Nariadenie vlády č. 27/1953 Zb.Nariadenie o riaditeľských fondoch v národných a komunálnych podnikoch priemyslových

Čiastka 17/1953
Platnosť od 05.05.1953 do31.12.1956
Účinnosť od 01.04.1953 do31.12.1956
Zrušený 23/1957 Zb.

27.

Vládne nariadenie

zo dňa 7. apríla 1953

o riaditeľských fondoch v národných a komunálnych podnikoch priemyslových.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákona o päťročnom pláne):


§ 1.

(1) Na zvýšenie iniciatívy a zodpovednosti riaditeľov (správcov) národných a komunálnych podnikov priemyslových (ďalej len „podniky“) a na podnietenie hmotného záujmu zamestnancov na plnení technickopriemyslového a finančného plánu zriaďuje sa v týchto podnikoch riaditeľský fond (ďalej len „fond“).

(2) Soznam komunálnych podnikov priemyslových, v ktorých sa zriaďuje fond, vydá Ministerstvo vnútra po dohode s Ministerstvom financií.

§ 2.

(1) Do fondu plynie podiel na plánovanom zisku, alebo ak ide o podnik, kde nie je zisk plánovaný alebo kde je plánovaná strata, podiel z plánovanej úspory, dosiahnutej snížením vlastných nákladov výroby, v tejto výške:

a) 5 % v podnikoch na ťažbu uhlia, rúd a nafty a v podnikoch na výrobu železa, surovej ocele a valcovaného materiálu;

b) 2 % v energetických podnikoch, koksárňach, v podnikoch na ťažbu rašeliny, vo vápenkách, cementárňach, tehelniach, kameňolomoch, v podnikoch na výrobu ohňovzdorného tovaru a ťažbu keramických surovín, na výrobu celulózy, v sklárskych hutách;

c) 1 1/2 % v podnikoch základnej organickej a anorganickej chémie, v podnikoch gumárskych, na výrobu umelých vláken, pohonných látok a mazadiel, v ostatných podnikoch hutného priemyslu, v podnikoch leteckého priemyslu, zbrojného priemyslu, automobilového priemyslu, pôdohospodárskeho strojárstva, v podnikoch na stavbu lodí, na výrobu obrábacích strojov, na výrobu strojov a prístrojov, na dopravné strojárstvo, na výrobu brusných prostriedkov, v podnikoch na výrobu stavebnej keramiky, izolačných výrobkov, stavebných dielcov a cementového tovaru, v podnikoch lesného priemyslu, pilárskeho priemyslu, pri textilných podnikoch v trepárňach, máčiarňach, trhárňach a plstiarňach, v koželužniach, v podnikoch sklárskych okrem sklárskych hút, v mraziarňach, v národnom podniku Grafotechna a v národných podnikoch Ministerstva zdravotníctva, zaoberajúcich sa výrobou antibiotík, sér a očkovacích látok;

d) 1 % v podnikoch na spracovanie umelých hmôt, na výrobu liečiv, farieb a lakov, v podnikoch Ministerstva ťažkého strojárstva a Ministerstva všeobecného strojárenstva okrem podnikov uvedených pod písmenom c), v podnikoch drevospracujúcich, papierenských, textilných okrem trepární, máčiarní, trhární a plstiarní, v podnikoch kožerobných, v podnikoch pre sber šrotu a surovín, v podnikoch potravinárskeho priemyslu okrem mraziarní, v priemyslových podnikoch Hlavnej správy polygrafického a gramofonového priemyslu, vydavateľstiev a obchodu s knihami okrem národného podniku Grafotechna a v priemyslových podnikoch Ministerstva zdravotníctva okrem národných podnikov zaoberajúcich sa výrobou antibiotík, sér a očkovacích látok.

(2) V prípade, že podnik prekročí plán zisku alebo plán sníženia vlastných nákladov výroby, prevádza sa do fondu navyše podiel z úhrnného nadplánovaného zisku alebo z nadplánovanej úspory, dosiahnutej snížením vlastných nákladov, a to vo výške 45 % v podnikoch uvedených v odseku 1 písm. a), vo výške 40 % v podnikoch uvedených pod písm. b), vo výške 25 % v podnikoch uvedených pod písm. c) a vo výške 15 % v podnikoch uvedených pod písm. d).

(3) Fond dostane aj odmenu z nadplánovaných odvodov vlastných obežných prostriedkov (obratových fondov) vo výške a za podmienok, ktoré určí minister financií osobitnými smernicami.

