Nariadenie vlády č. 28/1953 Zb.Nariadenie o riaditeľských fondoch v národných podnikoch stavebných a montážnych a v komunálnych podnikoch stavebných

Čiastka 17/1953
Platnosť od 05.05.1953 do31.12.1956
Účinnosť od 01.01.1953 do31.12.1956
Zrušený 23/1957 Zb.

28.

Vládne nariadenie

zo dňa 7. apríla 1953

o riaditeľských fondoch v národných podnikoch stavebných a montážnych a v komunálnych podnikoch stavebných.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákona o päťročnom pláne):


§ 1.

(1) Na zvýšenie iniciatívy a zodpovednosti riaditeľov (správcov) národných podnikov stavebných a montážnych a komunálnych podnikov stavebných (ďalej len „podniky“) a na podnietenie hmotného záujmu zamestnancov na plnení technickostavebného a finančného plánu zriaďuje sa v týchto podnikoch riaditeľský fond (ďalej len „fond“).

(2) Soznam podnikov, v ktorých sa zriaďuje fond, vydá kompetentné ministerstvo po dohode s Ministerstvom financií.

§ 2.

(1) Do fondu plynie podiel na plánovanom zisku, alebo ak ide o podnik, kde nie je zisk plánovaný alebo kde je plánovaná strata, podiel z plánovanej úspory, dosiahnutej snížením vlastných nákladov stavebných a montážnych prác, vo výške 1 1/2 %.

(2) V prípade, že podnik prekročí plán zisku alebo plán sníženia vlastných nákladov stavebných a montážnych prác, prevádza sa do fondu navyše podiel z úhrnného nadplánovaného zisku alebo z nadplánovanej úspory, dosiahnutej snížením vlastných nákladov, vo výške 25 %.

(3) Fond dostane aj odmenu z nadplánovaných odvodov vlastných obežných prostriedkov (obratových fondov) vo výške a za podmienok, ktoré určí minister financií osobitnými smernicami.

(4) Celkový ročný úhrnný podiel plynúci do fondu nesmie prekročiť 5 % ročného mzdového fondu pracovníkov na stavebných a montážnych prácach a vo výrobných prevádzkach, prepočítaného na percento skutočného plnenia plánu stavebných a montážnych prác.

(5) Podmienkou pre poskytnutie podielu fondu je, že podnik plní alebo prekračuje plán stavebných a montážnych prác čo do ich objemu, plán sníženia vlastných nákladov stavebných a montážnych prác a plán zisku.

§ 3.

Pri určení výšky nadplánovaného zisku alebo nadplánovanej úspory, dosiahnutej snížením stavebných nákladov, sa do tohto zisku alebo úspory nezapočítavajú tie sumy, ktoré vyplynuly z príčin, ktoré nezávisia od výrobnej činnosti podniku.

§ 4.

(1) Po ukončení každého štvrťročia prevádza sa do fondu preddavkový podiel na základe súvahy podniku vo výške 50 % sumy vypočítanej podľa § 2, a to podľa súhrnných výsledkov dosiahnutých od začiatku roka.

(2) Konečná výška podielu prevádzaného do fondu sa určuje podľa schválenej ročnej súvahy.

§ 5.

(1) Prostriedky fondu používa riaditeľ (správca) podniku:

a) na rozširovanie výroby, na výstavbu a opravy uskutočňované bytovým hospodárstvom podniku a na technické zdokonaľovanie výroby (malá mechanizácia, realizácia zlepšovacích návrhov a pod.) i mimo rámca plánovaných investícií, a to vo výške 40 % fondu;

b) na zlepšenie kultúrnej a sociálnej starostlivosti o pracovníkov podniku (na rozšírenie nepriemyslových hospodárstev, na zriaďovanie detských zariadení, jedální, klubovní, na nákup inventára pre tieto zariadenia, na telovýchovné účely a pod.); na výplatu individuálnych odmien pracovníkom za vynikajúce pracovné výkony, na zaplatenie poukazov na rekreáciu pracujúcich a na výplatu jednorázových výpomocí pracovníkom podniku.

(2) Výdavky na vrub fondu môžu sa vykonávať len vo výške súm, ktoré sú skutočne vo fonde. Zakazuje sa vydávanie prostriedkov na vrub súm, ktorých prevedenie do fondu sa až v budúcnosti očakáva.

(3) Rozpočet fondu schvaľuje riaditeľ (správca) podniku po prerokovaní so závodnou radou. O použití prostriedkov fondu, najmä o účelu a výške vynaložených súm, treba upovedomiť všetkých pracujúcich podniku.

§ 6.

Kontrola odvádzania určených súm do fondu a vydávanie týchto prostriedkov v podnikoch prislúcha Ministerstvu financií. Práva kompetentných ministerstiev na vykonávanie tejto kontroly a ich zodpovednosť za ňu zostáva nedotknutá.

§ 7.

Minister financií sa splnomocňuje, aby po dohode s kompetentným ministrom a po vypočutí jednotnej odborovej organizácie:

a) určil ďalšie podniky, v ktorých môže byť fond zriadený;

b) rozhodol v pochybnostiach, na ktoré podniky sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia.

§ 8.

Ministerstvo financií vydá po dohode so kompetentnými ministerstvami a jednotnou odborovou organizáciou podrobné smernice na vykonanie tohto nariadenia.

§ 9.

Na podniky, pri ktorých bol fond zriadený, nevzťahujú sa ustanovenia dekrétu č. 104/1945 Sb., o závodných a podnikových radách, v znení zákona č. 188/1948 Sb., pokiaľ určujú povinnosť odvádzať Jednotnému fondu pracujúcich podiel na čistom zisku.


§ 10.

Zrušujú sa predpisy, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením.

§ 11.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953; vykoná ho minister financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Kabeš v. r.