Nariadenie vlády č. 62/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje železničný prepravný poriadok

Čiastka 37/1953
Platnosť od 29.07.1953 do31.03.1955
Účinnosť od 01.01.1954 do31.03.1955
Zrušený 37/1954 Zb.
Redakčná poznámka

ustanovenie čl. I č. 5 nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1954

62.

Vládne nariadenie

zo dňa 23. júna 1953,

ktorým sa mení a doplňuje železničný prepravný poriadok.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 24 ods. 1 zákona č. 97/1950 Sb., o dráhach:


Čl. I.

Vládne nariadenie č. 2/1952 Sb., ktorým sa vydáva železničný prepravný poriadok, sa mení a doplňuje takto:

1. Nadpis § 2 a odsek 1 toho istého paragrafu znie:

„Povinnosť železnice a prepravcov plniť plánovanú prepravu.

(1) Základnou povinnosťou železnice je splniť štátny plán prepravy tovaru a cestujúcich. Železnica a prepravcovia sú povinní organizovať plánovanú prepravu, a to s najmenším nákladom vecných prevádzkových prostriedkov a bez poškodenia zásielok.“

2. § 11 znie:

„Prepravné plánovanie.

(1) Železnica prijíma zásielky na prepravu podľa plánu. Za tým účelom sa sostavujú ročné, štvrťročné a mesačné plány prepravy.

(2) Ročné plány prepravy a štvrťročné plány prepravy v rozvrhnutí na kalendárne mesačné obdobia sostavuje pre celú železničnú sieť Ministerstvo železníc na podklade návrhov ústredných úradov podľa smerníc Štátneho úradu plánovacieho a schvaľuje ich vláda.

(3) Pri Ministerstve železníc a pri správach železníc sú zriadené ako poradné orgány vo veciach železničnej prepravy stále poradné sbory. Poradný sbor pri Ministerstve železníc sa skladá zo zástupcov ústredných úradov, poradné sbory pri správach železníc zo zástupcov krajských národných výborov a zástupcov hospodárskych organizácií; podrobnosti upravia štatúty týchto poradných sborov, ktoré vydá Ministerstvo železníc.

(4) Štvrťročné a mesačné plány prepravy sa sostavujú pre dve kategórie tovaru podľa podskupín uvedených v sozname tovaru pre plánované prepravy. Do prvej kategórie sa zaradí tovar, prepravu ktorého je povinná železnica zabezpečiť prednostne a v plnom rozsahu. Soznam schvaľuje Štátny úrad plánovací.

(5) Štvrťročné a mesačné plány prepravy obsahujú množstvá prepráv vyjadrené počtom vozňov a množstvom ton pre každú podskupinu tovaru. Tarifa môže určiť pri určitých druhoch tovaru, že sa množstvo prepráv vyjadruje iba počtom vozňov.

(6) Potreba vozňov prepravcov (súkromných vozňov označených značkou P vo štvorčeku alebo S v krúžku) sa do plánu prepravy nezahrnuje, pokiaľ tarifa neurčuje výnimky. Prenajímať vozne prepravcom z vozňového parku určeného pre plnenie plánovaných prepráv nie je dovolené.

(7) Návrhy štvrťročných a mesačných plánov prepravy musia byť urobené písomne. Podrobnosti určuje tarifa.

(8) Železnica je oprávnená z predložených návrhov plánov prepravy vylúčiť prepravy, ktoré spôsobujú nehospodárne použitie prevádzkových prostriedkov železnice (križujúce sa zásielky tovaru toho istého druhu a akosti, prepravy na zbytočne dlhé vzdialenosti a na príliš krátke vzdialenosti). Za nehospodárnu prepravu možno tiež považovať prepravu po železnici na vzdialenosť, ktorá je nepomerne dlhšia než prepravná vzdialenosť po ceste. Vylúčenie prepráv z návrhu plánu prejedná, ak nebude dosiahnutá dohoda na správach železníc, Ministerstvo železníc so zúčastnenými ústrednými úradmi.

(9) Kusové zásielky prijíma železnica na prepravu v medziach osobitných denných noriem určených správou železnice podľa plánu prepravy zásielok druhej kategórie po ohlásení podania (§ 17 ods. 5).

(10) Podľa mesačného plánu prepravy sa prideľuje jednotlivým odosielateľom mesačné plánované množstvo prepráv.