(4) Celkový ročný úhrnný podiel plynúci do fondu nesmie prekročiť 5 % ročného mzdového fondu pracovníkov podniku v priemyslovej činnosti, prepočítaného na percento skutočného objemu výroby tovaru.

(5) Podmienkou na poskytnutie podielu je, že podnik plní alebo prekračuje plán výroby tovaru v určenom sortimente, plán sníženia vlastných nákladov a plán zisku.

§ 3.

Pri určení výšky nadplánovaného zisku alebo nadplánovanej úspory, dosiahnutej snížením vlastných nákladov, sa do tohto zisku alebo úspory nezapočítavajú tie sumy, ktoré vyplynuly z príčin, ktoré nezávisia od výrobnej činnosti podniku.

§ 4.

(1) Po ukončení každého štvrťročia prevádza sa do fondu preddavkový podiel na základe súvahy podniku vo výške 50 % sumy vypočítanej podľa § 2, a to podľa súhrnných výsledkov dosiahnutých od začiatku roka.

(2) Konečná výška podielu prevádzaného do fondu sa určuje podľa schválenej ročnej súvahy.

§ 5.

(1) Prostriedky fondu používa riaditeľ (správca) podniku:

a) na rozširovanie výroby, na výstavbu a opravy uskutočňované bytovým hospodárstvom podniku a na technické zdokonaľovanie výroby (malá mechanizácia, realizácia zlepšovacích návrhov a pod.) i mimo rámca plánovaných investícií, a to vo výške 40 % prostriedkov fondu;

b) na zlepšenie kultúrnej a sociálnej starostlivosti o pracovníkov podniku (na rozšírenie nepriemyslových hospodárstev, na zriaďovanie detských zariadení, jedální, klubovní, na nákup inventára pre tieto zariadenia, na telovýchovné účely a pod.); na výplatu individuálnych odmien pracovníkom za vynikajúce pracovné výkony, na zaplatenie poukazov na rekreáciu pracujúcich a na výplatu jednorázových výpomocí pracovníkom podnikov.

(2) Výdavky na vrub fondu môžu byť vykonávané len vo výške súm, ktoré sú skutočne vo fonde. Zakazuje sa vydávanie prostriedkov na vrub súm, ktorých prevedenie do fondu sa až v budúcnosti očakáva.

(3) Rozpočet fondu schvaľuje riaditeľ (správca) podniku po prerokovaní so závodnou radou. O použití prostriedkov fondu, najmä o účelu a výške vynaložených súm, treba upovedomiť všetkých pracujúcich podniku.

§ 6.

Kontrola odvádzania určených súm do fondu a vydávanie týchto prostriedkov v podnikoch prislúcha Ministerstvu financií. Práva kompetentných ministerstiev na vykonávanie tejto kontroly a ich zodpovednosť za ňu zostáva nedotknutá.

§ 7.

Minister financií sa splnomocňuje, aby po dohode s kompetentným ministrom a po vypočutí jednotnej odborovej organizácie:

a) vykonával podľa potreby preskupenie podnikov medzi skupinami uvedenými v § 2 ods. 1 písm. a) až d);

b) určil zaradenie podnikov, spadajúcich podľa povahy výroby do rôznych skupín uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) až d), do jednej z nich;

c) určil ďalšie podniky, v ktorých môže byť fond zriadený a zaradil ich do príslušnej skupiny;

d) rozhodol v pochybnostiach, na ktoré podniky sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia.

§ 8.

Ministerstvo financií vydá po dohode so zúčastnenými ministerstvami a jednotnou odborovou organizáciou podrobné smernice na vykonanie tohto nariadenia.

§ 9.

Na podniky, pri ktorých bol fond zriadený, nevzťahujú sa ustanovenia dekrétu č. 104/1945 Sb., o závodných a podnikových radách, v znení zákona č. 188/1948 Sb., pokiaľ určuje povinnosť odvádzať Jednotnému fondu pracujúcich podiel na čistom zisku.


§ 10.

Zrušujú sa § 29 zákona č. 103/1950 Sb., o národných podnikoch priemyslových, a §§ 24 a 25 zákona č. 167/1950 Sb., o komunálnych podnikoch, a všetky ďalšie predpisy, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením.

§ 11.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953; vykoná ho minister financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Kabeš v. r.