Nariadenie č. 103/1953 Zb.Nariadenie o registri trestov.

Čiastka 59/1953
Platnosť od 31.12.1953 do31.08.1957
Účinnosť od 01.01.1954 do31.08.1957
Zrušený 51/1957 Zb.

103

Nariadenie ministrov spravodlivosti, národnej obrany a vnútra

zo dňa 23. decembra 1953

o registri trestov.

Minister spravodlivosti, minister národnej obrany a minister vnútra nariaďujú podľa § 325 trestného poriadku č. 87/1950 Sb. a podľa § 94 trestného poriadku správneho č. 89/1950 Sb.:


§ 1.

Register trestov vedie generálna prokuratúra.

§ 2.

(1) Do registra trestov sa zapisujú:

a) tresty právoplatne uložené za trestné činy,

b) tresty odňatia slobody, nápravného opatrenia, verejného pokarhania a pokuty prevyšujúce 500,- Kčs, právoplatne uložené za priestupky, ako i vedľajšie tresty uložené vedľa niektorého z týchto trestov.

(2) Na rozkaz ministra spravodlivosti sa zapisujú do registra trestov aj tresty uložené súdmi cudzích štátov.

(3) Zápisy týkajúce sa osôb, ktoré zomrely, alebo osôb starších než osemdesiatročných sa z registra trestov odstránia.

§ 3.

Prokurátori, súdy, orgány národných výborov a iné verejné orgány sú povinné oznamovať generálnej prokuratúre všetky skutočnosti dôležité pre zápis do registra trestov alebo pre zmenu zápisu.

§ 4.

Výpis z registra trestov sa zpravidla (§ 6) vydá len prokurátorovi, súdu, orgánu národného výboru alebo inému verejnému orgánu alebo osobe, ktorej sa zápis týka, a to na ich žiadosť.

§ 5.

(1) Vo výpise z registra trestov sa uvedú tieto tresty uložené za trestné činy, pokiaľ odsúdenie nebolo zahladené:

a) tresty odňatia slobody uložené nepodmienečne a tresty ťažšie,

b) tresty nápravného opatrenia, ak bolo nápravné opatrenie premenené na trest odňatia slobody,

c) tresty odňatia slobody podmienečne odložené, ak bol nariadený výkon trestu.

(2) Vo výpise pre prokurátora, súd, orgán národného výboru alebo iný verejný orgán sa okrem trestov, ktoré sa vo výpise uvádzajú podľa odseku 1, uvedú aj

a) tresty odňatia slobody alebo nápravného opatrenia uvedené v odseku 1, uložené za priestupok, pokiaľ od výkonu trestu neuplynul aspoň jeden rok,

b) tresty nápravného opatrenia, pokiaľ nápravné opatrenie nebolo ešte vykonané,

c) tresty odňatia slobody podmienečne odložené, pokiaľ sa podľa zákona na páchateľa nehľadí, ako by nebol odsúdený.

(3) Okrem trestov uvedených v odseku 1 a 2 sa vo výpise uvedú i všetky vedľajšie tresty uložené vedľa nich.

(4) Vo výpise, ktorý sa na účel trestného konania vydáva prokurátorovi, súdu, orgánu národného výboru alebo inému verejnému orgánu, sa uvedú všetky hlavné a vedľajšie tresty zapísané v registri trestov.

§ 6.

Okrem prípadov uvedených v § 4 alebo v širšom rozsahu než je ustanovené v § 5 odsekoch 1 až 3 možno výpis z registra trestov vydať, len ak osvedčí žiadateľ generálnej prokuratúre, že to vyžaduje dôležitý všeobecný záujem.

§ 7.

Úhrnné tresty uložené za trestné činy a priestupky sa pre účely tohto nariadenia posudzujú ako tresty uložené za trestné činy.


§ 8.

Zrušuje sa nariadenie ministrov spravodlivosti, národnej obrany a vnútra č. 100/1951 Sb., o registri trestov, v znení nariadenia č. 39/1953 Sb.

§ 9.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1954.


Dr. Dolanský v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Barák v. r.

Dr. Škoda v. r.