Nariadenie vlády č. 57/1953 Zb.Nariadenie o pôsobnosti ministerstva vnútra v odbore územného plánovania výstavby obcí a v odbore starostlivosti o technické služby národných výborov

Čiastka 33/1953
Platnosť od 21.07.1953 do31.12.1958
Účinnosť od 01.01.1956 do31.12.1958

OBSAH

57.

Vládne nariadenie

zo dňa 23. júna 1953

o pôsobnosti ministerstva vnútra v odbore územného plánovania a výstavby obcí a v odbore starostlivosti o technické služby národných výborov.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 zákona č. 143/1949 Zb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 2

Územné plány obcí schválené podľa predpisov zákona č. 280/1949 Zb. vyžadujú pre svoju záväznosť ešte potvrdenie podľa týchto ustanovení:

a) smerné a podrobné plány hlavného mesta Prahy a miest, ktoré sú sídlami krajských národných výborov, potvrdzuje vláda;

b) smerné a podrobné plány iných obcí s počtom obyvateľov nad 25.000 potvrdzuje Vládny výbor pre výstavbu;

c) smerné a podrobné plány ostatných obcí potvrdzuje Ministerstvo miestneho hospodárstva;

d) zastavovacie plány potvrdzuje orgán, ktorý je podľa vládneho nariadenia č. 28/1952 Zb., o projektovej a rozpočtovej dokumentácii investícií, kompetentný na schválenie úvodného projektu výstavby, pre ktorú je zastavovací plán zhotovovaný.


§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. júla 1953; vykonajú ho minister vnútra, minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho a minister stavebného priemyslu.


Široký v. r.

Nosek v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Šlechta v. r.