Zákon č. 36/1953 Zb.Colný zákon

Čiastka 21/1953
Platnosť od 13.05.1953 do31.12.1974
Účinnosť od 01.08.1954 do31.12.1974
Zrušený 44/1974 Zb.
Redakčná poznámka

Colný zákon č. 36/1953 Zb. nadobúda účinnosť 1. augusta 1954 na základe ustanovenia § 106 ods. 1 predpisu č. 31/1954 Zb.

36.

Colný zákon

zo dňa 24. apríla 1953.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


PRVÁ HLAVA.

Účel colného zákona.

§ 1.

(1) Plánovaný rozvoj hospodárstva, predovšetkým ochrana a podpora zahraničného obchodu vyžadujú, aby obeh tovaru v styku s cudzinou bol pod colnou kontrolou.

(2) Tento zákon ustanovuje, ktoré štátne orgány plnia tieto úlohy a akým spôsobom.

DRUHÁ HLAVA.

Colná správa a jej organizácia.

§ 2.

Pôsobnosť vo veciach colných vykonáva Ministerstvo zahraničného obchodu prostredníctvom Ústrednej colnej správy, ktorá je jeho osobitnou složkou, a jej priamo podriadených orgánov.

§ 3.

(1) Ústredná colná správa organizuje a vedie colnú správu, vykonáva najvyšší dozor v odbore colníctva a plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.

(2) Do pôsobnosti Ústrednej colnej správy patrí tiež dozerať, aby colné orgány dodržiavaly aj iné predpisy, na vykonávanie ktorých je potrebná súčinnosť colnej správy.

§ 4.

Ústrednej colnej správe sú priamo podriadené colnice, ich odbočky a colné hliadky; zriaďuje a zrušuje ich minister zahraničného obchodu po dohode so zúčastnenými členmi vlády.

§ 5.

(1) Colnice, ich odbočky a hliadky vykonávajú kontrolu nad obehom tovaru v styku s cudzinou a colné konanie a obstarávajú iné úlohy podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.

(2) Ústredná colná správa môže poveriť colnice, aby rozhodovaly v prvej stolici o niektorých prípadoch patriacich po pôsobnosti Ústrednej colnej správy a naopak môže si vyhradiť rozhodovanie o niektorých prípadoch patriacich do pôsobnosti colníc.

§ 6.

(1) Zamestnanci colnej správy sú povinní pri výkone služby nosiť rovnošatu. Podrobnosti určí minister zahraničného obchodu po dohode so zúčastnenými členmi vlády.

(2) Minister zahraničného obchodu určí po dohode so zúčastnenými členmi vlády, kedy a za akých podmienok sú zamestnanci colnej správy povinní, poprípade oprávnení nosiť služobnú zbraň.

§ 7.

Colný dohľad na dopravu tovaru cez štátne hranice.

Pri colnom dohľade na dopravu tovaru cez štátne hranice a na jeho obeh v území určenom podľa predpisov o ochrane štátnych hraníc, ako aj v colnom pohraničnom pásme, môžu spolupôsobiť aj orgány národnej bezpečnosti. Podrobnosti, najmä aké oprávnenia a aké povinnosti prislúchajú orgánom národnej bezpečnosti pri plnení týchto úloh a v ktorých úsekoch štátnych hraníc tieto orgány spolupôsobia, určia ministri zahraničného obchodu a národnej bezpečnosti.

§ 8.

Súčinnosť iných štátnych orgánov.

Všetky štátne orgány sú povinné poskytovať v medziach svojej pôsobnosti colnej správe účinnú pomoc pri vykonávaní tohto zákona, zvlášte pri stíhaní tovaru, ktorý unikol colnej kontrole.

TRETIA HLAVA.

Colná kontrola a colné konanie.

§ 9.

Úvodné ustanovenie.

Tovar dovážaný, vyvážaný a prevážaný a tovar prepravovaný cez cudzie štátne územie podlieha obmedzeniam podľa tohto zákona, najmä colnému konaniu a colnej kontrole.

