Vyhláška č. 65/1953 Zb.Vyhláška o obchodnej dohode medzi Československou republikou a Sýrskou republikou

Čiastka 37/1953
Platnosť od 29.07.1953 do22.04.1960
Účinnosť od 13.08.1953 do22.04.1960
Zrušený 117/1960 Zb.
Redakčná poznámka

Táto dohoda nadobúda podľa svojho článku V účinnosť pätnásť dní po výmene ratifikačných listín, nadobudla teda účinnosť 27. marca 1953.

65.

Vyhláška ministra zahraničných vecí

zo dňa 4. mája 1953

o obchodnej dohode medzi Československou republikou a Sýrskou republikou.

Obchodná dohoda medzi Československou republikou a Sýrskou republikou, podpísaná v Damasku dňa 30. júla 1952, bola dňa 28. októbra 1952 schválená vládou a dňa 11. decembra 1952 Národným shromaždením. Dňa 31. decembra 1952 bola ratifikovaná prezidentom republiky.

Ratifikačné listiny boly vymenené v Damasku dňa 12. marca 1953.

Táto dohoda nadobúda podľa svojho článku V účinnosť pätnásť dní po výmene ratifikačných listín, nadobudla teda účinnosť 27. marca 1953.

Pôvodné znenie dohody a jej preklad sa vyhlasujú v prílohe Sbierky zákonov.*)

David v. r.

Príloha vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 65/1953 Zb., o obchodnej dohode medzi republikou Československou a Sýrskou republikou.

Obchodná dohoda medzi republikou Československou a Sýrskou republikou.

MENOM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKEJ!

MENOM

REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKEJ

A

REPUBLIKY SÝRSKEJ

BOLA DOHODNUTÁ

TÁTO DOHODA:

Obchodná dohoda medzi republikou Československou a Sýrskou republikou.

Vláda Československej republiky a vláda Sýrskej republiky, vedený priamín podporovať a rozvíjať v čo najväčšej miere obchodnú výmenu medzi oboma krajinami, sa dohodly takto:

Článok I.

Vláda Československej republiky a vláda Sýrskej republiky si budú navzájom v rámci svojich platných obecných predpisov o dovoze a vývoze poskytovalť čo najvýhodnejšie nakladanie pri rozvíjaní výmery tovaru medzi oboma krajinami.

Článok II.

Československé výrobky alebo tovar, dovážaný priamo z Československa do Sýrie, bude pri dovoze na územie Sýrskej republiky používať najnižší colný sadzobník. Nebudú pri dovoze v žiadnom prípade podrobené clám menej výhodným ako sú clá, ktoré v Sýrskej republike platí alebo budú platiť pre výrobky tiež povahy z ktorejkoľvek inej cudzej krajiny.

Sýrské výrobky alebo tovar, dovážaný priamo zo Sýrie do Československa, bude pri dovoze na územie Československej republiky používať najnižší colný sadzobník. Nebudú pri dovoze v žiadnom prípade podrobené clám menej výhodným ako sú clá, ktoré v Československej republike platia alebo budú platiť pre výrobky tiež povahy z ktorejkoľvej inej cudzej krajiny.

Článok III.

Zmluvné strany si navzájom zaručujú zaobchádzanie zo štátom používajúcich najvyšších výhod, nanajvýš ak ide:

a) o clá a všetky iné dávky alebo poplatky, platiace pri dovoze, vývoze a prevoze pre tovar, vyvážaný z územia jednej zo zmluvných strán na územie druhej zmluvnej strany a naopak alebo prevážané ich príslušným colným územím,

b) o predpisy a colné formality, vzťahujúce sa na dovoz, vývoz, prevoz, uskladnenie a prekladanie tovaru dovážaného, vyvážaného alebo prevážaného, ako aj keď ide o príslušné dávky a poplatky;

c) o udelovanie dovozných a vývozných povolení.

Článok IV.

Zaobchádzanie ako so štátom používajúcim najvyšších výhod, stanovené články II a III, nebude platiť:

a) o výsadách, ktoré boli alebo by mohli byť poskytnuté niektorou z oboch zmluvných strán na uľahčenie pohraničných stykov;

b) o výhodách vyplývajúcich z colnej únie, ktorá bola alebo by mohla byť dohodnutá niektorým z oboch zmluvných strán;

c) o zvlášnych výsadách a výhodách, ktoré Sýria už poskytla alebo ktoré by poskytla niektorej z arabských krajín.

Článok V.

Táto Dohoda bude ratifikovaná každou zmluvnou stranou v súlade s jej zákonodárstvom. Nadobudne účinnosť pätnásť dní po dni výmeny ratifikačných listín, ktorá bude vykonaná v Damašku. Bude platná po dobu jedného roku a bude sa mlčky obnovovať vždy o ďalší rok, pokiaľ niektorá z oboch zmluvných strán Dohodu písomne nevypovie najemenej tri mesiace pred uplynutím každého obdobia.

Čomu na svedomie splnomocnenia zástupcovi, náležite k tomu oprávneniu, túto Dohodu podpísali a pritlačili k nej pečať svojích príslušných vlád.

Dané v dvoch vyhotoveniach v jazyku francúzkom.

V Damašku dňa 30. júla 1952.

Za vládu Československej republiky:

ING. OTAKAR VIKTORA L. S.

Za vládu Sýrskej republiky:

HUSNI A. SAWWAF L. S.

PRESKÚMAŤ TÚTO DOHODU A VEDIEŤ, ŽE NÁRODNÉ ZHROMAŽDENIE REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKEJ S ŇOU SÚHLASÍ, SCHAVĽUJEME A POTVRDZUJEME HU.

TOMU NA VEDOMIE SME TENTO LIST PODPÍSALI A K NEMU PEČIATKU REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKEJ PRITLAČIŤ DALI.

NA HRADĚ PRAŽSKOM DŇA 31. DECEMBRA ROKU TISÍCEHO DEVIATEHO PÄŤDESIATEHO DRUHÉHO.

PREZIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKEJ

GOTTWALD v. r.

NÁMESTNÍK PREDSEDA VLÁDY A MINISTER ZAHRANIČNÝCH VECÍ

ŠIROKÝ v. r.

Francúzske znenie textu

Poznámky pod čiarou

*) Na strane 94.