Nariadenie vlády č. 108/1953 Zb.Nariadenie o fondoch dlhodobého úveru pre výrobné a spotrebné družstvá.

(v znení č. 53/1954 Zb.)

Čiastka 61/1953
Platnosť od 31.12.1953 do31.12.1957
Účinnosť od 01.01.1955 do31.12.1957
Zrušený 13/1958 Zb.

108.

Vládne nariadenie

zo dňa 7. decembra 1953

o fondoch dlhodobého úveru pre výrobné a spotrebné družstvá.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):


Oddiel I.

Fondy dlhodobého úveru pre výrobné družstvá.

§ 1.

(1) Pre poskytovanie dlhodobých úverov výrobným družstvám a krajským sväzom zriaďujú sa pri krajských sväzoch výrobných družstiev krajské fondy dlhodobého úveru (ďalej len „krajské fondy“).

(2) Pre vyrovnávanie prebytkov a nedostatkov prostriedkov krajských fondov zriaďuje sa pri Ústrednom sväze výrobných družstiev v Prahe ústredný fond dlhodobého úveru (ďalej len „ústredný fond“).

(3) Ústredný fond vykonáva svoje úlohy na Slovensku prostredníctvom slovenského fondu dlhodobého úveru (ďalej len „slovenský fond“), ktorý sa zriaďuje pri Slovenskom sväze výrobných družstiev v Bratislave.

§ 2.

(1) Imanie každého fondu vedie vo svojej účtovnej evidencii oddelene od ostatného svojho imania ten sväz výrobných družstiev, pri ktorom bol fond zriadený; tento sväz rozhoduje o používaní prostriedkov fondu.

(2) Prostriedky fondov sú výlučne uložené v Investičnej banke, ktorá ich spravuje a kontroluje ich použitie podľa smerníc Ministerstva financií vydaných po dohode s Ústredným sväzom výrobných družstiev.

§ 3.

(1) Ústredne spravované záručné fondy výrobných družstiev stávajú sa súčasťou imania ústredného (slovenského) fondu.

(2) Výrobné družstvá sú povinné odvádzať pre účely fondov príspevky z čistého zisku začínajúc ziskom za rok 1953 a ukladať u nich prebytky vlastných prostriedkov.

§ 4.

(1) Podrobnosti týkajúce sa najmä organizácie fondov, ich príjmových zdrojov včítane výšky povinných príspevkov a ich úloh upraví štatút fondov dlhodobého úveru, ktorý vydá minister financií po dohode s predsedom Ústredného sväzu výrobných družstiev po schválení vládou.

(2) Ústredný sväz výrobných družstiev vydá so súhlasom Ministerstva financií smernice o poskytovaní úverov z fondov a o odvádzaní povinných príspevkov družstvami.

(3) Úrokovú sadzbu z vkladov a úverov určí Ministerstvo financií po dohode s Ústredným sväzom výrobných družstiev.

Oddiel II.

Fondy dlhodobého úveru pre spotrebné družstvá.

Oddiel III.

Spoločné ustanovenia.

§ 7.

(1) Fondy dlhodobého úveru (§§ 1 a 5) sa zriaďujú dňom 1. apríla 1954.

(2) Vláda môže nariadiť zrušenie fondov a zároveň spôsob vykonania ich likvidácie.


§ 8.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho predseda vlády a minister financií.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.