Nariadenie vlády č. 53/1953 Zb.Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb.

Čiastka 31/1953
Platnosť od 30.06.1953 do30.06.1980
Účinnosť od 01.07.1953 do30.06.1980
Zrušený 74/1980 Zb.

53.

Vládne nariadenie

zo dňa 30. júna 1953

o úprave všeobecných colných sadzieb.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 zákona č. 292/1948 Sb., o úprave colného sadzobníka v čase prechodnom:


§ 1.

Colný sadzobník sa mení a doplňuje takto: Kčs

1. Poznámka za sadz. čís. 71 sa nahradzuje týmito poznámkami:

Kčs
„Poznámky: za kus
1. Cicavé žriebätá pri kobylách 200.-
2. Jatočné kone na osvedčenie Ministerstva potravinárskeho priemyslu bez cla".

2. Sadzobná položka 75 a) znie: z ceny

Kčs
z ceny
„a) ryby morské 1%“. za 100 kg

3. Sadzobné číslo 90 s poznámkami znie:

Kčs
„90. Jedlé tuky inam nezaradené (margarín, pokrmové tuky, jedlý loj atď.) 120.-
P o z n á m k y.
1. Všetky jedlé tuky na technické upotrebenie 3.-
2. Jedlý loj, oleomargarín a premier jus, dovážané pre továrne na výrobu jedlých tukov, za podmienok určených nariadením 30.-".

4. Sadzobná položka 109 a) znie:

Kčs
„a) nezahustené šťavy z plodov, ovocia a bobúľ 40.-“.

5. Sadzobné číslo 133 znie:

Kčs
„133. Drevo palivové, aj kôra, raždie, otiepky, vŕbové prútie, chrastie (oklesky), vylúhované trieslo a trieslové tehly bez cla“.

6. Sadzobná položka 134 a) znie:

Kčs
„a) drevo stavebné a úžitkové, europské, tvrdé alebo mäkké okrúhle, pritesané, rezané pílou alebo inak orezávané, štiepané, okrem dýh, ďalej neopracované aj železničné podvaly bez cla“.

7. Sadzobné číslo 193 s poznámkou znie: za 100 kg

Kčs
za 100 kg
„193. Aksamiety a tovar tkaný ako aksamiet, aj aksamietové stuhy 920.-“.
P o z n á m k a. Podľa sadzby určenej na aksamiety sa vyclievajú aj manšestre s rozrezaným vlasom.".

8. Sadzobné číslo 196 znie:

Kčs
za 100 kg
„196. Čipkové záclony a čipkové nábytkové sieťky, odmerane tkané; čipkové látky záclonové 2.640.-".

9. Sadzobné číslo 213 znie:

Kčs
za 100 kg
„213. Aksamiety a tovar tkaný ako aksamiet, aj aksamietové stuhy 1.300.-".

10. Sadzobné číslo 214 znie:

Kčs
za 100 kg
„214. Tovar stuhový (okrem aksamietových stúh)1.360.-".

11. Sadzobné číslo 230 znie:

Kčs
za 100 kg
„230. Aksamiety a tovar tkaný ako aksamiet, aj aksamietové stuhy 2.000.-".

12. Sadzobné číslo 231 znie:

Kčs
za 100 kg
„231. Tovar stuhový (okrem aksamietových stúh) 1.600.-".

13. Sadzobné číslo 247 znie:

Kčs
za 100 kg
„247. Celohodvábny tovar vyšívaný:
a) z umelého hodvábu bez primiešania hodvábu alebo hodvábu floretového 2.400.-
b) iný 7.500.-".

14. Sadzobné číslo 248 znie:

Kčs
za 100 kg
„248. Tyl a sieťovité látky tkané ako tyl; gázy (aj tkané krepy a flóry); čipky a čipkové šatky:
a) z umelého hodvábu bez primiešania hodvábu alebo hodvábu floretového:
1. tyl a sieťovité látky tkané ako tyl 2.000.-
2. gázy (aj tkané krepy a flóry) 1.000.-
3. čipky a čipkové šatky 4.400.-
b) iné 11.400.-".

Poznámky sa nemenia.

