Nariadenie vlády č. 55/1953 Zb.Nariadenie o zaslúžilých umelcoch

Čiastka 32/1953
Platnosť od 01.07.1953 do14.10.1990
Účinnosť od 01.07.1953 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.

55.

Vládne nariadenie

zo dňa 3. júna 1953

o zaslúžilých umelcoch

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenaniach a čestných uznaniach:


§ 1

Ľudovodemokratický štát si váži umeleckých pracovníkov. Aby ich práci dostalo sa čestného uznania, zavádza sa pre zvlášť vynikajúcich a zaslúžilých umeleckých pracovníkov čestný titul „zaslúžilý umelec“.

§ 2

Čestný titul „zaslúžilý umelec“ udeľuje vláda na návrh kompetentného ústredného úradu pracovníkom, ktorí si dlhoročnou vynikajúcou prácou v ktoromkoľvek odbore umenia získali osobitné zásluhy.

§ 3

(1) Umelci, ktorým vláda udelila čestný titul „zaslúžilý umelec“, dostanú o tom listinu (diplom).

(2) Listinu (diplom) odovzdá zaslúžilému umelcovi vedúci kompetentného ústredného úradu.

§ 4

Vláda môže zaslúžilému umelcovi odňať čestný titul, ak sa stal tohto čestného uznania nehodným.


§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho predseda vlády a predseda Štátneho výboru pre veci umenia.


Široký v. r.