Nariadenie vlády č. 97/1953 Zb.Nariadenie o Vysokej straníckej škole pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa.

Čiastka 57/1953
Platnosť od 28.12.1953 do31.08.1961
Účinnosť od 28.12.1953 do31.08.1961
Zrušený 86/1961 Zb.

OBSAH

97

Vládne nariadenie

zo dňa 27. novembra 1953

o Vysokej straníckej škole pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):


§ 1.

(1) „Vysoká strannícka škola pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa", zriadená usnesením Ústredného výboru Komunistickej strany Československa zo dňa 19. januára 1953, má postavenie vysokej školy.

(2) Absolventi tejto školy majú práva a povinnosti absolventov ostatných vysokých škôl. Ich rozmiesťovanie vykonáva Ústredný výbor Komunistickej strany Československa.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister školstva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Štoll v. r.