Nariadenie vlády č. 10/1953 Zb.Nariadenie o niektorých opatreniach v odbore penzijného nadlepšenia

Čiastka 7/1953
Platnosť od 26.02.1953 do30.06.1964
Účinnosť od 01.01.1953 do30.06.1964
Zrušený 101/1964 Zb.
Redakčná poznámka

Na základe § 12 nariadenia č. 18/1954 Zb. s účinnosťou od 1. júla 1954 sa ustanovenia vládneho nariadenia č. 10/1953 Zb. a ostatných predpisov vzťahujúcich sa na penzijné nadlepšenie, pokiaľ sú v rozpore s prepisom č. 18/1954 Zb. zrušujú.

10.

Vládne nariadenie

zo dňa 27. januára 1953

o niektorých opatreniach v odbore penzijného nadlepšenia.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 6 ods. 3 zákona č. 102/1951 Sb., o prebudovaní národného poistenia:


§ 1.

(1) Dňom 31. decembra 1952 zaniká povinnosť platiť príspevky zariadeniam penzijného nadlepšenia (ďalej len „zariadenia“); povinnosť platiť príspevky dlhované do tohto dňa zostáva nedotknutá.

(2) Zamestnanci, ktorí sú členmi zariadení, môžu pokračovať v členstve platením príspevkov, a to najmenej vo výške zamestnaneckého podielu, ktorý dosiaľ platili, pokiaľ nedôjde k zrušeniu zariadení podľa ustanovení § 2.

§ 2.

(1) Správny orgán zariadenia sa môže so súhlasom závodného zastupiteľstva zúčastnených závodov (podnikov) usniesť na zrušení zariadenia; usnesenie nadobúda platnosť schválením Štátneho úradu dôchodkového zabezpečenia.

(2) Predseda Štátnej komisie dôchodkového zabezpečenia môže zrušiť zariadenia s menším počtom členov (poistencov a dôchodcov).

(3) Imanie zrušených zariadení prejde na štát (Štátny úrad dôchodkového zabezpečenia, na Slovensku Slovenský úrad dôchodkového zabezpečenia), ktorý ho použije na zabezpečenie nárokov ich doterajších členov podľa zásad tohto nariadenia.

§ 3.

(1) Zariadenia môžu na uhradenie svojich výdavkov použiť:

a) výnos svojho imania podľa stavu ku dňu 31. decembra 1952,

b) príspevky podľa ustanovenia § 1 ods. 2 a iné príjmy z doby po 31. decembri 1952.

(2) Scudzenie a zaťaženie majetku zariadení vykázaného ku dňu 31. decembra 1952, ako aj použitie hotovostí a vkladov z doby pred týmto dňom na účel podľa odseku 1 je neprípustné.

§ 4.

Správny orgán zariadenia upraví výšku nárokov tak, aby náklady na dávky zodpovedaly hodnote úhradových prostriedkov použiteľných podľa § 3. To platí aj o dôchodkoch, na ktoré vznikol nárok predo dňom začiatku účinnosti tohto nariadenia.

§ 5.

Ustanovenia §§ 1, 3 a 4 platia primerane pre poistenie redaktorov, pre kolektívne pripoistenie v Štátnom úrade dôchodkového zabezpečenia a pre poistenie na vyššie dávky na Slovensku.

§ 6.

(1) Predseda Štátnej komisie dôchodkového zabezpečenia upraví po dohode s ministrom financií a Ústrednou radou odborov primerane podľa zásad tohto nariadenia nároky z penzijného nadlepšenia:

a) skupín zamestnancov, ktorých vyňatie zo zákonného dôchodkového poistenia zaniklo predo dňom 1. októbra 1948;

b) skupín zamestnancov, u ktorých boly pred 1. októbrom 1948 splnené podmienky pre vyňatie zo zákonného dôchodkového poistenia, pretože im zamestnávateľ zaručil služobnou smluvou alebo iným spôsobom výhodnejšie penzijné nároky;

c) dôchodcov (pozostalých), ktorým vznikol nárok na dôchodok z penzijného nadlepšenia zamestnancov uvedených pod písm. a) alebo b) pred 1. októbrom 1948.

(2) Vyňatie zamestnancov Národnej banky Československej z národného poistenia dôchodkového zaniká 31. decembra 1952. To platí aj o dôchodcoch (pozostalých), ktorí dostávajú dôchodok z pracovného pomeru k Národnej banke Československej. O zhodnotení doby, ktorú títo zamestnanci (dôchodcovia) získali v penzijnom zaopatrení do dňa 30. septembra 1948, pre národné poistenie dôchodkové a o úhrade ich zákonných nárokov za túto dobu platia ustanovenia vládneho nariadenia č. 173/1949 Sb., o prestupoch niektorých osôb, vyňatých pred 1. októbrom 1948 z poistnej povinnosti verejnoprávneho dôchodkového poistenia, do národného poistenia. O ostatných nárokoch týchto zamestnancov (dôchodcov) získaných v penzijnom zaopatrení do 31. decembra 1952 a o ich úhrade platí ustanovenie odseku 1.

(3) Dňom 31. decembra 1952 zanikajú záväzky zamestnávateľov z penzijného nadlepšenia zamestnancov uvedených v odseku 1. Títo zamestnávatelia, poprípade ich penzijné fondy, odovzdajú Štátnemu úradu dôchodkového zabezpečenia imanie, ktoré bolo nashromaždené na krytie záväzkov z tohto penzijného nadlepšenia.

§ 7.

Ak došlo v dobe medzi 1. októbrom 1948 a 31. decembrom 1952 k sníženiu dôchodkov z penzijného nadlepšenia, upraví sa výška dôchodkov novo podľa tohto nariadenia s účinnosťou od 1. januára 1953; inak sa tieto opatrenia pokladajú za urobené podľa práva.

§ 8.

(1) Predseda Štátnej komisie dôchodkového zabezpečenia určí podrobnosti na vykonanie tohto nariadenia.

(2) Predseda Štátnej komisie dôchodkového zabezpečenia môže po prejednaní s Ústrednou radou odborov a vo veciach finančného dosahu po dohode s ministrom financií urobiť vo zvlášť odôvodnených a závažných prípadoch opatrenia na zamedzenie nesrovnalostí a tvrdostí, ktoré by mohly vzniknúť pri vykonávaní tohto nariadenia.


§ 9.

(1) Predpisy, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením, sa zrušujú.

(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953; vykoná ho predseda Štátnej komisie dôchodkového zabezpečenia po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.