Nariadenie vlády č. 82/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa zvýhodňuje platenie nájomného.

(v znení č. 32/1958 Zb.)

Čiastka 47/1953
Platnosť od 01.10.1953
Účinnosť od 01.07.1958

82.

Vládne nariadenie

zo dňa 25. septembra 1953,

ktorým sa zvýhodňuje platenie nájomného.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):


§ 1.

(1) Nájomné z bytov platí sa mesačne pozadu, a to najneskoršie piateho dňa mesiaca nasledujúceho. Dojednania o inom platení nájomného sú neplatné.

(2) Rovnako platí, ak ide o nájom častí bytov, iných miestností alebo celých budov.

Ak je nájomcom štát, hospodárska alebo iná organizácia a zariadenie socialistického sektora, platí sa nájomné za každé kalendárne štvrťročie najneskoršie piateho dňa druhého mesiaca tohto štvrťročia.


§ 2.

Ustanovenia, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením, sa zrušujú; zrušujú sa najmä

1. ustanovenie § 12 ods. 1 vety druhej zákona č. 80/1952 Sb., o domovnej dani, pokiaľ ukladá povinnosť platiť nájomné vopred,

2. ustanovenie § 8 nariadenia ministra spravodlivosti č. 157/1950 Sb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia občianskeho zákonníka, a § 9 uvedeného nariadenia v znení nariadenia ministra spravodlivosti č. 50/1953 Sb., ktorým sa čiastočne mení platenie nájomného.

§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. októbra 1953; vykoná ho minister spravodlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Škoda v. r.