Nariadenie vlády č. 17/1953 Zb.Nariadenie o voľbe závodnej rady a o uhradzovaní nákladov jej činnosti

Čiastka 10/1953
Platnosť od 28.03.1953 do20.07.1959
Účinnosť od 01.10.1953 do20.07.1959
Zrušený 37/1959 Zb.
Redakčná poznámka

Účinnosť s výnimkou - ustanovenia § 2 ods. 2 a 3 nadobúdajú účinnosť dňom 1. júla 1953, ustanovenie § 2 ods. 4 dňom 1. októbra 1953.

17.

Vládne nariadenie

zo dňa 10. marca 1953

o voľbe závodnej rady a o uhradzovaní nákladov jej činnosti.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákona o päťročnom pláne):


§ 1.

(1) Závodná rada (závodný dôverník) sa volí v závodoch (zariadeniach), kde je zriadená závodná skupina Revolučného odborového hnutia. Ak má závodná skupina Revolučného odborového hnutia aspoň 20 členov, volí sa závodná rada, ak má menej než 20, aspoň však 3 členov, volí sa závodný dôverník.

(2) Členovia závodnej rady a závodný dôverník sa volia tajnou voľbou na čas jedného roka. Na zvolenie je potrebná nadpolovičná väčšina na voľbe zúčastnených oprávnených voličov.

(3) Volebné právo, voliteľnosť, volebné konanie a ďalšie podmienky platnosti volieb upraví jednotná odborová organizácia smernicami. Tieto smernice určujú aj počet členov závodnej rady a ich náhradníkov, ako aj čas konania volieb.

§ 2.

(1) Členstvo v závodnej rade (funkcia závodného dôverníka) je funkciou čestnou. Funkcia sa má zásadne vykonávať mimo pracovného času.

(2) Ak to vyžaduje rozsah činnosti závodnej skupiny Revolučného odborového hnutia, oslobodí správa závodu na návrh kompetentného orgánu jednotnej odborovej organizácie na čas funkčného obdobia nevyhnutne potrebný počet členov závodnej rady, poprípade iných volených orgánov závodnej skupiny Revolučného odborového hnutia (ďalej len „členovia závodnej rady“), od výkonu prác. Podrobnosti upravia smernice jednotnej odborovej organizácie.

(3) Členom závodnej rady, ktorí boli oslobodení od výkonu prác podľa odseku 2, poskytuje náhradu mzdy (platu) závodná rada podľa smerníc jednotnej odborovej organizácie. Títo členovia závodnej rady zostávajú i naďalej poistení v národnom poistení a závodná rada nahradzuje správe závodu poistné národného poistenia. Vymeriavacím základom pre dávky i poistné je náhrada mzdy (platu) poskytovaná závodnou radou.

(4) Jednotná odborová organizácia určí po dohode s Ministerstvom financií vyhláškou v úradnom liste, kedy člen závodnej rady (závodný dôverník), ktorý nebol oslobodený od výkonu prác podľa odseku 2, môže mimoriadne vykonať výkon funkcie v pracovnom čase a kedy mu v takom prípade uhradzuje mzdu (plat), ktorá mu ušla výkonom funkcie, závodná rada a kedy správa závodu. Náhrada mzdy (platu) sa započítava do vymeriavacieho základu podľa zákona o národnom poistení.

§ 3.

(1) Závodná rada (závodný dôverník) uhradzuje náklady svojej funkčnej činnosti podľa rozpočtu schváleného jednotnou odborovou organizáciou. Na úhradu rozpočtovej sumy prispieva správa závodu

a) v závodoch s počtom zamestnancov neprevyšujúcich 250, 1/2 % ročného úhrnu hrubých miezd (platov) vyplatených v uplynulom kalendárnom roku,

b) v závodoch s počtom zamestnancov nad 250, avšak menej než 500, 1/2 % ročného úhrnu priemerných hrubých miezd (platov) pripadajúcich na 250 zamestnancov v uplynulom kalendárnom roku; priemerná hrubá mzda (plat) sa pritom zisťuje z úhrnu hrubých miezd (platov) vyplatených všetkým zamestnancom závodu,

c) v závodoch s počtom zamestnancov nad 500, 1/4 % ročného úhrnu hrubých miezd (platov) vyplatených v uplynulom kalendárnom roku.

(2) Pre určenie percentovej sadzby je rozhodný počet zamestnancov v závode v deň pred začiatkom rozpočtového obdobia. Ak nebol v uplynulom kalendárnom roku závod v prevádzke po celý rok alebo ak došlo v priebehu tohto roku k podstatnej zmene v počte zamestnancov, určí sa ročný úhrn 12násobkom úhrnu hrubých miezd (platov) vyplatených za posledný kalendárny mesiac pred začiatkom rozpočtového obdobia. Závodná rada, ktorá bola ustanovená v novozriadenom závode, dostane pomerný diel príspevku, zodpovedajúci skrátenému rozpočtovému obdobiu. V závodoch kampaňových a sezónnych, ktoré nie sú v prevádzke po celý rok, určí sa úhrn miezd (platov) podľa pravdepodobnej dĺžky trvania prevádzky.

(3) Rozpočtové obdobie sa začína dňom 1. januára alebo dňom, keď v novozriadenom závode bola zvolená závodná rada, a končí sa dňom 31. decembra.

(4) Príspevok správy závodu na úhradu nákladov činnosti závodnej rady je sročný vo štvrťročných sumách vopred, a to najneskoršie do pätnástich dní od začiatku príslušného štvrťročia.

(5) Ak sa na tom dohodne kompetentný ústredný úrad a jednotná odborová organizácia, môže sa príspevok podľa odsekov 1 a 2 uhradzovať prostredníctvom kompetentného orgánu jednotnej odborovej organizácie mesačne vopred v sumách, rovnajúcich sa jednej dvanástine zo 1/4% úhrnu hrubých miezd (platov) vyplatených v predchádzajúcom kalendárnom roku všetkým zamestnancom rozpočtových organizácií príslušného odboru štátnej správy.

§ 4.

Závodmi sa rozumejú aj úrady, súdy, prevádzkové zariadenia ústavov, fondov a iné zariadenia štátnej správy.

§ 5.

Ak ide o voľby, pokladajú sa opatrenia urobené vo shode

s ustanoveniami tohto nariadenia pred jeho účinnosťou za opatrenia podľa tohto nariadenia.


§ 6.

Zrušujú sa ustanovenia, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením.

§ 7.

(1) Toto nariadenie nadobúda účinnosť, pokiaľ nie je v odseku 2 ustanovené inak, dňom vyhlásenia.

(2) Ustanovenia § 2 ods. 2 a 3 nadobúdajú účinnosť dňom 1. júla 1953, ustanovenie § 2 ods. 4 dňom 1. októbra 1953.

(3) Toto nariadenie vykonajú všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

arm. gen. Bacílek v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Barák v. r.

David v. r.

Dvořák v. r.

Ďuriš v. r.

Harus v. r.

Dr. Havelka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Kabeš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Pokorný v. r.

Poláček v. r.

A. Pospíšil v. r.

J. Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Rais v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Sýkora v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Šrámek v. r.

Štoll v. r.