Nariadenie vlády č. 92/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Ústredná správa vodného hospodárstva.

Čiastka 54/1953
Platnosť od 16.12.1953 do31.12.1954
Účinnosť od 16.12.1953 do31.12.1954
Zrušený 11/1955 Zb.

92

Vládne nariadenie

zo dňa 27. novembra 1953,

ktorým sa zriaďuje Ústredná správa vodného hospodárstva.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1.

Veľké úlohy ukladané vodnému hospodárstvu mohutným rozvojom nášho socialistického priemyslu, postupujúcou socializáciou vidieka a vzostupom životnej úrovne všetkého obyvateľstva vyžadujú aby vodné hospodárstvo bolo dirigované a plánované z jedného miesta, a to ako vlastné hospodárenie s vodou, tak aj investičná príprava, výstavba, prevádzka a údržba na to potrebných vodných diel a zariadení.

§ 2.

(1) Zriaďuje sa Ústredná správa vodného hospodárstva jako ústredný úrad; vedie ju predseda, ktorého vymenúva vláda.

(2) Ústredná správa vodného hospodárstva je podriadená ministrovi lesov a drevárskeho priemyslu.

§ 3.

(1) Zriaďuje sa Správa vodného hospodárstva na Slovensku; vedie ju predseda, ktorého vymenúva Sbor povereníkov.

(2) Správa vodného hospodárstva na Slovensku je podriadená povereníkovi lesov a drevárskeho priemyslu.

§ 4.

(1) Ústrednej správe vodného hospodárstva prislúcha najmä:

1. správa vodných zdrojov a hospodárenie s vodou,

2. plánovanie vo vodnom hospodárstve,

3. distribúcia vody pre všetky hospodárske sektory,

4. vedenie prípravy a výstavby vodohospodárskych investícií; pokiaľ ide o výstavbu energetických zariadení vodných diel, za spolupráce s Ministerstvom palív a energetiky,

5. správa, prevádzka a udržovanie vodohospodárskych diel a zariadení s výnimkou správy, prevádzky a udržovania vodných elektrární,

6. starostlivosť o vodohospodárske meliorácie,

7. starostlivosť o čistotu tokov z vodohospodárskeho hľadiska,

8. starostlivosť o úpravy tokov, pokiaľ presahujú rámec lesnícko-technických meliorácií,

9. starostlivosť o splavnosť vodných tokov a budovanie vodných ciest,

10. výskum a technický rozvoj vo vodnom hospodárstve,

11. vedenie komplexnej projektovej služby pre projektovanie vodohospodárskych diel a zariadení,

12. starostlivosť o vodohospodárske kádre a ich rozmiestenie.

(2) Ústrednej správe vodného hospodárstva neprislúcha starostlivosť o zdroje minerálnych a liečivých vôd.

§ 5.

(1) Ústredná správa vodného hospodárstva vykonáva svoje úlohy priamo alebo svojimi orgánmi, ktorými sú:

a) Vodohospodárske rozvojové stredisko,

b) Výskumný ústav vodohospodársky,

c) Štátny ústav pre projektovanie stavieb vodného hospodárstva - Hydroprojekt,

d) hospodársko-výrobné složky vodného hospodárstva.

(2) Ústredná správa vodného hospodárstva môže zriaďovať hospodársko-výrobné složky ako samostatné právnické osoby.

(3) Ústredná správa vodného hospodárstva vedie tiež činnosť národných výborov vo veciach vodného hospodárstva a pomáha im.

§ 6.

(1) Štatút Ústrednej správy vodného hospodárstva a Správy vodného hospodárstva na Slovensku schvaľuje vláda.

(2) Štatúty orgánov Ústrednej správy vodného hospodárstva vydáva minister lesov a drevárskeho priemyslu.

§ 7.

Vláda určí, ktoré zariadenia pre zásobovanie vodou a odvodnenie obcí miestneho významu budú začlenené do organizačnej sústavy komunálneho hospodárstva.


§ 8.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister lesov a drevárskeho priemyslu po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Smida v. r.