Zákon č. 16/1953 Zb.Zákon, ktorým sa mení rozpočtový zákon na rok 1952

Čiastka 10/1953
Platnosť od 28.03.1953 do31.12.1958
Účinnosť od 31.03.1953 do31.12.1958
Zrušený 8/1959 Zb.

16.

Zákon

zo dňa 20. marca 1953,

ktorým sa mení rozpočtový zákon na rok 1952.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Článok I.

Ustanovenie § 10 rozpočtového zákona na rok 1952 č. 3/1952 Sb. sa mení a znie:

„Dočasné vedenie štátneho hospodárenia v roku 1953.

(1) Vláda urobí vhodné opatrenia pre štátne hospodárenie v čase od 1. januára 1953 do vyhlásenia rozpočtového zákona na rok 1953, najneskoršie však do 30. apríla 1953, a to primerane k zásadám predpisov o štátnom rozpočte na rok 1952.

(2) Výdavky a príjmy za čas dočasného vedenia štátneho hospodárenia treba po vyhlásení rozpočtového zákona na rok 1953 definitívne zúčtovať na štátny rozpočet na rok 1953.“


Článok II.

Účinnosť zákona.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 31. marca 1953; vykoná ho minister financií a ostatní členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. John v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

arm. gen. Bacílek v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Barák v. r.

David v. r.

Dvořák v. r.

Ďuriš v. r.

Harus v. r.

Dr. Havelka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Kabeš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Pokorný v. r.

Poláček v. r.

A. Pospíšil v. r.

J. Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Rais v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Sýkora v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Šrámek v. r.

Štoll v. r.