Nariadenie vlády č. 43/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa upravujú percentá zvýšenia a zníženia dane zo mzdy.

Čiastka 26/1953
Platnosť od 30.05.1953 do31.12.1992
Účinnosť od 01.06.1953 do31.12.1992
Zrušený 286/1992 Zb.

43

Vládne nariadenie

zo dňa 30. mája 1953,

ktorým sa upravujú percentá zvýšenia a zníženia dane zo mzdy.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 22 ods. 2 zákona č. 76/1952 Sb., o dani zo mzdy:


§ 1.

(1) Daň podľa § 6 zákona č. 76/1952 Sb., o dani zo mzdy (ďalej len „zákon“), sa zvyšuje:

a) daňovníkom, ktorí nevyživujú nijakú osobu alebo vyživujú len jednu osobu, o 100 % dane;

b) daňovníkom, ktorí vychovali aspoň jedno dieťa, i keď sa oň už nestarajú, o 66 % dane;

c) manželkám (družkám), ktoré poberajú mzdu a žijú s manželom (druhom) v spoločnej domácnosti, o 66 % dane, ak sa starajú aspoň o jedno dieťa, alebo aspoň jedno dieťa vychovali.

(2) Zvýšenie o 100 % sa vyberá, ak presahuje daňový základ 460 Kčs mesačne a zvýšenie o 66 %, ak presahuje daňový základ 560 Kčs mesačne.

§ 2.

Daň podľa § 6 zákona sa znižuje o 30 % daňovníkom, ktorí vyživujú 3 osoby, o 50 % daňovníkom, ktorí vyživujú 4 osoby a o 70 % daňovníkom, ktorí vyživujú 5 alebo viac osôb.

§ 3.

(1) Percentá zvýšenia a zníženia dane určené v §§ 1 a 2 nahradzujú percentá zvýšenia a sníženia dane určené v §§ 7 a 8 zákona.

(2) Vzhľadom na zmenu percenta zníženia dane môže, odchýlkou od § 10 zákona, daň po snížení podľa §§ 8 a 9 zákona robiť u daňovníka menej než 8 % daňového základu.

§ 4.

Peňažné sumy uvedené v tomto nariadení sa rozumejú v nových peniazoch podľa zákona č. 41/1953 Sb., o peňažnej reforme.


§ 5.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. júna 1953 a platí pre zdanenie

a) miezd za prácu (§ 3 ods. 2 zákona) vyplácaných na čas po 31. máji 1953,

b) miezd za prácu vyplácaných po 10. júni 1953, za čas pred 1. júnom 1953,

c) dôchodkov (§ 3 ods. 3 zákona) a štipendií vyplácaných po 30. júni 1953; vykoná ho minister financií.


Široký v. r.

Kabeš v. r.