15. Sadzobné číslo 250 znie:

Kčs
za 100 kg
„250. Celohodvábne tkaniny výslovne nevymenované:
a) surové:
1. z umelého hodvábu bez primiešania hodvábu alebo hodvábu floretového 600.-
2. iné 8.000.-
b) farbené:
1. z umelého hodvábu bez primiešania hodvábu alebo hodvábu floretového 1.000.-
2. iné 8.600.-
c) potlačené, pestro tkané:
1. z umelého hodvábu bez primiešania hodvábu alebo hodvábu floretového 1.200.-
2. iné 8.800.-
P o z n á m k y.
1. Celohodvábne tkaniny, dovážané na vzdušné vyšívanie (základ na leptanie), na povoľovací list, pod dozorom a za podmienok určených nariadením 280.-
2. Plachetky nefarbené, dovážané pre chemické továrne na filtračné účely 200.-".

16. Sadzobné číslo 251 znie:

Kčs
za 100 kg
„251. Aksamiety a tovar tkaný ako aksamiet, aj aksamietové stuhy:
a) z umelého hodvábu bez primiešania hodvábu alebo hodvábu floretového 1.400.-
b) iné 10.800.-".

17. Sadzobné číslo 252 znie:

Kčs
za 100 kg
„252. Tovar stávkový a pletený:
a) stávkové alebo pletené látky v celých kusoch (tovar metrový):
1. z umelého hodvábu bez primiešania hodvábu alebo hodvábu floretového 1.500.-
2. iné 8.700.-
b) pančuchy a ponožky: z ceny
1. z umelého hodvábu bez primiešania hodvábu alebo hodvábu floretového 25 %
2. iné 30 %
c) výslovne nevymenovaný:za 100 kg
1. z umelého hodvábu bez primiešania hodvábu alebo hodvábu floretového 2.000.-
2. iný 9.300.-".

18. Sadzobné číslo 253 znie:

Kčs
za 100 kg
„253. Stuhový tovar (okrem aksamietových stúh):
a) vyšívaný alebo z tylu, gázu alebo iných tkanín sadz. čís. 248:
1. z umelého hodvábu bez primiešania hodvábu alebo hodvábu floretového 2.400.-
2. iný 11.700.-
b) ostatný:
1. z umelého hodvábu bez primiešania hodvábu alebo hodvábu floretového 1.500.-
2. iný 8.700.-".

19. Sadzobné číslo 254 znie:

Kčs
za 100 kg
„254. Tovar prámikársky a gombikársky:
a) z umelého hodvábu bez primiešania hodvábu alebo hodvábu floretového 900.-
b) iný 5.500.-".

20. Sadzobné číslo 255 znie:

Kčs
za 100 kg
„255. Polohodvábny tovar vyšívaný: tyl a sieťovité látky tkané ako tyl, gázy (aj tkané krepy a flóry); čipky a čipkové šatky:
a) z umelého hodvábu spojeného s inými pradivami:
1. tyl a sieťovité látky tkané ako tyl 1.800.-
2. gázy (aj tkané krepy a flóry) 800.-
3. čipky a čipkové šatky 4.000.-
4. tovar vyšívaný 2.200.-
b) z prírodného alebo floretového hodvábu spojeného s inými pradivami 6.000.-".

21. Sadzobné číslo 256 znie:

Kčs
za 100 kg
„256. Polohodvábne tkaniny výslovne nevymenované:
a) z umelého hodvábu spojeného s inými pradivami 600.-
b) z prírodného alebo floretového hodvábu spojeného s inými pradivami 2.400.-".

22. Sadzobné číslo 257 znie:

Kčs
za 100 kg
„257. Aksamiety a tovar tkaný ako aksamiet, aj aksamietové stuhy:
a) z umelého hodvábu spojeného s inými pradivami 920.-
b) z prírodného alebo floretového hodvábu spojeného s inými pradivami 4.800.-".

23. Sadzobné číslo 258 znie:

Kčs
za 100 kg
„258. Tovar stávkový a pletený:
a) stávkové alebo pletené látky v celých kusoch (tovar metrový):
1. z umelého hodvábu spojeného s inými pradivami 1.300.-
2. z prírodného alebo floretového hodvábu spojeného s inými pradivami 2.400.-
b) pančuchy a ponožky z ceny25 %
c) výslovne nevymenovaný:za 100 kg
1. z umelého hodvábu spojeného s inými pradivami 1.800.-
2. z prírodného alebo floretového hodvábu spojeného s inými pradivami 2.600.-".