PRVÝ DIEL.

Doprava tovaru cez hranice.

§ 10.

Povinnosť dodať tovar a ustanoviť sa na colnicu.

(1) Kto akýmkoľvek spôsobom dopravuje tovar z cudziny alebo do cudziny, musí ho dodať pohraničnej colnici s určenými dokladmi na colné konanie.

(2) Cestujúce osoby, ktoré prestupujú hranicu, sú povinné ustanoviť sa na pohraničnú colnicu a podrobiť sa colnému konaniu.

(3) Colná správa môže povoliť výnimky a odchýlky.

§ 11.

Colné cesty.

(1) Tovar sa smie dopravovať cez hranice len po colných cestách a v určenom čase. Colná správa môže povoliť výnimky.

(2) Colnými cestami sú úseky železničných, cestných a vodných tratí vedúcich od hraníc k pohraničnej colnici, prístavy v hraničných vodách otvorené pre verejnú dopravu a pri leteckej doprave letové cesty medzi hranicou a colným letišťom; colné cesty určí minister zahraničného obchodu po dohode so zúčastnenými členmi vlády.

(3) Doprava po colnej ceste musí byť vykonaná bez prieťahu, bez zmeny nákladu a bez odbočenia s colnej cesty. Minister zahraničného obchodu po dohode so zúčastnenými členmi vlády môže zaviesť obdobné obmedzenia i pre dopravu tovaru z cudziny a do cudziny vykonávanú motorovými vozidlami na cestách naväzujúcich na colnú cestu.

(4) Doprava cez hranice podlieha colnej kontrole.

§ 12.

Dopravné prostriedky.

(1) Na dopravu tovaru z cudziny a do cudziny smú sa používať len dopravné prostriedky, ktoré nemajú nie ľahko objaviteľné priestory, sú zariadené tak, aby sa daly s hľadiska colného bezpečne uzavrieť, a vyhovujú medzinárodným smluvám.

(2) Minister zahraničného obchodu po dohode so zúčastnenými členmi vlády určí podrobnosti a výnimky. Rovnakým spôsobom môže nariadiť, že za dopravy po colnej ceste smie byť tovar v dopravných prostriedkoch uložený len na určitých miestach.

DRUHÝ DIEL.

Colné konanie.

Prvý oddiel.

Všeobecné ustanovenia.

§ 13.

Hlavné zásady.

(1) S tovarom dovážaným, vyvážaným a prevážaným a s tovarom prepravovaným cez cudzie štátne územie možno nakladať, pokiaľ nie je inak ustanovené, až po vykonaní colného konania a len s obmedzením v tomto konaní uloženom.

(2) Colné konanie vykonáva colnica na návrh colného účastníka (§ 14), v súčinnosti s ním a zásadne na základe prehliadky tovaru a dokladov, aby sa zistilo, za akých podmienok a pre koho môže colná správa vzhľadom na platné predpisy prepustiť tovar do navrhnutého obehu.

(3) Minister zahraničného obchodu určí po dohode so zúčastnenými členmi vlády, v ktorých prípadoch a za akých podmienok sa výnimočne z dôležitých dôvodov upúšťa od colnej prehliadky.

(4) Colné konanie sa vykonáva zpravidla v miestnostiach alebo priestoroch určených colnou správou po dohode s orgánmi a podnikmi verejnej dopravy (colnište). Tovar, ktorý má byť podrobený colnému konaniu, musí byť zpravidla dodaný colnici na určené miesto a smie byť odvezený, až ho colnica prepustí. Colná správa môže povoliť výnimky.

§ 14.

Colný účastník.

(1) Colným účastníkom je ten, kto môže s tovarom, ktorý podlieha colnému konaniu, nakladať, nech už ho má u seba, alebo u niekoho iného. V prípadoch, v ktorých nemusí byť tovar na colné konanie znovu dodaný, je colným účastníkom ten, kto predloží doklad o vykonaní colného konania, ktorému bol tovar posledne podrobený.

