Vyhláška č. 51/1953 Zb.Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o ochrane poľnohospodárskych rastlín pred škodcami a chorobami.

Čiastka 29/1953
Platnosť od 16.06.1953
Účinnosť od 01.07.1953
Redakčná poznámka

Táto dohoda nadobúda podľa svojho článku 10 platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, nadobudla teda platnosť dňa 25. februára 1953.

51.

Vyhláška ministra zahraničných vecí

zo dňa 12. mája 1953

o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o ochrane poľnohospodárskych rastlín pred škodcami a chorobami.


Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o ochrane poľnohospodárskych rastlín pred škodcami a chorobami, podpísaná v Bukurešti dňa 31. októbra 1952, bola dňa 8. júla 1952 schválená vládou a dňa 31. decembra 1952 bola ratifikovaná prezidentom republiky.

Ratifikačné listiny boly vymenené v Prahe dňa 25. februára 1953.

Táto dohoda nadobúda podľa svojho článku 10 platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, nadobudla teda platnosť dňa 25. februára 1953.

České*) znenie dohody sa vyhlasuje v prílohe Sbierky zákonov.**)

David v. r.

DOHODA medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o ochrane poľnohospodárskych rastlín pred škodcami a chorobami.

V MENE ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY!

V MENE

ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY

A

RUMUNSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKY

BOLA DOJEDNANÁ

TÁTO DOHODA:

Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o ochrane poľnohospodárskych rastlín pred škodcami a chorobami.

Vláda Československej republiky a vláda Rumunskej ľudovej republiky považujúc za žiadúce podniknúť účinné opatrenia za účelom čo najväčšieho zmenšenia strát v poľnohospodárstve, vznikajúcich škodcami a chorobami, vymenovaly za svojich splnomocnencov:

Vláda Československej republiky Róberta Schmelza, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Československej republiky v Bukurešti,

Vláda Rumunskej ľudovej republiky Simiona Bughiča, ministra zahraničných vecí Rumunskej ľudovej republiky,

ktorí po vzájomnom predložení svojich plnomocenstiev, ktoré shľadali v dobrej a náležitej forme, dohodli sa na tomto:

Článok 1.

Obidve smluvné strany sa zaväzujú každý rok sústavne vykonávať opatrenia na svojom území za účelom čo najväčšieho zmenšenia strát v poľnohospodárstve, spôsobených škodcami a chorobami poľnohospodárskych rastlín.

Článok 2.

Obidve smluvné strany sa zaväzujú:

1. že budú vykonávať systematický dozor na svojich územiach nad poľnohospodárskymi rastlinami, aby sa zistilo, či sa tam vyskytujú škodcovia a choroby poľnohospodárskych rastlín, uvedené v článku 3 tohto dohovoru;

2. že urobia potrebné opatrenia, obmedzia a zničia ohniská škodcov a chorôb poľnohospodárskych rastlín všetkými prostriedkami chemickými, agrotechnickými a agrobiologickými a všetkými inými spôsobmi, ktorými disponujú;

3. že zariadia karanténne opatrenia v miestach, kde budú objavení škodcovia a nebezpečné choroby a že zakážu dopravu na územie druhej smluvnej strany materiálu rastlinného pôvodu, najmä semien, priesad a poľnohospodárskych rastlín, ktoré by mohly byť zdrojom rozširovania týchto škodcov a nemocí.

Článok 3.

Obidve smluvné strany sa zaväzujú, že urobia opatrenia podľa článku 2 proti týmto škodcom a nebezpečným chorobám:

1. Pásavka zemiaková (Leptinotarsa decemlineata Say).

2. Moľa zemiaková (Phtorimaea opercuella Zell).

3. Háďatko zemiakové (Heterodera rostochiensis Woll).

4. Červec San José (Aspidiotus perniciosus Comst.).

5. Priastevník ovocný (Hyphantria cunea Drury).

6. Rakovina zemiakov (Synchytrium endobioticum Schilb Perc.).

7. Septorióza ľanu (Septoria linicola).

8. Moľa repná (Phtorimaea ocelatella).

Soznam škodcov a chorôb môže byť doplnený alebo zmenený dodatočnou dohodou smluvných strán.

Článok 4.

Obidve smluvné strany sa budú navzájom upozorňovať na vyskytnutie škodcov a chorôb poľnohospodárskych rastlín, uvedených v článku 3 na ich území.

Článok 5.

