Nariadenie vlády č. 24/1953 Zb.Nariadenie o zriadení Inštitútu telesnej výchovy a športu v Prahe

Čiastka 14/1953
Platnosť od 29.04.1953 do31.08.1958
Účinnosť od 29.04.1953 do31.08.1958
Zrušený 58/1958 Zb.

OBSAH

24.

Vládne nariadenie

zo dňa 7. apríla 1953

o zriadení Inštitútu telesnej výchovy a športu v Prahe.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 6 ods. 2 zákona č. 71/1952 Sb., o organizácii telesnej výchovy a športu:


§ 1.

Zriaďuje sa Inštitút telesnej výchovy a športu v Prahe (ďalej len „inštitút“); inštitút je vysokou školou.

§ 2.

Na čele inštitútu je rektor a rada inštitútu. Pre správu inštitútu sa zriaďuje rektorský úrad (rektorát).


§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho predseda Štátneho výboru pre telesnú výchovu a šport po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Široký v. r.