Nariadenie vlády č. 4/1953 Zb.Nariadenie o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1953

Čiastka 3/1953
Platnosť od 31.01.1953 do31.12.1953
Účinnosť od 01.01.1953 do31.12.1953

OBSAH

4

Vládne nariadenie

zo dňa 6. januára 1953

o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1953.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):


§ 1.

Ustanovenia zákona č. 11/1952 Sb., o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1952, platia s výnimkou ustanovení § 11 ods. 5 a § 14 aj pre úpravu platenej dovolenky na zotavenie v roku 1953 s týmito ďalšími odchýlkami:

1. Ustanovenie § 6 ods. 1 druhej vety znie: „Pritom sa za základ výpočtu peňažných požitkov berie u zamestnanca s premenlivými požitkami priemerný týždenný zárobok za posledných 6 mesiacov pred nastúpením dovolenky, a ak ide o zamestnanca v poľnohospodárstve, lesníctve, stavebníctve a v odboroch so stavebníctvom súvisiacich, za posledných 12 mesiacov.“

2. Ustanovenie § 18 ods. 2 znie: „Dovolenku príslušníkov Sboru národnej bezpečnosti upraví po dohode s Ústrednou radou odborov Ministerstvo národnej bezpečnosti.“

3. Doba predo dňom 31. decembra 1952 sa pre výmeru dovolenky u zamestnancov v stavebníctve a v odboroch so stavebníctvom súvisiacich počíta podľa doterajších predpisov platných pre týchto zamestnancov.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Kyselý v. r.

arm. gen. Bacílek v. r.

Bílek v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dvořák v. r.

Harus v. r.

Dr. Havelka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Kabeš v. r.

Kopecký v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Pokorný v. r.

Pospíšil A. v. r.

Pospíšil J. v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Rais v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.