24. Sadzobné číslo 259 znie:

Kčs
za 100 kg
„259. Stuhový tovar (okrem aksamietových stúh):
a) vyšívaný alebo z tylu, gázu alebo z iných tkanín sadz. čís. 255:
1. z umelého hodvábu spojeného s inými pradivami 1.800.-
2. z prírodného alebo floretového hodvábu spojeného s inými pradivami 6.000.-
b) stuhy tkané ako ryps, 6 cm široké alebo užšie, farbené na čierno, na šedo alebo na hnedo (stuhy na klobúky):
1. z umelého hodvábu spojeného s inými pradivami 800.-
2. z prírodného alebo floretového hodvábu spojeného s inými pradivami 1.800.-
c) iný:
1. z umelého hodvábu spojeného s inými pradivami 1.200.-
2. z prírodného alebo floretového hodvábu spojeného s inými pradivami 2.400.-".

25. Sadzobné číslo 260 znie:

Kčs
za 100 kg
„260. Tovar prámikársky a gombikársky:
a) z umelého hodvábu spojeného s inými pradivami 700.-
b) z prírodného alebo floretového hodvábu spojeného s inými pradivami 1.560.-".

26. V druhom odseku 4. všeobecnej poznámky k sadzobnej triede XXII až XXVI sa vypúšťajú slová - okrem tovaru sadz. čís. 247 (vyšívaný tovar celohodvábny) a 255 (vyšívaný tovar polohodvábny) -".

27. Sadzobná položka 284 b) znie:

Kčs
za 100 kg
„b) z dreva, slamy, kavylu (esparta) a podobných vláken:
1. mechanicky rozomletá bez cla
2. vyrobená spôsobom chemickým bez cla

28. Poznámky 1 a 2 za sadz. čís. 285 sa nahradzujú touto poznámkou:

„Poznámka. Barytované kartóny dovážané na výrobu fotografických papierov 0.60".

29. Poznámka za sadz. čís. 287 znie:

„Poznámka. Papier dovážaný na výrobu papierovej priadze, papierových vriec, kábelov a umelých vrstvených hmôt bez cla".

30. Poznámky za sadz. pol. 290 a) sa nahradzujú touto poznámkou:

„Poznámka. Barytovaný papier dovážaný na výrobu fotografických papierov za 100 kg bez cla".

31. Poznámka za sadz. pol. 292 a) znie:

„Poznámka. Papier želatinový dovážaný na výrobu citlivých fotografických papierov 2.-".

32. Sadzobné číslo 294 znie:

Kčs
za 100 kg
„294. Papier zlatý a strieborný a papier so zlatými a striebornými vzorkami (pravý alebo nepravý, aj bronzovaný), papier čipkovitý a podobný papier prerážaný:
a) obtlačky 96.-
b) ostatný 120.-".

33. Poznámky za sadz. čís. 294 sa nahradzujú touto poznámkou:

„Poznámka. Pruhy z jednoduchého zlatého a strieborného papiera s hladkými, priamočiarymi okrajmi, aj vo svitkoch, sa vyclievajú podľa sadz. čís. 294; zúbkované pruhy zo zlatého a strieborného papiera, všetky kašované pruhy z týchto druhov papiera, ako i všetky pruhy čipkovitého papiera a z podobného papiera prerážaného, aj vo svitkoch, sa však vyclievajú podľa sadz. čís. 299 ako prepychový tovar papierový.".

34. Poznámky k sadz. pol. 296 a) 3 ß) sa nahradzujú touto poznámkou:

„Poznámka k sadz. pol. 296 a) 3 ß). Papier dovážaný na výrobu papierovej priadze, kábelov a umelých vrstvených hmôt bez cla".

35. Sadzobné číslo 416 znie:

Kčs
za 100 kg
„416. Rúry z obyčajnej kameniny alebo z hmôt žiarovzdorných 2.-".

36. Sadzobná položka 420 a) znie:

Kčs
za 100 kg
„a) z tuhy:
1. tégliky, ak váži kus viac než 40 kg bez cla
2. ostatné 26.-“.

37. V záhlaví sadzobného čísla 428 a v sadzobnej položke 428 b) sa vypúšťajú slová „na metalurgické spracovanie“ a čiarka pred nimi.