(2) Colný účastník koná sám alebo prostredníctvom zástupcu. Ak sú pochybnosti, musí zástupca preukázať svoje oprávnenie písomným plnomocenstvom.

(3) O tom, koho dopravný podnik použije pri doprave tovaru na obstarávanie úloh, s ktorými je colné konanie nutne spojené, platí, že bol dopravným podnikom na colné konanie splnomocnený.

§ 15.

Návrh na colné konanie.

(1) Návrh na colné konanie sa podáva, pokiaľ nie je inak ustanovené, až po dodaní tovaru colnici a v určenej lehote.

(2) Návrh na colné konanie musí obsahovať všetky údaje potrebné na vykonanie tohto konania a musí byť doložený určenými dokladmi.

(3) Colný účastník je oprávnený prehliadkou tovaru pod colným dohľadom zistiť údaje potrebné pre návrh.

(4) Colný účastník môže meniť návrh na colné konanie, dokiaľ sa ešte nezačalo s colnou prehliadkou. Po tomto okamihu až do prejednania tovaru môže colný účastník meniť návrh, len pokiaľ ide o druh colného konania.

§ 16.

Vykonanie colného konania.

(1) Colný orgán vykoná na základe návrhu prehliadku tovaru. Colný účastník je povinný podľa pokynov colnice pripraviť tovar na prehliadku, podávať potrebné vysvetlenia a strpieť odobranie vzoriek potrebných pre colné konanie.

(2) Podľa výsledku prehliadky a so zreteľom na predložené doklady a na podané vysvetlenie colnica rozhodne, či ho prepustí do navrhnutého obehu, za akých podmienok a pre koho (prejedná tovar).

(3) Len čo budú splnené podmienky rozhodnutia, prepustí colnica tovar do navrhnutého obehu, a to zpravidla tým, že vydá doklad o vykonanom colnom konaní.

(4) Rozhodnutie o prepustení tovaru na vývoz (§§ 22 a 23) colnica na návrh colného účastníka zruší, ak tovar ešte nevstúpil do cudziny. Colnica môže pred týmto rozhodnutím požadovať, aby jej bol tovar s potrebnými dokladmi dodaný.

§ 17.

Nedostatok súčinnosti colného účastníka.

(1) Ak nepodá colný účastník návrh na colné konanie v určenej lehote, urobí colnica na jeho trovy a nebezpečenstvo vhodné opatrenie, aby sa zabránilo nedovolenému nakladaniu s tovarom; najmä môže z úradnej povinnosti uložiť tovar v colnom skladišti.

(2) Ak nie je návrh úplný alebo ak nie je riadne doložený alebo ak nepredloží colný účastník v určenej lehote potrebné doklady alebo ak nepodá požadované vysvetlenie, colnica návrh odmietne a naloží s tovarom spôsobom uvedeným v predchádzajúcom odseku.

(3) Ak nepodá colný účastník riadny návrh a potrebné vysvetlenie ani do ďalších 3 dní, ak podlieha tovar rýchlej skaze, inak do ďalších 30 dní, po uplynutí lehoty spomenutej v odseku 1, poprípade v odseku 2, colná správa predá tovar podľa predpisov o dražbách mimo exekúcie. Colná správa môže tieto trojdňové a tridsaťdňové lehoty predĺžiť alebo skrátiť. Z výťažku dražby sa uhradia predovšetkým dražobné trovy, potom trovy spojené s úschovou, ďalej clo a dávky, poprípade colná náhrada (§ 30). Zvyšok výťažku sa vyplatí tomu, kto preukáže, že bol colným účastníkom; ak sa neprihlási oprávnený do roka po predaji tovaru, pripadne tento zvyšok štátu.

(4) Colná správa môže rovnakým spôsobom predať aj prejednaný tovar, ak nebudú v určenej lehote splnené podmienky pre jeho prepustenie. S výťažkom naloží colná správa podľa ustanovenia odseku 3.

§ 18.

Osoby oprávnené a zaviazané z prejednania tovaru.

