Nariadenie vlády č. 46/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa novo začleňujú, menia alebo zrušujú niektoré zložky štátneho úradu plánovacieho

(v znení č. 43/1959 Zb.)

Čiastka 28/1953
Platnosť od 08.06.1953 do31.12.1962
Účinnosť od 01.07.1959 do31.12.1962
Zrušený 121/1962 Zb.
Redakčná poznámka

Ustanovenie § 7 písm. b) nadobudlo účinnosť dňom 1. júla 1953.

46.

Vládne nariadenie

zo dňa 12. mája 1953,

ktorým sa novo začleňujú, menia alebo zrušujú niektoré složky štátneho úradu plánovacieho.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1.

Z pôsobnosti Štátneho úradu plánovacieho sa vynímajú Správa štátnej rezervy, Ústredná arbitrážna komisia, Úrad pre normalizáciu a Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety a z pôsobnosti Slovenského plánovacieho úradu Slovenská arbitrážna komisia.

§ 3.

(1) Z Ústrednej arbitrážnej komisie sa zriaďuje Štátna arbitráž pri vláde Československej republiky a zo Slovenskej arbitrážnej komisie Štátna arbitráž pri Sbore povereníkov.

(2) Složenie a pôsobnosť štátnej arbitráže budú upravené osobitnými predpismi.

§ 4.

(1) Úrad pre normalizáciu sa pričleňuje k vláde Československej republiky ako ústredný orgán štátnej správy v odbore technickej normalizácie.

(2) Na čele Úradu pre normalizáciu je jeho predseda, ktorého zastupuje námestník. Predsedu a jeho námestníka vymenúva a odvoláva prezident republiky na návrh vlády.

§ 5.

(1) Z Úradu pre vynálezy a zlepšovacie námety sa zriaďuje pri vláde Československej republiky Úrad pre vynálezy ako ústredný orgán štátnej správy v odbore vynálezov.

(2) Na čele Úradu pre vynálezy je jeho predseda, ktorého zastupuje námestník. Predsedu a jeho námestníka vymenúva a odvoláva prezident republiky na návrh vlády.

§ 6.

(1) Z Ústavu pre technicko-hospodársku dokumentáciu pri Štátnom úrade plánovacom sa zriaďuje Ústav pre technické a ekonomické informácie.

(2) Ústav pre technické a ekonomické informácie pracuje podľa štatútu, ktorý ustanoví minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho.

§ 7.

Zrušujú sa

a) Ústav pre hospodársky a sociálny výskum,

b) Robotnícka plánovacia škola.

§ 8.

Úlohy inštitúcií uvedených v §§ 1 až 5 podrobnejšie určí v súvislosti so zmenami podľa tohto nariadenia vláda.


§ 9.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem ustanovenia § 7 písm. b), ktoré nadobudne účinnosť dňom 1. júla 1953; nariadenie vykonajú predseda vlády a minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Ing. Púčik v. r.