Nariadenie vlády č. 112/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa menia percentá zvýšenia dane zo mzdy

Čiastka 61/1953
Platnosť od 31.12.1953 do31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1954 do31.12.1992
Zrušený 286/1992 Zb.

OBSAH

112

Vládne nariadenie

zo dňa 18. decembra 1953,

ktorým sa menia percentá zvýšenia dane zo mzdy.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 22 ods. 2 zákona č. 76/1952 Sb., o dani zo mzdy:


§ 1.

(1) Daň podľa § 6 zákona o dani zo mzdy sa zvyšuje:

a) daňovníkom, ktorí nevyživujú žiadnu osobu alebo vyživujú len jednu osobu, o 60 % dane, ak sú však vo veku do 25 rokov alebo nad 50 rokov (ženy nad 45 rokov), len o 40 % dane,

b) manželkám (družkám), ktoré poberajú mzdu a žijú s manželom (druhom) v spoločnej domácnosti, o 50 %, ak sú však vo veku do 25 rokov alebo nad 45 rokov, len o 35 % dane.

(2) Zvýšenie podľa odseku 1 sa vyberá, len ak presahuje daňový základ 560 Kčs mesačne.

§ 2.

Zvýšenie dane ustanovené v § 1 nahradzuje zvýšenie dane ustanovené v § 7 zákona o dani zo mzdy a v § 1 vládneho nariadenia č. 43/1953 Sb., ktorým sa upravujú percentá zvýšenia a sníženia dane zo mzdy.


§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1954 a platí pre zdanenie

a) miezd vyplácaných na dobu po 31. decembri 1953 a

b) miezd vyplácaných po 25. januári 1954 za dobu pred 1. januárom 1954; vykoná ho minister financií.


Dr. Dolanský v. r.

Ďuriš v. r.