(1) Colným prejednaním tovaru vznikajú, pokiaľ nie je inak ustanovené, oprávnenia a záväzky colnému záujemcovi. Colným záujemcom je ten, pre koho colnica prepustí tovar do navrhnutého obehu. Colný účastník musí osvedčiť správnosť údajov o osobe colného záujemcu obsiahnutých v návrhu.

(2) Colný účastník zodpovedá za splnenie záväzkov vzniknutých prejednaním tovaru, dokiaľ neodovzdá colnému záujemcovi uvedenému v návrhu na colné konanie doklad o vykonanom colnom konaní a dokiaľ nevydá colnému záujemcovi tovar v tých prípadoch, v ktorých vydanie tovaru prichádza do úvahy.

(3) Colná správa môže so súhlasom osôb, ktorých sa vec týka, povoliť, aby tretia osoba prevzala celkom alebo zčasti oprávnenia a záväzky vzniknuté prejednaním tovaru.

(4) Colná správa môže dať aj súhlas, aby sa jej niekto zaručil za splnenie záväzkov vzniknutých prejednaním tovaru; ručiteľ je zaviazaný rovnako ako ten, za koho sa zaručil. Colná správa môže od ručiteľa požadovať splnenie záväzkov, i keď neupomenula hlavného dlžníka.

Druhý oddiel.

Druhy colného konania.

§ 19.

Úvodné ustanovenia.

(1) Dovážaný tovar sa prepustí buď do voľného alebo do záznamného obehu v tuzemsku; dokiaľ sa tak nestane, tovar sa poukazuje alebo uskladňuje.

(2) Vyvážaný tovar sa prepustí do voľného alebo do záznamného obehu v cudzine. Tovar prejednaný na vývoz inou než pohraničnou colnicou sa na vstup do cudziny poukazuje; môže byť aj uskladňovaný v colnom skladišti.

(3) Prevážaný tovar sa poukazuje alebo uskladňuje.

(4) Tovar, ktorý má byť prepravený cez cudzie štátne územie, sa zpravidla poukazuje.

(5) Tovar prepustený do záznamného obehu, tovar poukázaný, tovar uskladnený a tovar prepustený na vývoz, ktorý ešte nevstúpil do cudziny, podlieha colnej kontrole a colnému konaniu. Minister zahraničného obchodu určí, v ktorých prípadoch podlieha colnej kontrole i tovar prepustený do voľného obehu.

I. Dovoz.

§ 20.

Záznamný obeh v tuzemsku.

(1) Do záznamného obehu v tuzemsku sa prepustí tovar dovážaný s podmienkou, že bude v určenej lehote vyvezený zpät do cudziny. Colná správa môže povoliť, aby bol vyvezený v zmenenom stave.

(2) Minister zahraničného obchodu určí, na aké účely možno tovar do záznamného obehu dovážať.

(3) V dovoze zaznamenaný tovar môže sa ponechať v tuzemsku len po prepustení do voľného obehu v tuzemsku.

§ 21.

Voľný obeh v tuzemsku.

Do voľného obehu v tuzemsku sa prepustí tovar, ktorý má zostať v tuzemsku. S tovarom prepusteným do voľného obehu v tuzemsku môže byť s hľadiska tohto zákona, ak nie je ustanovené inak, voľne nakladané.

II. Vývoz.

§ 22.

Záznamný obeh v cudzine.

(1) Do záznamného obehu v cudzine sa prepustí tovar vyvážaný s podmienkou, že bude v určenej lehote dovezený zpät. Colná správa môže povoliť, aby bol dovezený zpät v zmenenom stave.

(2) Minister zahraničného obchodu určí, na aké účely možno tovar do záznamného obehu vyvážať.

(3) Vo vývoze zaznamenaný tovar môže byť ponechaný v cudzine len po prepustení do voľného obehu v cudzine.

§ 23.

Voľný obeh v cudzine.

Do voľného obehu v cudzine sa prepustí tovar, ktorý má zostať v cudzine. Len čo taký tovar vstúpi do cudziny, môže ním byť s hľadiska tohto zákona, ak nie je ustanovené inak, voľne nakladané.

