Nariadenie vlády č. 32/1953 Zb.Nariadenie o premene doterajších škôl na školy podľa nového školského zákona

Čiastka 18/1953
Platnosť od 07.05.1953
Účinnosť od 07.05.1953

32.

Vládne nariadenie

zo dňa 7. mája 1953

o premene doterajších škôl na školy podľa nového školského zákona.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 17 zákona č. 31/1953 Sb., o školskej sústave a vzdelávaní učiteľov (školský zákon):


§ 1.

Doterajšie školy národné, školy stredné a gymnáziá sa premenia začiatkom školského roku 1953/1954 na všeobecne vzdelávacie školy novej školskej sústavy. Pre školský rok 1953/54 bude podľa potreby ponechaný IV. postupný ročník doterajšej strednej školy ako jednoročný kurz.

§ 2.

Žiaci III. postupného ročníka doterajšej strednej školy ukončia koncom školského roku 1952/53 povinnú školskú dochádzku. Môžu sa po úspešnej skúške prihlásiť do deviateho postupného ročníka jedenásťročnej strednej školy, na pedagogickú školu alebo na výberovú odbornú školu; môžu tiež pokračovať v školskom roku 1953/54 v školskej dochádzke v jednoročnom kurze.

§ 3.

(1) V školskom roku 1952/53 ukončia dochádzku na gymnáziu nielen žiaci IV. postupného ročníka, ale i žiaci III. postupného ročníka gymnázií.

(2) Pre žiakov III. postupného ročníka gymnázií sa zriadi prázdninový kurz, v ktorom budú pripravení na záverečnú skúšku.

§ 4.

(1) Doterajšie pedagogické gymnáziá pre vzdelanie učiteliek materských škôl sa premenia začiatkom školského roku 1953/54 na pedagogické školy pre vzdelanie učiteliek materských škôl.

(2) V školskom roku 1953/54 bude pri pedagogických školách pre vzdelanie učiteliek materských škôl ponechaný ešte IV. postupný ročník doterajších pedagogických gymnázií.

§ 5.

Doterajšie pedagogické gymnáziá pre vzdelanie učiteľov národných škôl a doterajšie vyššie sociálne školy - vetvy výchovnej sa premenia začiatkom školského roku 1953/54 na pedagogické školy pre vzdelávanie učiteľov národných škôl.

§ 6.

(1) Doterajšie pedagogické fakulty sa premenia začiatkom školského roku 1953/54 na vyššie pedagogické školy alebo na vysoké školy pedagogické.

(2) K vyšším pedagogickým školám a vysokým školám pedagogickým budú na prechodný čas pričlenené druhé a vyššie ročníky doterajších pedagogických fakúlt, ktorých študenti dokončia štúdium podľa doterajších predpisov.


§ 7.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister školstva a osvety po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Široký v. r.

Sýkora v. r.