Nariadenie vlády č. 22/1953 Zb.Nariadenie o úprave dôchodkov z dôchodkového zabezpečenia a zaopatrení osôb nepriateľských ľudovodemokratickému zriadeniu

Čiastka 13/1953
Platnosť od 18.04.1953 do31.12.1956
Účinnosť od 18.04.1953 do31.12.1956
Zrušený 55/1956 Zb.

22.

Vládne nariadenie

zo 17. apríla 1953

o úprave dôchodkov z dôchodkového zabezpečenia a zaopatrení osôb nepriateľských ľudovodemokratickému zriadeniu.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 6 ods. 3 a § 9 ods. 5 zákona č. 102/1951 Sb., o prebudovaní národného poistenia, a podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):


§ 1.

Osobám, ktoré boly odsúdené na stratu čestných práv občianskych preto, že trestným činom prejavily nepriateľstvo k ľudovodemokratickému poriadku, zastavuje sa výplata dôchodkov z dôchodkového zabezpečenia a to na čas, po ktorý strata týchto práv trvá (§ 44 ods. 3 tr. zák.); nezaopatreným rodinným príslušníkom však náleží po tento čas podpora až do výšky polovice dôchodku odsúdenej osoby, poprípade výchovné v neskrátenej výške.

§ 2.

(1) Na podklade usnesenia rady okresného národného výboru budú dôchodky starobné (invalidné), ako i dôchodky vdov (družiek) primerane snížené podľa okolností prípadu, a to poprípade až na sumu 700,- Kčs mesačne (sociálny dôchodok)

a) význačným predstaviteľom predošlého politického a hospodárskeho zriadenia a vdovám po nich,

b) tým, ktorí horlive slúžili predošlému kapitalistickému poriadku, a vdovám po nich, ak tieto osoby prejavujú nepriateľský postoj k ľudovodemokratickému poriadku.

(2) Vo zvlášť odôvodnených prípadoch môže sa dôchodok celkom odňať, pokiaľ je o výživu dôchodcu a jeho rodinných príslušníkov inak postarané a ak sa usnesie na odňatí dôchodku rada krajského národného výboru.

(3) Pre príslušnosť národných výborov je smerodajné bydlisko dôchodcu.

§ 3.

(1) Sníženie (zastavenie, odňatie) výplaty dôchodkov podľa §§ 1 a 2 vykoná Štátny úrad dôchodkového zabezpečenia výmerom.

(2) O opravných prostriedkoch proti výmerom vydaným Štátnym úradom dôchodkového zabezpečenia podľa § 2 rozhoduje komisia, ktorú na návrh Ústrednej rady odborov podaný po dohode s predsedom Štátnej komisie dôchodkového zabezpečenia vymenuje vláda. Rozhodnutie tejto komisie je konečné. Podanie opravného prostriedku nemá odkladný účinok.

§ 4.

Smernice na vykonanie tohto nariadenia vydá predseda Štátnej komisie dôchodkového zabezpečenia s ministrom vnútra a po dohode s ministrom spravodlivosti.

§ 5.

(1) Ustanovenia § 2 sa použijú obdobne aj na dôchodkové zaopatrenie príslušníkov ozbrojených síl.

(2) Smernice na vykonanie odseku 1 vydajú ministri národnej obrany a národnej bezpečnosti a zároveň po dohode s ministrom vnútra určia, ktoré orgány vykonajú konanie podľa § 2.


§ 6.

Opatrenia vykonané v medziach tohto nariadenia pred jeho účinnosťou sa považujú za opatrenia urobené podľa tohto nariadenia.

§ 7.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho predseda Štátnej komisie dôchodkového zabezpečenia a ministri vnútra, spravodlivosti, národnej obrany a národnej bezpečnosti.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

arm. gen. Bacílek v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Nosek v. r.

Dr. Rais v. r.