Nariadenie vlády č. 49/1953 Zb.Nariadenie o soznamoch tematických úloh pre vynálezcov a zlepšovateľov v odboroch výroby

Čiastka 28/1953
Platnosť od 08.06.1953 do14.08.1957
Účinnosť od 08.06.1953 do14.08.1957
Zrušený 34/1957 Zb.

49.

Vládne nariadenie

zo dňa 12. mája 1953

o soznamoch tematických úloh pre vynálezcov a zlepšovateľov v odboroch výroby.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 78 ods. 2 zákona č. 6/1952 Sb., o vynálezoch a zlepšovacích námetoch:


§ 1.

Účelom soznamov tematických úloh v odboroch výroby je správne zamerať tvorivú činnosť širokých más v prospech socialistickej výstavby tak, aby vynálezy a zlepšovacie námety pomáhaly, a to predovšetkým v najdôležitejších výrobných odvetviach, pri odstraňovaní úzkych miest a prekážok v plnení plánu, vo zvyšovaní produktivity práce, v snižovaní pracnosti výrobkov, odstraňovaní závislosti na kapitalistickej cudzine a v zavádzaní nových hmôt za deficitné suroviny.

§ 2.

(1) Ústredné úrady plánovite usmerňujú vynálezeckú a zlepšovateľskú činnosť v odboroch výroby tým, že sostavujú soznamy tematických úloh a organizujú propagáciu týchto úloh.

(2) V podnikoch (závodoch) a výskumných ústavoch sostavujú ich vedúci soznamy tematických úloh, ktorými usmerňujú tvorivú činnosť robotníkov a inžiniersko-technických kádrov na riešenie naliehavých výrobno-technických úloh výroby.

§ 3.

(1) Soznamy tematických úloh sostavujú ústredné úrady kompetentné podľa výrobných odvetví a rozširujú ich vhodným spôsobom medzi najširšie vrstvy pracujúcich, najmä príslušných výrobných odvetví.

(2) Soznamy tematických úloh sostavujú sa na základe zistení technických nedostatkov, plánov technického rozvoja, usnesení strany a vlády, želaní spotrebiteľov, výsledku technického pokroku v zahraničí a pod.

(3) V sozname tematických úloh sa pri každej úlohe uvedie jej účel, opíše sa vyčerpávajúcim spôsobom súčasný stav (doterajšia konštrukcia, doterajšie výrobné spôsoby, nedostatky, ktoré sú príčinou nedostatočnej výrobnosti, vlastnosti užívaného materiálu a jeho nedostatok, složitosť a ťažkopádnosť zariadenia, náradia a pod.) a určia sa technické požiadavky pre vypracovanie vynálezov a zlepšovacích námetov.

(4) Technické požiadavky musia byť sostavené tak, aby zameriavaly tvorivé myslenie pracujúcich na riešenie úloh dôležitých pre národné hospodárstvo.

§ 4.

(1) Riaditeľ podniku (závodu) alebo výskumného ústavu určí za spolupráce Revolučného odborového hnutia a ostatných masových organizácií tematické úlohy vynálezov a zlepšení, ktorých zavedenie by pomohlo zlepšiť prácu a výrobu podniku (závodu) alebo výskumného ústavu. Spôsob sostavenia soznamu tematických úloh je obdobný spôsobu ich sostavenia na ústredných úradoch, je však podrobnejší.

(2) Témy musia byť vyvesené na nástenkách, tematických tabuľách, v červených kútikoch, vo všetkých oddeleniach a dielňach a musia byť prejednané na výrobných poradách. Soznamy tém musia byť každý mesiac aktualizované a doplňované.

§ 5.

(1) Ústredné úrady, podniky (závody) a výskumné ústavy vypisujú súťaže na riešenie dôležitých a složitých technických úloh.

(2) Ústredné úrady vydávajú za účelom výmeny skúseností a propagácie vynálezectva technickú literatúru.

§ 6.

Úrad pre vynálezy vydá vzory soznamu tematických úloh.

§ 7.

Ústredné úrady predkladajú soznamy svojich tematických úloh Úradu pre vynálezy.


§ 8.

Zrušujú sa všetky ustanovenia, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením.

§ 9.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho predseda vlády po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Široký v. r.