(11) Odosielatelia i železnica sú povinní plniť mesačný plán prepravy čo najrovnomernejšie; ak má odosielateľ tovar pohotove a ak tomu vyhovuje nakladacie miesto, môže železnica v rámci plánu dohodnúť s odosielateľom sústredenie nakládky vozňov za účelom tvorby ucelených vlakov alebo pre zhustenie prepravy.

(12) Aby sa dosiahol pre splnenie plánovanej nakládky lepší súlad vo výkonoch stanice i odosielateľa, je odosielateľ povinný ohlásiť nakládku stanici zásadne najneskoršie tri dni pred každým nastávajúcim päťdenným pracovným obdobím, ktoré obsahuje aj dni pracovného pokoja, a rozvrhnúť nakládku pokiaľ možno rovnomerne na jednotlivé dni v tomto období (päťdenná prihláška na nakládku). Stanica je oprávnená, ak to vyžaduje železničná prevádzka a ak to dovoľuje prevádzka závodu odosielateľa, určiť dni nakládky podľa staníc určenia udaných v päťdennej prihláške na nakládku a je povinná dbať, aby vozne boly skutočne v určených dňoch na nakládku prichystané.

(13) Päťdennú prihlášku na nakládku treba urobiť písomne. Podrobnosti určuje tarifa.

(14) Zmena odosielacej stanice je dovolená len v obvode oddelenia železnice nadriadeného odosielacej stanici so súhlasom tohto oddelenia, a to len v odôvodnených prípadoch. Návrh na zmenu treba odosielacej stanici predložiť najneskoršie s päťdennou prihláškou na nakládku.

(15) Prihlásiť zásielku na nakládku do inej stanice určenia, než aká je udaná v pláne prepravy, je dovolené len vtedy, ak leží nová stanica určenia v obvode toho istého oddelenia železnice.

(16) Naložiť vozeň do inej stanice určenia alebo tovar inej podskupiny, než ako je uvedené v päťdennej prihláške na nakládku, nie je dovolené, a preto sa takto naložený vozeň alebo tovar do plnenia plánu prepravy nepočíta. Ak nepovolí stanica so súhlasom nadriadeného oddelenia železnice prepravu, je odosielateľ povinný takto naložený tovar vyložiť. Ak nebol tovar vyložený do uplynutia nakladacej lehoty, môže stanica na útraty a nebezpečenstvo odosielateľa tovar vyložiť a uskladniť (§ 17 ods. 4).

(17) Ak nemôže železnica z prevádzkových dôvodov prichystať vozeň podľa päťdennej prihlášky na nakládku v udaný deň, platí prihláška zásielky na nakládku i pre ďalšie dni včítane dní pracovného pokoja až do prichystania vozňa, najneskoršie však do konca toho istého kalendárneho mesiaca, pokiaľ odosielateľ objednávku vozňa skôr neodvolal. Železnica je oprávnená tieto vozne dodatočne prichystať na nakládku nanajvýš len dvojnásobkom priemerného denného plánovaného množstva a nie vo väčšom počte, než dovoľuje kapacita nakladacích miest; odosielateľ však môže dať súhlas na prichystanie väčšieho počtu vozňov. O dodatočnom prichystaní vozňov prevyšujúcom denné priemerné množstvo určené plánom je stanica povinná upovedomiť odosielateľa najneskoršie do 14. hodiny predchádzajúceho dňa. Ak nebol odosielateľ upovedomený o prichystaní týchto vozňov do určeného času, a preto ich nenaložil, nepočítajú sa takto prichystané vozne do plnenia plánu.

(18) Železnica nie je povinná nahradiť škodu vzniknutú tým, že vozeň z prevádzkových dôvodov neprichystala; odosielateľ je však oprávnený tovar zadarmo uložiť (§ 22), ak mu železnica nepodala včas zprávu o tom, že vozeň nebol prichystaný.

(19) Za nesplnenie noriem určených mesačným plánom prepravy pre nakládku zodpovedajú odosielateľ i železnica.

(20) Ak neprichystá železnica na nakládku vozne pre zásielky prihlásené podľa plánu prepravy, ako aj ak nenaloží odosielateľ prichystané vozne alebo ak neprihlási na nakládku zásielky určené plánom prepravy alebo nakládku prihlásených zásielok odvolá, zaplatí za to pokutu za nesplnenie plánu prepravy 30 Kčs za vozeň; tarifa môže určiť druhy tovaru, pri ktorých pokuta miesto 30 Kčs za vozeň je 2 Kčs za každú celú tonu množstva tovaru. Pokuta platená odosielateľom sa snižuje o jednu tretinu v prípadoch, keď odosielateľ odvolá prihlášku zásielky na nakládku aspoň dva dni predo dňom podania zásielky.

