Nariadenie vlády č. 93/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa rozširuje platnosť zákona o národných podnikoch priemyslových na národné podniky v odbore Štátneho úradu štatistického.

Čiastka 55/1953
Platnosť od 21.12.1953 do31.12.1955
Účinnosť od 01.01.1954 do31.12.1955
Zrušený 51/1955 Zb.

OBSAH

93

Vládne nariadenie

zo dňa 20. októbra 1953,

ktorým sa rozširuje platnosť zákona o národných podnikoch priemyslových na národné podniky v odbore Štátneho úradu štatistického.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 57 zákona č. 103/1950 Sb., o národných podnikoch priemyslových:


§ 1.

Platnosť ustanovení zákona č. 103/1950 Sb. sa rozširuje na národné podniky v odbore Štátneho úradu štatistického.

§ 2.

Právomoc, ktorá podľa zákona č. 103/1950 Sb. patrí ministrom, prislúcha predsedovi Štátneho úradu štatistického. Podniky v odbore Štátneho úradu štatistického zriaďuje však predseda vlády.


§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1954. Vykonajú ho predseda vlády a predseda Štátneho úradu štatistického.


Široký v. r.

Dr. Fajfr v. r.