38. Poznámka za sadz. čís. 443 znie:

„Poznámka. Železné sudy sadz. čís. 443, dovážané ako obaly naplnené tovarom, podliehajú 1/10 príslušnej všeobecnej colnej sadzby.“.

39. Sadzobná položka 460 b) znie: z ceny

Kčs
za 100 kg
„b) ostatné z ceny
10 %nie však viac než 1.200.- Kčs za 100 kg“.

40. Poznámka k sadz. pol. 471 b) znie:

„Poznámka. Perá pre továrne na výrobu motorových za 100 kg vozidiel 21.-“.

41. Poznámky za sadz. pol. 479 a) sa nahradzujú touto poznámkou:

„Poznámka. Súčiastky tovaru nožiarskeho, ďalej opracované (vŕtané, opilované, kalené, brúsené atď.) , sa vyclievajú ako hotový tovar nožiarsky.“.

42. Za sadz. čís. 485 sa vkladá táto nová poznámka:

„Poznámka k sadz. čís. 483, 484 a 485. Valivé ložiská, ak nepatria do sadz. čís. 552 bez cla“.

43. Sadzobná položka 488 c) znie:

c) zinok, aj sliatiny zinku s olovom alebo za 100 kg cínom bez cla“.

44. Poznámka k sadz. pol. 520 b) znie:

„Poznámka k sadz. pol. 520 b). Hliníkový riad dovážaný ako obaly naplnené tovarom, ak nejde o úpravu pre drobný predaj 100.-“.

45. Sadzobné čísla 558 a 559 s poznámkou znejú:

z ceny
Plavidlá.
558. Člny športové, prívozné a pod.25 %
559. Parníky, lode motorové a všetky lode ostatné 15 %
Poznámka k sadz. čís. 558 a 559.
Lodné príslušenstvo (hnacie stroje, pomocné člny, plachty, rahná, kotvy, kotevné reťaze, lodné laná, člnové háky, korkové nárazníky a pod.) sa nevyclieva osobitne, ak nepresahuje obvyklú potrebu a ak je zahrnuté v cene príslušného plavidla.“.

46. Sadzobná položka 597 e) znie: za 100 kg

e) kysličník hlinitý a hydroxyd hlinitý, umelý 4.80“.

47. Poznámky k sadz. pol. 597 e) sa nahradzujú touto poznámkou:

„Poznámka. Kysličník hlinitý, dovážaný na výrobu umelého korundu a pod., na povolenie Ústrednej colnej správy, za podmienok určených nariadením bez cla“.

48. Záhlavie sadzobného čísla 598 znie:

598. Kyseliny anorganické i organické:“.

49. Za sadzobnú položku 598 g) sa vkladajú tieto nové sadzobné položky: z ceny

z ceny
„h) kyseliny anorganické inam nezaradené 15 %
i) kyseliny organické acyklické inam nezaradené 15 %
k) kyseliny organické cyklické inam nezaradené 15 %".

50. Sadzobná položka 599 k) 2 znie: za 100 kg

k) 2. šťaveľan draselný (soľ šťaveľová) vínny kameň, čistený uhličitan amónny 96.-“.

51. Za sadzobnú položku 599 k) 2 sa vkladá táto nová položka 599 k) 3:

k) 3. dusitan sodný 10.-“.

52. Poznámka za sadz. pol. 599 o) 2 znie:

„Poznámka. Dusičnan amónny (aj liadok vápenatoamónny) na hnojenie, na osvedčenie Ministerstva pôdohospodárstva bez cla“.

53. Sadzobná položka 600 l) znie:

„l) 1. uhličitan vápenatý, umelý; fosforečnan vápenatý, umelý; karbid vápnika; dusičnan strontnatý; dusičnan barnatý; slúčeniny prvkov vzácnych zemín 80.-
l) 2. chlorid barnatý 10.-“.

54. Sadzobná položka 604 i) znie:

i) ópiové alkaloidy a ich deriváty 10.000.-“.

55. Poznámka za sadz. čís. 621 znie:

„Poznámka. Argon, dovážaný na výrobu elektrických lámp, a freon, dovážaný pre továrne na výrobu chladiacich zariadení, pod dozorom a za podmienok určených nariadením bez cla“.

56. Sadzobná položka 623 a) znie: za 100 kg

a) v sudoch 30.-“.

