice pre hospodárenie podľa štátneho rozpočtu a jeho kontrolu, a to najmä pokiaľ ide o používanie rozpočtových úverov, zabezpečenie súladu medzi štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva a štátnym rozpočtom, úhradu výdavkov na nové úlohy ukladané národným výborom, viazanie rozpočtových prostriedkov určených na úhradu úloh, ktoré odpadly, a o postup pri zadovažovaní úhrady výdavkov na úlohy, ktoré nie sú úplne rozpočtove zabezpečené. Pritom môže Ministerstvo financií povoliť odchýlky od ustanovenia § 2 ods. 1 pre presunové konanie a od ustanovenia § 3 ods. 1 o použití rozpočtových prostriedkov do konca roka.

§ 8.

Účinnosť.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953, vykoná ho minister financií a ostatní členovia vlády.


Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

gen. arm. Bacílek v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Barák v. r.

David v. r.

Dvořák v. r.

Ďuriš v. r.

Harus v. r.

Dr. Havelka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Kabeš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Pokorný v. r.

Poláček v. r.

A. Pospíšil v. r.

J. Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Rais v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Sýkora v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Šrámek v. r.

Štoll v. r.