III. Pomocné druhy colného konania.

§ 24.

Poukazovanie.

(1) Colnica poukazuje tovar, ak tovar má byť dopravený pod colnou kontrolou na inú colnicu na ďalšie colné konanie.

(2) Colný záujemca je povinný dodať tovar colnici, ktorej bol tovar poukázaný, v určenej lehote, v nezmenenom stave a s neporušenou colnou uzáverou.

(3) Ak dopravný podnik odovzdá ako colný záujemca poukázaný tovar ďalšiemu dopravnému podniku na dopravu, prechádza povinnosť uvedená v predchádzajúcom odseku na každý ďalší dopravný podnik.

§ 25.

Uskladňovanie.

(1) Colnica prejedná tovar na uloženie v colnom skladišti, ak to colný účastník navrhne.

(2) Colný záujemca je povinný sa starať, aby tovar uložený v skladišti bol udržovaný v dobrom a nezmenenom stave. So súhlasom colnej správy je oprávnený s tovarom aj inak účelne nakladať.

(3) Prevádzateľ colného skladišťa je povinný riadne uschovávať tovar a nesmie podnikať nič, čo by zmenilo jeho stav.

(4) Colná správa môže výnimočne povoliť, aby tovar bol prejednaný na uskladnenie za obdobných podmienok i na inom mieste než v colnom skladišti.

(5) Colná správa určí podmienky na prevádzanie colného skladišťa a spôsob, akým možno nakladať s tovarom v prevádzkovom skladišti dopravných podnikov.

§ 26.

Potvrdenie výstupu.

(1) Výstup prejednaného tovaru dopravovaného do cudziny potvrdzuje pohraničná colnica bez návrhu, ak colný účastník predloží potrebné doklady.

(2) Výstup poštových zásielok preukáže pošta podľa svojich predpisov.

TRETÍ DIEL.

Všeobecné oprávnenia colnej správy a povinnosti voči colnej správe.

I. Colná kontrola.

§ 27.

Orgány colnej správy sú oprávnené najmä:

a) mať pod priamym dohľadom alebo dať pod colnú uzáveru tovar dopravovaný medzi hranicou a pohraničnou colnicou, tovar uskladnený a poukazovaný, tovar zaznamenaný a tovar prejednaný na vývoz,

b) dať pod priamy dohľad podniky, ktorým bola povolená colná úľava,

c) presvedčiť sa, či nie je s tovarom [písm. a)] nakladané nedovoleným spôsobom,

d) nazerať do záznamov a dokladov výrobných, obchodných a dopravných podnikov, týkajúcich sa tovaru podliehajúceho colnej kontrole a vstupovať do miestností a priestorov týchto podnikov a do priestorov, v ktorých je tovar podliehajúci colnej kontrole,

e) presvedčiť sa, či dopravný podnik plní svoje povinnosti voči colnej správe a či jeho zariadenia, určené alebo používané na dopravu alebo na úschovu tovaru podliehajúceho colnej kontrole, vyhovujú colným predpisom,

f) v colnom pohraničnom pásme a v území určenom podľa predpisov o ochrane štátnych hraníc zastavovať osoby a prehľadávať ich batožiny, zastavovať cestné vozidlá a plavidlá, prehľadávať ich, ako aj ich náklad a sprievodné listiny.

§ 28.

(1) Ak tovar unikol alebo sa vyhol colnej kontrole alebo ak sa naložilo s tovarom nedovoleným spôsobom, je colná správa oprávnená tovar stíhať a bez ohľadu na práva tretích osôb ho zadržať, aby sa zabezpečilo ďalšie konanie, najmä vyrubenie a vybranie colnej náhrady.

(2) Pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak, nemôže colná správa zadržať tovar osobe, ktorá pri jeho nadobudnutí nevedela a ani z okolností nemohla poznať, že ide o tovar, ktorý unikol colnej kontrole.

