Nariadenie vlády č. 40/1953 Zb.Nariadenie o občianskej pracovnej pomoci

Čiastka 24/1953
Platnosť od 25.05.1953 do30.06.1975
Účinnosť od 25.05.1953 do30.06.1975
Zrušený 20/1975 Zb.

40.

Vládne nariadenie

zo dňa 28. apríla 1953

o občianskej pracovnej pomoci.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákona o päťročnom pláne):


§ 1.

(1) Na zdolanie nárazových alebo mimoriadnych prác, ktoré z naliehavého všeobecného záujmu nesnesú odklad a ktorých vykonávanie nemožno zabezpečiť inými prostriedkami, najmä ani pomocou dobrovoľných pracovníkov, môžu národné výbory vydať výzvu na občiansku pracovnú pomoc. Výzva sa môže vzťahovať len na výkon prác primeraných pracovným schopnostiam osôb povinných poskytnúť na výzvu občiansku pracovnú pomoc.

(2) Na vydanie tejto výzvy je potrebný súhlas bezprostredne nadriadeného národného výboru, a ak ide o výzvu krajského národného výboru, súhlas kompetentného ústredného úradu vydaný po dohode s Ministerstvom vnútra. Súhlas možno udeliť iba v nevyhnutných prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu, najmä s časovým a miestnym obmedzením a za podmienok určených podľa § 4.

(3) Výzvu, pokiaľ nie je určená jednotlivým osobám, vydajú okresné a krajské národné výbory vyhláškou, miestne národné výbory spôsobom v mieste obvyklým.

§ 2.

(1) Na výzvu na občiansku pracovnú pomoc je každý povinný poskytnúť podľa svojich síl potrebnú pracovnú pomoc. Z tejto povinnosti sú vyňaté:

1. deti podliehajúce povinnej školskej dochádzke;

2. ženy staršie než 50 rokov a muži starší než 60 rokov;

3. osoby, ktoré preukážu, že sú nemocné alebo inak telesne nespôsobilé;

4. ženy od začiatku tretieho mesiaca tehotenstva až do konca šiesteho mesiaca po pôrode alebo ženy, ktoré sa starajú aspoň o jedno dieťa mladšie než 6 rokov, pokiaľ nemajú možnosť zabezpečiť starostlivosť oň inak (napr. v jasliach);

5. osoby požívajúce právo exteritoriality a za podmienky vzájomnosti osoby, ktoré sú príslušníkmi cudzieho štátu;

6. osoby, u ktorých miestny národný výbor povolí výnimku z dôvodov hodných osobitného zreteľa;

7. príslušníci ozbrojených síl.

(2) Osoby, ktoré sú v pracovnom pomere, nesmú byť vyzvané na občiansku pracovnú pomoc, ktorá sa má poskytnúť v čase ich zamestnania alebo ktorá by inak bola na ujmu riadneho výkonu ich zamestnania. To platí obdobne i pre osoby, ktoré sa pripravujú na povolanie.

§ 3.

(1) Osobám zúčastňujúcim sa na občianskej pracovnej pomoci poskytuje podnik (orgán), pre ktorý prácu robia, odmenu za vykonanú prácu vo výške mzdy určenej za tieto práce podľa príslušných mzdových predpisov. Pre prípad nemoci alebo úrazu sú tieto osoby poistené podľa predpisov o národnom poistení brigádnikov.

(2) Podnik (orgán) má voči osobám, robiacim preň prácu v občianskej pracovnej pomoci, s hľadiska bezpečnosti a ochrany pri práci rovnaké povinnosti a práva ako voči svojim zamestnancom.

§ 4.

Ministerstvo vnútra vydá po dohode s kompetentným ústredným úradom podrobnejšie predpisy na vykonanie tohto nariadenia; rovnakým spôsobom môže určiť aj ďalšie výnimky alebo odchýlky z povinnosti poskytnúť občiansku pracovnú pomoc.


§ 5.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnútra a ostatní členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

arm. gen. Bacílek v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Barák v. r.

David v. r.

Dvořák v. r.

Ďuriš v. r.

Harus v. r.

Dr. Havelka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Kabeš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Pokorný v. r.

Poláček v. r.

A. Pospíšil v. r.

J. Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Rais v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Sýkora v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Šrámek v. r.

Štoll v. r.