Nariadenie vlády č. 94/1953 Zb.Nariadenie o novej organizácii a financovaní strojových a traktorových staníc.

Čiastka 55/1953
Platnosť od 21.12.1953 do31.03.1964
Účinnosť od 01.01.1954 do31.03.1964
Zrušený 61/1964 Zb.

94

Vládne nariadenie

zo dňa 27. novembra 1953

o novej organizácii a financovaní strojových a traktorových staníc.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):


§ 1.

Zvýšené úlohy strojových a traktorových staníc v poľnohospodárskej výrobe vyžadujú, aby bola novo upravená ich organizácia a spôsob financovania.

§ 2.

Z jednotlivých strojných a traktorových staníc, národných podnikov, zriadených podľa vládneho nariadenia č. 83/1951 Sb., o organizácii strojných a traktorových staníc, sa zriaďujú dňom 1. januára 1954 „strojové a traktorové stanice“ ako právnické osoby, ktorých výdavky sa uhradzujú zo štátneho rozpočtu, do ktorého tiež plynú ich príjmy. Z jednotlivých technických a vodohospodárskych stavebných úprav, národných podnikov, zriadených podľa toho istého nariadenia, sa zriaďujú dňom 1. januára 1954 „strojové a traktorové stanice pre ťažké pôdne úpravy“ ako právnické osoby zapojené tým istým spôsobom na štátny rozpočet.

§ 3.

Majetok (práva a záväzky) jednotlivého národného podniku prechádza dňom 1. januára 1954 na stanicu z neho zriadenú.

§ 4.

(1) Zamestnanci národných podnikov, z ktorých sa zriaďujú stanice podľa § 2, stávajú sa zamestnancami týchto staníc.

(2) Riaditelia doterajších národných podnikov, z ktorých sa zriaďujú stanice podľa § 2, stávajú sa riaditeľmi týchto staníc.

§ 5.

Spôsob financovania staníc upraví vláda vyhláškou; pritom môže ako výnimku zo zásady uvedenej v § 2 určiť prípady, v ktorých sa výdavky staníc zo štátneho rozpočtu neuhradzujú alebo v ktorých príjmy staníc do štátneho rozpočtu neplynú.

§ 6.

O staniciach podľa tohto nariadenia platia inak obdobne ustanovenia §§ 3 až 8 vládneho nariadenia č. 83/1951 Sb.

§ 7.

Súdy vykonajú z úradnej povinnosti v podnikových registroch výmazy národných podnikov zaniknutých podľa tohto nariadenia.

§ 8.

Minister pôdohospodárstva môže po dohode s ministrom financií organizáciu staníc podrobnejšie upraviť organizačným poriadkom (štatútom).

§ 9.

Týmto nariadením nie sú dotknuté národné podniky zriadené podľa vládneho nariadenia č. 83/1951 Sb. a v § 2 nevymenované.


§ 10.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1954; vykonajú ho ministri pôdohospodárstva a financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Uher v. r.