II. Osobitné povinnosti orgánov a podnikov verejnej dopravy.

§ 29.

(1) Orgány a podniky verejnej dopravy upravia cestovný poriadok tak, aby colnice maly dosť času na vykonanie colného konania.

(2) Orgány a podniky verejnej dopravy obstarajú miestnosti potrebné na výkon colnej služby. Ministri zahraničného obchodu, železníc a dopravy určia, za akých podmienok budú prepravovaní colní zamestnanci pri výkone služby.

III. Colná náhrada.

§ 30.

(1) Kto odníme tovar colnej kontrole, hoci vie, že ide o tovar takej kontrole podliehajúci, alebo kto nedodrží povinnosti uložené mu týmto zákonom alebo povinnosti, týkajúce sa nakladania s tovarom, uložené mu v colnom konaní, je povinný zaplatiť colnej správe colnú náhradu.

(2) Základom pre vyrubenie colnej náhrady je clo a cena tovaru.

(3) Colná náhrada sa vyrubí podľa stavu a predpisov, keď bol tovar naposledy pred vznikom povinnosti na náhradu prejednaný, a ak neprešiel colným konaním, podľa stavu a predpisov, keď bol tovar dopravený cez hranicu.

(4) Colná správa môže požadovať colnú náhradu až do plnej výšky základu.

(5) Povinnosť na colnú náhradu sa nedotýka povinnosti zaplatiť clo, ak bude tovar prejednaný do voľného obehu.

§ 31.

Pre colnú náhradu väzí na tovare podliehajúcom colnej kontrole zákonné záložné právo, dokiaľ ho má u seba colná správa alebo osoba povinná na náhradu alebo nadobúdateľ tovaru, ktorému môže byť tovar podľa § 28 zadržaný.

§ 32.

Pri tovare poukázanom, prepustenom do záznamného obehu, uskladnenom a pri tovare prejednanom na vývoz môže colná správa požadovať zábezpeku za prípadnú colnú náhradu.

§ 33.

(1) Právo štátu vyrubiť a vymáhať colnú náhradu sa premlčuje v troch rokoch.

(2) Premlčacia doba sa začína prvým dňom roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom nastala skutočnosť zakladajúca povinnosť na colnú náhradu. Opatrenie smerujúce na vyrubenie alebo na vymáhanie colnej náhrady, pokiaľ bolo oznámené osobe povinnej na náhradu, má za následok, že prvým dňom budúceho roku sa začína nová premlčacia doba.

§ 34.

Ustanovenia o odpustení (§ 48) a vymáhaní cla (§ 47) a o premlčaní nároku na vrátenie cla (§ 49) platia obdobne pre odpustenie a vymáhanie colnej náhrady a pre premlčanie nároku na vrátenie colnej náhrady (zábezpeky za colnú náhradu).

ŠTVRTÁ HLAVA.

O cle.

Clo a jeho druhy.

§ 35.

(1) Clo sa vyberá z tovaru dovážaného (dovozné clo) a z tovaru vyvážaného (vývozné clo).

(2) Predmet, základ a výšku cla určí colný sadzobník, ktorý vydá vláda nariadením.

(3) Colný sadzobník doplňujú a vykladajú vysvetlivky, ktoré vydá minister zahraničného obchodu.

(4) Minister zahraničného obchodu môže povoliť, aby smluvné clo bolo vyberané i z tovaru pochádzajúceho zo štátov, s ktorými nebola uzavretá obchodná smluva obsahujúca ustanovenia o nakladaní s tovarom v odbore colnom.

§ 36.

(1) Dovoznému clu podlieha zásadne všetok dovezený tovar, s výnimkou tovaru, ktorý je v colnom sadzobníku alebo v medzinárodnej smluve výslovne označený za tovar nepodliehajúci clu.

(2) Vyvážaný tovar podlieha vývoznému clu, len pokiaľ colný sadzobník výslovne clo určuje, inak nepodlieha vývoznému clu.

§ 37.

Odvetné clá.