Obidve smluvné strany súhlasia, aby pri zásielkach, z jedného štátu do druhého, tovaru rastlinného pôvodu, ako semien (semen), priesad (propago), osiva (semina), cibúľ (cepa), sadív (seges), (všeobecne), vrúbľov (surculus), rezkov (viviradix), výhonkov (propago), ako i pri obilí každého druhu, strukovín, ovocia, bavlny bola určená povinnosť vydávať rastlino-lekárske (fytopatologické) osvedčenia, ktorými kompetentné verejné orgány potvrdia, že v zásielke sa nevyskytujú škodcovia a choroby poľnohospodárskych rastlín, uvedené v článku č 3, a že zásielky nepochádzajú z obvodov, kde sa títo škodcovia a choroby vyskytujú.

Článok 6.

Pokiaľ na území niektorej smluvnej strany budú nezlikvidované ohniská pásavky zemiakovej, budú smluvné strany dovoľovať vývoz alebo dovoz zemiakov, rastlín alebo častí rastlín s pôdou iba z nezamorených miest.

Aby sa zabránilo zavlečeniu škodcov a chorôb rastlín z tretích krajín, upravia smluvné strany na svojom území dovoz a tranzit rastlín alebo ich častí [semien (semen), cibúľ (cepa), vrúbľov (surculus), rezkov (viviradix), výhonkov (propago), štepov (plantae inoculatae) atď.] z akejkoľvek inej krajiny. Táto doprava bude pripustená iba s rastlino-lekárskym osvedčením, osvedčením o pôvode a pri dodržaní opatrení, predpísaných úradmi pre ochranu rastlín smluvných strán.

Smluvné strany sa zaväzujú, že označia na svojom území pohraničné stanice, ktorými bude dovolená preprava rastlín z tretích krajín.

Článok 7.

Obidve smluvné strany súhlasia s tým, že na požiadanie dodajú si vzájomne za vopred dohovorené ceny prostriedky na ochranu rastlín, poprípade zariadenia, stroje a iný materiál potrebný na vykonávanie karanténnych opatrení proti škodcom a chorobám poľnohospodárskych rastlín a že pred ich expedíciou budú prehliadnuté, či sú bez pásavky zemiakovej.

V prípade hromadného rozmnoženia škodcov a chorôb poľnohospodárskych rastlín poskytnú si smluvné strany vzájomnú pomoc vyslaním rastlino-lekárskych odborníkov na územie postihnutého štátu.

Článok 8.

Obidve smluvné strany sa dohodly na tom, že

1. si vymenia vzájomne všetky zákony a nariadenia platné na ich území, týkajúce sa ochrany poľnohospodárskych rastlín proti škodcom a chorobám;

2. dvakrát ročne (15. septembra a 15. januára) si vzájomne vymenia zprávy o výsledkoch vyšetrení, vykonaných na obrobených i neobrobených pozemkoch za účelom zistenia škodcov a chorôb poľnohospodárskych rastlín, ako i o skúsenostiach získaných v boji proti týmto škodcom a chorobám;

3. podajú si ihneď zprávy o zistení nových ohnísk pásavky zemiakovej na svojom území, ako i úhrnnú zprávu o výskyte pásavky zemiakovej vždy k 15. septembru každého roku.

Článok 9.

Obidve smluvné strany súhlasia s tým, aby boly svolávané konferencie o ochrane poľnohospodárskych rastlín, na ktorých by boly riešené praktické otázky súvisiace s opatreniami v boji proti škodcom a karanténou na ich území. Konferencie budú striedave usporadúvané v Československej republike a v Rumunskej ľudovej republike; čas a miesto ich konania budú určené dohodou obidvoch smluvných strán.

Článok 10.

Táto dohoda bude ratifikovaná. Ratifikačné listiny budú vymenené v najkratšom čase v Prahe.

Dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín a bude platiť po dobu piatich rokov. Ak nebude rok pred uplynutím platnosti jednou zo smluvných strán vypovedaná, predlžuje sa jej platnosť vždy o ďalších päť rokov.

Dané v Bukurešti dňa 31. októbra 1952 vo dvoch rovnopisoch, každý v českom a rumunskom jazyku; obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej republiky:

SCHMELZ L. S.

Za vládu Rumunskej ľudovej republiky:

BUGHIČI L. S.

PO PRESKÚMANÍ TÚTO DOHODU SCHVAĽUJEME A POTVRDZUJEME JU.

NA DÔKAZ TOHO SME TENTO LIST PODPÍSALI A NAŇ PEČIATKU ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY PRITLAČIŤ DALI.

NA PRAŽSKOM HRADE DŇA 31. DECEMBRA ROKU TISÍC DEVÄŤSTO PÄŤDESIAT DVA.

PREZIDENT ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY

GOTTWALD v. r.

NÁMESTNÍK PREDSEDU VLÁDY A MINISTER ZAHRANIČNÝCH VECÍ

ŠIROKÝ v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu - slovenské.

**) Na strane 1.