57. Poznámka 2 k sadz. čís. 624 znie:

2. Roztoky umelých živíc, bez prísad, dovážané na výrobu lakov pre továrne na výrobu lakových firnisov 30.-“.

58. Sadzobná položka 630 III znie:

„III. vaty a obväzy upravené na účely liečebné 330.-“.

59. Poznámka za sadz. čís. 630 znie:

„Poznámka. Liečivá dovážané na ďalšie spracovanie, na povolenie Ústrednej colnej správy, za podmienok určených nariadením 20.-“.

60. Trieda XLVIII znie:

„XLVIII. Výrobky z tukov, voskov, parafínu a podobných látok. z ceny

z ceny
634. Pasty na podlahu 20 %
635. Sviečky a podobný tovar 25 %
za 100 kg
636. Olej na tureckú červeň 40.-
637. Mydlo:
a) obyčajné 40.-
b) jemné, t. j. navoňané alebo upravené pre drobný predaj 600.-
638. Smáčacie, pracie, emulgačné a podobné z ceny prostriedky pre textilný priemysel 10 %
639. Výrobky formované z vosku, parafínu, stearínu a podobných látok, inam nezaradené 20 %“.

61. Sadzobné číslo 640 znie:

za 100 kg
„640. Zápalky a ostatný obyčajný zápalný tovar:
a) zápalky 170.-
z ceny
b) ostatné 5 %“.

62. Poznámka k sadz. pol. 646 a) znie:

„Poznámka. Nitrocelulóza na výrobu lakov, dovážaná pre továrne na výrobu lakových firnisov bez cla“.

63. Poznámky za sadz. čís. 8, za sadz. čís. 27, za sadz. čís. 40, za sadz. čís. 94, za sadz. čís. 194, za sadz. čís. 214, za sadz. čís. 231, za sadz. čís. 256, za sadz. čís. 341, za sadz. pol. 394 b) 2, za sadz. čís. 424, za sadz. čís. 428, za sadz. pol. 434 a), za sadz. pol. 434 b), za sadz. pol. 435 a), za sadz. pol. 488 c) sa zrušujú.

64. V ustanovení pod písm. a) všeobecnej poznámky k colnému sadzobníku dovoznému sa slová „hodvábny tovar“ nahradzujú slovami „hodvábny tovar z prírodného hodvábu“.

65. V ustanovení pod písm. b) všeobecnej poznámky k colnému sadzobníku dovoznému sa slová „výšivky (nie však hodvábom)“ nahradzujú slovami „výšivky (nie však prírodným hodvábom)“.

66. Diel druhý (Vývoz) colného sadzobníka sa nahradzuje týmto znením:

„DIEL DRUHÝ.

VÝVOZ.

Všetok tovar vo vývoze je bez cla.“

§ 2.

(1) V čase od 1. júla 1953 do 31. decembra 1954 sa nevyrubujú a nevyberajú clá pri dovoze tovaru patriaceho do týchto sadzobných čísel (položiek alebo poznámok):

1. Kakaové bôby a šupky.

Poznámka 1 k sadz. čís. 9. Sušené figy vo vencoch alebo inak balené, na výrobu kávových náhradok, na povoľovací list.

13. Citróny, cedráty a pomaranče, v slanej vode nakladané; nezralé drobné pomaranče; kôra pomarančová, cedrátová a citrónová, i mletá alebo v slanej vode nakladaná.

22 a). Tabak surový.

Poznámka k sadz. čís. 22. Tabakový výťažok pre potrebu pôdohospodársku.

23 až 29. Obilie.

31 až 34. Strukoviny; múka a mlynské výrobky; ryža.

35 až 39. Ovocie.

40. Zemiaky, repa.

43. Zelenina výslovne nevymenovaná, čerstvá.

45 až 52. Semená.

63 až 70. Dobytok jatočný a ťažný.

73, 74, 75 b). Iné zvieratá.

78. Mlieko a smotana.

79. Vajcia hydiny, aj žĺtok a bielok, tekutý.

88 až 97, 99 až 101. Tuky, vyššie mastné kyseliny a pod.

102 až 106. Mastné oleje.

117 až 119, 122, 125, 128, 130 až 132. Potraviny.

141 b). Umelé suroviny rezbárske a tokárske výslovne nevymenované, ďalej neopracované.

145 b). Sadra pálená.

ex 146 b). Biela krieda, mletá, plavená.

