Zákon č. 79/1953 Zb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních umělcích

Čiastka 46/1953
Platnosť od 26.09.1953 do17.07.1963
Účinnosť od 26.09.1953 do17.07.1963
Zrušený 56/1963 Zb.

79.

Zákon

ze dne 16. záři 1953,

kterým se mění a doplňuje zákon o národních umělcích.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I.

Zákon č. 130/1948 Sb., o národních umělcích, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 ods. 1 nahrazují se slova „umělce české nebo slovenské náronosti” slovy „československého občana“.

2. § 3 zní:

(1) Vláda může národnímu umělci uděliti doživotní čestný důchod.

(2) Vláda může uděliti pozůstalému manželu po národním umělci nebo jeho nezaopatreným dětem, po případě za okolností zvláštního zřetele hodných i jiným osobám, které o něho pečovaly a zasloužily se o příznivé podnímky jeho tvůrčí činnosti, zaopatřovací plat.

(3) Doživotní čestný důchod může vláda národnímu umělci vyměřiti tak, aby zahrnoval také plat nebo důchod, který mu prísluší z pracovního poměru.

(4) Důchod a zaopatřovací platy podle předchozích odstavců se nepokládají za důchody, po případě zaopatřovací platy ve smyslu předpisů o hromadění několika platů.“


Čl. II.

Tento zákon nabýva účinnosti dnem vyhlášení; provede jej predseda vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.