Nariadenie č. 88/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa upravuje výška štátneho detského príspevku.

Čiastka 51/1953
Platnosť od 04.11.1953 do31.12.1955
Účinnosť od 01.10.1953 do31.12.1955
Zrušený 58/1955 Zb.

OBSAH

88

Nariadenie ministra spravodlivosti

zo dňa 28. októbra 1953,

ktorým sa upravuje výška štátneho detského príspevku.

Minister spravodlivosti nariaďuje po dohode s ministrom financií podľa § 27 zákona č. 69/1952 Sb., o sociálnoprávnej ochrane mládeže:


§ 1.

Ustanovenie § 33 nariadenia č. 70/1952 Sb., ktorým sa vykonáva zákon o sociálnoprávnej ochrane mládeže, sa mení a znie:

(1) Príspevok je mesačne 100 Kčs.

(2) Pokiaľ sú osobné potreby dieťaťa aspoň zčasti pravidelne uhradzované inak, možno poskytovať len príspevok primerane snížený.

(3) V prípadoch hodných celkom osobitného zreteľa možno výnimočne poskytovať príspevok primerane zvýšený, najviac však 140 Kčs mesačne.“


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. októbra 1953.


Široký v. r.

Dr. Škoda v. r.