Minister zahraničného obchodu môže z dôvodu hospodárskej odvety určiť pre prechodný čas na tovar zo štátu, ktorý sa v odbore výmeny tovaru dopúšťa diskriminácie, prirážky k colným sadzbám, poprípade zaviesť osobitné clo z tovaru, ktorý podľa colného sadzobníka clu nepodlieha.

§ 38.

Colné oslobodenie a upustenie od vybrania cla pri zpätnom dovoze alebo vývoze tovaru.

Minister zahraničného obchodu po dohode so zúčastnenými členmi vlády určí, ktorý tovar a za akých podmienok je oslobodený od cla a v ktorých prípadoch môže sa clo vrátiť alebo upustiť od jeho vybrania pri zpätnom dovoze alebo vývoze tovaru.

§ 39.

Colná pohľadávka a colný dlh.

Nárok štátu na clo (colná pohľadávka) a tomu zodpovedajúca povinnosť zaplatiť clo (colný dlh) vznikajú:

a) pri dovoze prejednaním tovaru podliehajúceho dovoznému clu do voľného obehu v tuzemsku;

b) pri vývoze prejednaním tovaru podliehajúceho vývoznému clu do voľného obehu v cudzine.

§ 40.

Sročnosť colnej pohľadávky.

(1) Colná pohľadávka je sročná ihneď po prejednaní tovaru. Ak však bol tovar prejednaný podmienečne bez cla alebo za snížené clo, sú clo, poprípade rozdiel cla sročné, len čo bolo zmarené splnenie podmienky, s ktorou sa tovar prejednal.

(2) Minister zahraničného obchodu určí po dohode s ministrom financií spôsob platenia colného dlhu, poprípade úľavy v jeho platení, a kedy sa požadujú úroky a úroky zo zameškania.

(3) Tovar môže byť prepustený do voľného obehu až po zaplatení colného dlhu. Colná správa môže povoliť výnimku.

§ 41.

Vyrubenie cla.

(1) Clo sa vyrubí podľa stavu tovaru a podľa predpisov platných v okamihu podania návrhu na prejednanie tovaru do voľného obehu (§§ 21 a 23). Ak sa prejedná do voľného obehu v tuzemsku tovar zo záznamného obehu v tuzemsku alebo ak sa prejedná do voľného obehu v cudzine tovar zo záznamného obehu v cudzine, vyrubí sa clo podľa stavu tovaru a podľa predpisov platných v okamihu, keď bol podaný návrh na prejednanie do záznamného obehu.

(2) Clo sa vyrubuje podľa hľadísk colného sadzobníka (cena, váha, počet kusov atď.). Minister zahraničného obchodu môže určiť, že colnica sama určí cenu tovaru, ktorý podlieha clu podľa ceny, a že predpíše prirážku z vyrubeného cla, ak nepredloží colný účastník preukaz o skutočnej cene tovaru.

(3) Minister zahraničného obchodu ustanoví, ako sa prejednávajú obaly, v ktorých je tovar.

§ 42.

Colný dlžník.

Colným dlžníkom je colný záujemca (§ 18 ods. 1), pre ktorého bol tovar prejednaný do voľného obehu, alebo ten, kto prevzal colný dlh (§ 18 ods. 3).

§ 43.

Zodpovednosť a ručenie za zaplatenie cla.

(1) Pre colnú pohľadávku väzí na tovare zákonné záložné právo, dokiaľ colná správa alebo colný účastník alebo colný dlžník má tovar pri sebe.

(2) Za colný dlh zodpovedá podľa § 18 ods. 2 colný účastník a za colný dlh ručí rovnako ako colný dlžník ten, kto sa za colný dlh zaručil (§ 18 ods. 4).

§ 44.

Zánik colného dlhu.

Colný dlh zaniká:

a) zaplatením,

b) uplynutím doby,

c) odpustením.

§ 45.

Uplynutie doby.

Právo štátu dodatočne vyrubiť clo zaniká uplynutím 6 mesiacov po sročnosti colnej pohľadávky. To platí obdobne o práve colnej správy opraviť nesprávne vyrubenie cla.