148 b), c) i poznámka. Farebné hlinky.

ex 162. Výťažky trieslové.

163. Výťažky farbiarske výslovne nevymenované.

183 až 187. Bavlnená priadza.

204 a), b), c). Priadza ľanová (z ľanového vlákna alebo z ľanovej kúdele); priadza ramiová (z čínskej žihľavy).

Poznámka k sadz. čís. 204, 205 a 206. Priadza na viazanie snopov, v klbku alebo na vijáku.

242 až 244. Hodváb.

306. Kaučukové cesto.

312. Tovar z mäkkého kaučuku výslovne nevymenovaný, aj spojený s obyčajnými alebo jemnými hmotami.

313. Tvrdá guma (tvrdosti rohu alebo kože) v platniach, tyčiach a rúrkach, aj leštená, avšak ďalej neopracovaná.

320. Technické potreby.

328 až 337 i poznámka 1 za sadz. čís. 337. Koža.

351 a) 1. Dýhy i dosky zo sglejených dýh, nevykladané, surové.

413. Tehly žiaruvzdorné.

423. Izolačné a montovacie predmety pre elektrotechnické účely, nespojené s inými hmotami.

428 a). Surové železo.

429. Ingoty.

430. Húsky (brusky) z plávkovej ocele; predvalky, ploštiny.

431. Oceľové tyče.

432. Oceľové plechy.

435. Kalený drót.

470. Pružinová oceľ.

488 a). Olovo, aj sliatiny olova s antimónom, arzénom, cínom alebo zinkom.

489. Rezané platne (planches).

546. Elektrické uhlíky.

597: g) zinková bieloba (kysličník zinočnatý)

h) kysličník ciničitý, umelý (cínový popol)

q) peroxyd vodíka.

598: ex b) 2. kyselina dusičná

c) 1. kyselina sírová nedymivá

d) 2. kyselina bóritá, prečistená

h) až k) kyseliny inde nezaradené.

599: f) 1. sóda kalcínovaná (žíhaná)

g) 2. síran amónny

l) 1. bórax čistený

m) 1. chroman draselný i sodný (žltý) a dvojchroman draselný i sodný (červený)

ex o) 2. chlorečnan draselný a sodný.

600: g) i poznámka: bieloba na lesk, bieloba barytová (umelý síran barnatý); síran horečnatý (horká soľ)

ex l) karbid vápnika

m) dusíkaté vápno

n) liadok vápenatý.

601 d) 2. síran nikelnatý a nikelnatoamónny. 604: a) glycerín surový

b) glycerín čistený, t. j. vodojasný alebo sfarbený, bez popola.

610. Želatina (čistená, sušená, glejovatina pôvodu živočíšneho i rastlinného), aj na prach utlčená a želatinový tovar.

611. Glej všetkých druhov, i vyzina (vyzí glej).

612. Albumín a ostatné bielkoviny výslovne nevymenované; kazeín.

613. Škrob (aj škrobová múčka).

614 a). Lepok.

617. Superfosfáty.

619 i poznámky 1 až 3. Kolódium; chloroform; alkohol metylnatý (metanol, drevnatý lieh); alkoholy propylnaté, butylnaté, amylnaté; pripálenina; acetón; koncentrovaná kyselina octová.

620 b) i poznámka: étery (vyjmúc éter etylnatý), estery.

622 d) i poznámky 1 až 3. Pomocné látky a výrobky chemické, výslovne nevymenované, ostatné.

625 a) sírne černe; farby antrachinonové, okrem kypových; farby azové.

626 a) i 626 b) 2. Farby výslovne nevymenované, iné než ultramarín modrý.

630 II. prostriedky proti škodlivým činiteľom výroby rastlinnej.

ex 644 elektrické roznieťovače.

652 a) múčka kostná.

653 a) tuhé zvyšky po výrobe mastných olejov, aj mleté.

(2) V čase od 1. januára 1954 do 31. decembra 1954 sa nevyrubuje a nevyberá clo pri dovoze polotovarov z ropy a dechta hnedouhoľného, podľa poznámky k sadz. čís. 177 až 179, na ďalšie priemyslové spracovanie na minerálne oleje.


§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. júla 1953; vykoná ho minister zahraničného obchodu po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Široký v. r.

Dvořák v. r.