Nariadenie vlády č. 66/1953 Zb.Nariadenie o vyšších pedagogických školách a vysokých školách pedagogických.

(v znení č. 58/1958 Zb.)

Čiastka 38/1953
Platnosť od 31.07.1953
Účinnosť od 01.09.1958

66.

Vládne nariadenie

zo dňa 21. júla 1953

o vyšších pedagogických školách a vysokých školách pedagogických.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 16, ods. 4 zákona č. 31/1953 Sb., o školskej sústave a vzdelávaní učiteľov (školský zákon):


§ 1.

Vyššie pedagogické školy.

(1) Pedagogická fakulta Karlovej univerzity v Prahe, jej pobočky v Plzni a v Českých Budějoviciach, Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, Pedagogická fakulta Slovenskej univerzity v Bratislave a jej pobočky v Banskej Bystrici a v Prešove sa premieňajú dňom 1. septembra 1953 na vyššie pedagogické školy.

(2) K praktickému výcviku študentov sa pričleňujú k vyšším pedagogickým školám osemročné stredné školy.

Vysoké školy pedagogické.

§ 2.

(1) Dňom 1. septembra 1953 sa zriaďuje Vysoká škola pedagogická v Prahe.

(2) Táto vysoká škola sa delí na fakultu spoločenských vied a na fakultu prírodných vied.

§ 3.

(1) Dňom 1. septembra 1953 sa zriaďuje Vysoká škola pedagogická v Bratislave.

(2) Táto vysoká škola sa delí na fakulty spoločenských vied a prírodných vied a na fakultu filologickú, ktorá je umiestená v Prešove.


Záverečné ustanovenie.

§ 5.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister školstva a osvety po dohode s ministrom vysokých škôl.


Široký v. r.

Sýkora v. r.

Štoll v. r.