Nariadenie č. 50/1953 Zb.Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa čiastočne mení platenie nájomného.

Čiastka 29/1953
Platnosť od 16.06.1953 do31.03.1964
Účinnosť od 01.07.1953 do31.03.1964
Zrušený 40/1964 Zb.

OBSAH

50.

Nariadenie ministra spravodlivosti

zo dňa 5. júna 1953,

ktorým sa čiastočne mení platenie nájomného.

Minister spravodlivosti nariaďuje po dohode so zúčastnenými ministrami podľa §§ 393 a 569 občianskeho zákonníka č. 141/1950 Sb.:


§ 1.

Ustanovenie § 9 nariadenia č. 157/1950 Sb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia občianskeho zákonníka, sa mení a znie:

„Ak sa podľa nájomnej smluvy, ktorá sa netýka pozemkov poľnohospodárskych alebo lesných, má nájomné platiť v lehotách dlhších než mesačných, môže nájomník v budúcnosti nájomné platiť mesačne.“


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. júla 1953.


Široký v. r.

Dr. Rais v. r.