Vymáhanie.

§ 46.

Právo štátu vymáhať colnú pohľadávku sa premlčuje do roka po jej sročnosti. Opatrenie smerujúce k vymáhaniu colnej pohľadávky má za následok plynutie novej premlčacej doby, len čo bolo oznámené osobe povinnej na platenie.

§ 47.

Colné pohľadávky vymáhajú národné výbory; pre vymáhanie platia obdobne predpisy o vymáhaní daní.

§ 48.

Odpustenie.

Ministerstvo zahraničného obchodu a orgány ním splnomocnené môžu celkom alebo zčasti odpustiť colný dlh, ak vybranie cla by viedlo k tvrdostiam.

§ 49.

Premlčanie nároku na vrátenie cla.

Nárok na vrátenie cla colnou správou sa premlčuje do roka po vzniku nároku. Uplatnenie nároku voči colnej správe má za následok plynutie novej premlčacej doby.

PIATA HLAVA.

Náhradná dávka za daň z obratu.

§ 50.

(1) Namiesto dane z obratu z tovaru dovážaného z cudziny bez prostredníctva podniku zriadeného alebo určeného na prevádzanie zahraničného obchodu sa môže vyberať, ak to vyžadujú dôležité záujmy, náhradná dávka.

(2) Minister zahraničného obchodu po dohode s ministrom financií určí, v ktorých prípadoch sa náhradná dávka vyberá, z akého základu a v akej výške.

(3) Inak platia o náhradnej dávke primerane ustanovenia o cle.


ŠIESTA HLAVA.

Spoločné a záverečné ustanovenia.

§ 51.

Osobitné predpisy určia, v ktorých prípadoch vyberá colná správa správne poplatky.

§ 52.

O konaní pred orgánmi colnej správy platia obdobne predpisy o konaní pred národnými výbormi, pokiaľ tento zákon alebo predpisy podľa neho vydané neustanovujú inak.

§ 53.

Medzinárodné smluvy.

Ak obsahuje medzinárodná smluva ustanovenie odchýlne od tohoto zákona alebo od predpisov podľa neho vydaných, platí toto ustanovenie smluvné.

§ 54.

Splnomocnenie.

Minister zahraničného obchodu sa splnomocňuje, aby po dohode so zúčastnenými členmi vlády vydal na vykonanie tohto zákona nariadenie, poprípade aj iné predpisy. Minister zahraničného obchodu môže aj rovnakým spôsobom:

a) vydať colné poriadky o konaní pri doprave tovaru a určiť v nich odchýlky s ohľadom na spôsob dopravy,

b) vydať predpisy o právne záväznom výklade sadzobnej príslušnosti tovaru a o výške tary,

c) meniť doterajšie a určiť ďalšie oprávnenia colnej správy a colných orgánov,

d) podľa potreby zriadiť colné pohraničné pásmo a určiť pre styk obyvateľstva tohto pásma s obyvateľstvom obdobného pásma susedného štátu potrebné odchýlky (pohraničný styk).

§ 55.

(1) Zrušujú sa všetky predpisy, pokiaľ sú v rozpore s týmto zákonom, najmä colný zákon č. 114/1927 Sb., zákon č. 292/1948 Sb., o úprave colného sadzobníka v čase prechodnom, a zákon č. 145/1950 Sb., o upravovaní vysvetliviek k colnému sadzobníku, vládne nariadenie č. 168/1927 Sb., ktorým sa vykonáva colný zákon, a vládne nariadenie č. 27/1952 Sb., o organizácii colnej správy.

(2) Dokiaľ nebudú vydané nový colný sadzobník a vysvetlivky k colnému sadzobníku, zostávajú doterajší colný sadzobník a vysvetlivky k colnému sadzobníku v platnosti.

§ 56.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom, ktorý určí nariadením minister zahraničného obchodu; vykoná ho minister zahraničného obchodu po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. John v. r.

Široký v. r.

Dvořák v. r.