Nariadenie vlády č. 113/1953 Zb.Nariadenie o riaditeľských fondoch v hospodárskych organizáciách dopravných.

Čiastka 61/1953
Platnosť od 31.12.1953 do31.12.1956
Účinnosť od 01.07.1953 do31.12.1956
Zrušený 23/1957 Zb.

113.

Vládne nariadenie

zo dňa 22. decembra 1953

o riaditeľských fondoch v hospodárskych organizáciách dopravných.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):


§ 1.

(1) Na zvýšenie iniciatívy a zodpovednosti riaditeľov hospodárskych organizácií:

a) národných podnikov cestnej dopravy,

b) národných podnikov vodnej dopravy,

c) Hlavnej správy civilného letectva Československej republiky - Československých aerolínií (ČSA) a

d) samostatných dopravných podnikov komunálneho hospodárstva prevádzajúcich hromadnú dopravu osôb, a na podnietenie hmotného záujmu zamestnancov na plnení plánov, môže byť v týchto organizáciách (ďalej len „podniky“), zriadený riaditeľský fond (ďalej len „fond“).

(2) Minister financií sa splnomocňuje, aby po dohode s ministrom do pôsobnosti ktorého vec patrí a po vypočutí jednotnej odborovej organizácie určil jednotlivé podniky, v ktorých a od ktorého času sa fond zriaďuje.

§ 2.

(1) Do fondu plynie podiel na plánovanom zisku, alebo ak ide o podnik, kde nie je zisk plánovaný alebo kde je plánovaná strata, podiel z plánovanej úspory dosiahnutej snížením vlastných nákladov, vo výške 1 1/2 %.

(2) Ak prekročí podnik plán zisku alebo plán sníženia vlastných nákladov, prevádza sa do fondu navyše podiel z úhrnného nadplánovaného zisku alebo z nadplánovanej úspory, dosiahnutej snížením vlastných nákladov, a to vo výške 25%. Pri určení výšky nadplánovaného zisku alebo nadplánovanej úspory, dosiahnutej snížením vlastných nákladov, sa do tohto zisku alebo úspory nezapočítavajú tie sumy, ktoré vyplynuly z príčin, ktoré nezávisia na vlastnej činnosti podniku.

(3) Fond dostane aj odmenu z nadplánovaných odvodov vlastných obežných prostriedkov (obratových fondov) vo výške a za podmienok, ktoré určí minister financií osobitnými smernicami.

(4) Celkový ročný úhrnný podiel plynúci do fondu nesmie prekročiť 5 % ročného mzdového fondu pracovníkov podniku v hlavnej (dopravnej) činnosti, prepočítaného v pomere ku skutočnému plneniu plánu prepravy.

(5) Podmienkou pre poskytnutie podielu je, že podnik plní alebo prekračuje plán prepravy v určených ukazovateľoch, plán sníženia vlastných nákladov a plán zisku.

§ 3.

(1) Po ukončení každého štvrťročia prevádza sa do fondu preddavkový podiel vo výške 50 % sumy vypočítanej podľa § 2 zo súhrnných výsledkov dosiahnutých podľa súvahy podniku od začiatku roku.

(2) Konečná výška podielu prevádzaného do fondu sa určuje podľa schválenej ročnej súvahy.

§ 4.

(1) Prostriedky fondu používa riaditeľ podniku:

a) na rozširovanie prevádzky alebo výroby, na výstavbu a opravy uskutočňované bytovým hospodárstvom podniku a na technické zdokonaľovanie dopravy alebo výroby (malú mechanizáciu, realizáciu zlepšovacích návrhov a pod.) i mimo rámca plánovaných investícií, a to vo výške 40 % prostriedkov fondu;

b) na zlepšenie kultúrnej a sociálnej starostlivosti o pracovníkov podniku (na rozšírenie pomocných hospodárstev, na zriaďovanie detských zariadení, jedální, klubovní, na nákup inventára pre tieto zariadenia, na telovýchovné účely a pod.), na výplatu individuálnych odmien pracovníkom za vynikajúce pracovné výkony, na zaplatenie poukazov na rekreáciu pracujúcich a na výplatu jednorázových výpomocí pracovníkom podniku.

(2) Výdavky na vrub fondu môžu byť prevádzané len vo výške súm, ktoré sú skutočne vo fonde. Zakazuje sa vydávanie prostriedkov na vrub súm, ktorých prevedenie do fondu sa ešte len očakáva.

(3) Rozpočet fondu schvaľuje riaditeľ podniku po prejednaní so závodnou radou. O použití prostriedkov fondu, najmä o účele a výške vynaložených súm, treba upovedomiť všetkých pracujúcich podniku.

§ 5.

Kontrola odvádzania určených súm do fondu a vydávanie týchto prostriedkov v podnikoch prislúcha Ministerstvu financií. Práva ministerstiev, do pôsobnosti ktorých vec patrí, na vykonávanie tejto kontroly a ich zodpovednosť za ňu zostávajú nedotknuté.

§ 6.

Ministerstvo financií vydá po dohode so zúčastnenými ministerstvami a jednotnou odborovou organizáciou podrobné smernice na vykonanie tohto nariadenia.

§ 7.

Na podniky, pri ktorých bol fond zriadený, sa nevzťahujú ustanovenia dekrétu č. 104/1945 Sb., o závodných a podnikových radách, v znení zákona č. 188/1948 Sb., pokiaľ ustanovujú povinnosť odvádzať Jednotnému fondu pracujúcich podiel na čistom zisku.


§ 8.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. júla 1953; vykoná ho minister financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Ďuriš v. r.