Nariadenie vlády č. 96/1953 Zb.Nariadenie o Hydrometeorologickom ústave.

Čiastka 57/1953
Platnosť od 28.12.1953 do31.12.2004
Účinnosť od 01.01.1954 do31.12.2004
Zrušený 666/2004 Z. z.

96.

Vládne nariadenie

zo dňa 27. novembra 1953

o Hydrometeorologickom ústave.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1.

(1) Zriaďuje sa Hydrometeorologický ústav (ďalej len „ústav“), ktorý je ústredným ústavom pre odbor meteorologie, klimatologie a hydrologie.

(2) Štátny meteorologický ústav a hydrologická a hydrografická služba vodohospodárskeho rozvojového strediska sa zlučujú a včleňujú do ústavu.

§ 2.

Úlohou ústavu je najmä:

a) Poskytovať poveternostné informácie včítane predpovedí počasia a vodných stavov a predpovedí pre zabezpečenie leteckej prevádzky a prevádzky vodných diel, meteorologické, klimatologické a hydrologické podklady, posudky a dobrozdania a súčinnosť pri protipovodňovej službe,

b) v súvislosti s činnosťou uvedenou pod písm. a) vyvíjať vedeckú a výskumnú činnosť v meteorologii, klimatologii a hydrologii, sledovať vedecký pokrok v týchto odboroch, využívať výsledky domáceho i cudzieho bádania na zvýšenie úrovne československej hydrometeorologickej služby,

c) podporovať orgány a inštitúcie vedeckého výskumu v plnení ich úloh a

d) prevádzať publikačnú činnosť vo všetkých odboroch meteorologie, klimatologie a hydrologie.

§ 3.

(1) Na plnenie svojich úloh ústav zriaďuje a udržuje podľa prirodzených synoptických, klimatických a hydrologických oblastí a podľa jednotlivých odborov služby sieť staníc, observatórií a iných zariadení (ďalej len „zariadenia“) a výsledky pozorovania spracováva na vedeckom podklade.

(2) Iné orgány môžu zriaďovať také zariadenia len so súhlasom ústavu.

§ 4.

(1) Ústav poskytuje bezplatne svoje služby úradom, súdom a orgánom verejnej správy pre ich úradnú potrebu. Úrady a orgány sú naopak povinné podporovať ústav v jeho činnosti a najmä na jeho žiadosť spolupracovať na organizačnej úprave siete staníc a pri vyhľadávaní spolupracovníkov, vykonávajúcich bežné poveternostné pozorovania a sledovania vývoja rastlín v závislosti na počasí.

(2) Ústav poskytne svoje služby aj iným záujemcom, pokiaľ to bude slučiteľné s jeho poslaním, za náhradu skutočných výdavkov podľa platných sadzobníkov, prípadne podľa sadzobníkov týchto náhrad, ktoré podľa potreby vydá Ústredná správa vodného hospodárstva po dohode s Ministerstvom financií vyhláškou v úradnom liste.

(3) Spôsob a rozsah spolupráce ústavu s Ministerstvom národnej obrany, s vysokoškolskými meteorologickými ústavmi a zariadeniami a vedeckými výskumnými ústavmi upraví minister lesov a drevárskeho priemyslu po dohode s kompetentným ministrom.

§ 5.

(1) Ústav je podriadený Ústrednej správe vodného hospodárstva.

(2) Organizačný poriadok ústavu vydá minister lesov a drevárskeho priemyslu po dohode s ministrom národnej obrany.


§ 6.

Zrušujú sa všetky predpisy, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením; najmä sa zrušuje vládne nariadenie č. 113/1951 Sb., o štátnom meteorologickom ústave.

§ 7.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1954; vykonajú ho ministri lesov a drevárskeho priemyslu a národnej obrany po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Smida v. r.