(21) Odosielateľ sa oslobodzuje od platenia pokuty za nesplnenie plánu prepravy, ak zásielky nemohly byť naložené:

a) pre poruchu na jeho prevádzkových a dopravných zariadeniach, spôsobenú živelnou pohromou (požiar, povodeň, snehové záveje, pri baniach tiež sosutie nadložných vrstiev alebo explózia a v lomoch a pieskovniach zaplavenie pracoviska) alebo nehodou spôsobenou železnicou;

b) v dôsledku zastavenia ich prepravy podľa § 2 ods. 6 (prepravný zákaz), po čas prerušenia nakládky zásielok, ktorých sa prepravný zákaz týka;

c) pretože mu boly prichystané vozne nad denný priemer nakládky určenej plánom bez jeho súhlasu;

d) ak obstará na vyzvanie strediska pre dirigovanie cestnej nákladnej dopravy s jeho súhlasom plánovanú prepravu cestným vozidlom a ak to oznámi železnici najneskoršie dva dni predo dňom, na ktorý má byť vozeň na nakládku prichystaný;

e) ak odriekol nakládku prihlásenej zásielky preto, že vozeň mu nemohol byť prichystaný v čase, keď podľa povahy zásielky bol nevyhnutne potrebný, a ak prepravil preto zásielku iným dopravným prostriedkom.

(22) Železnica je oslobodená od pokuty za nesplnenie plánu prepravy:

a) ak nemôže prichystať vozne pre živelnú pohromu (požiar, povodeň alebo snehové záveje);

b) ak bola preprava zastavená podľa § 2 ods. 6, po čas prerušenia nakládky zásielok, ktorých sa prepravný zákaz týka;

c) ak nemôže prichystať vozne pre preplnenie odosielateľovej vlečky alebo pre závadu na jeho dopravnom zariadení, pokiaľ ju sama nezavinila;

d) ak nahradí odosielateľovi do konca plánovacieho mesiaca vozne, ktoré mu v jednotlivé dni, udané v päťdennej prihláške na nakládku, neprichystala.

(23) Dôvody oslobodzujúce od platenia pokút za nesplnenie plánu prepravy sa zaznamenajú v prehľade o plnení plánu vedenom v odosielacej stanici pre každého odosielateľa; potvrdzuje ho stanica i odosielateľ.

(24) Pokuty za nesplnenie plánu prepravy musia byť vyúčtované najneskoršie do 15. dňa po uplynutí mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť odôvodňujúca ich platenie. Pokuty sa nahradzujú spôsobom, ktorý určuje tarifa.

(25) Pokuty za nesplnenie plánu prepravy sa premlčujú uplynutím jedného roku od konca mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť ich odôvodňujúca.

(26) Podmienky pre objednávku vozňov pre prepravu neplánovanú, ktorou sa rozumie preprava v pláne prepravy nepredvídaná alebo síce týmto plánom predvídaná, ale do päťdennej prihlášky na nakládku nepojatá, určuje tarifa, ktorá tiež môže určiť pokutu za objednávku vozňa pre prepravu neplánovanú, ako aj pokutu za odvolanie objednaného vozňa pre túto neplánovanú prepravu, a to až do päťnásobku pokuty určenej za nesplnenie plánu prepravy za vozeň.“

3. V § 24 sa vkladá za odsek 2 nový odsek 2a tohto znenia:

(2a) Pri preprave vozňových zásielok nákladného tovaru, podaných na prepravu odosielateľom súčasne v ucelenom vlaku do jednej stanice určenia, sa dodacie lehoty skracujú na vzdialenosť nad 150 tarifných kilometrov do 300 tarifných kilometrov o 12 hodín a na vzdialenosť nad 300 tarifných kilometrov o 24 hodín.“

4. V § 24 ods. 5 sa v druhej vete za slová „Toto predĺženie“ vkladajú slová „musí byť obmedzené na najnutnejšiu mieru a“.

5. § 26 ods. 1 znie:

(1) Prepravné je povinný zaplatiť odosielateľ ihneď pri podaní zásielky na prepravu v odosielacej stanici; ak nebolo celé prepravné vybrané pri podaní zásielky na prepravu, je povinný zaplatiť prijímateľ zvyšok pri odbere zásielky.“


Čl. II.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. júla 1953 s výnimkou ustanovenia čl. I. č. 5, ktoré nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1954; vykoná ho minister železníc.


Široký v. r.

J. Pospíšil v. r.