Nariadenie č. 13/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje, ktoré ďalšie podniky sa zapisujú od podnikového registra

Čiastka 8/1953
Platnosť od 28.02.1953 do30.06.1964
Účinnosť od 28.02.1953 do30.06.1964
Zrušený 109/1964 Zb.

OBSAH

13.

Nariadenie ministra spravodlivosti

zo dňa 25. februára 1953,

ktorým sa určuje, ktoré ďalšie podniky sa zapisujú do podnikového registra.

Minister spravodlivosti nariaďuje podľa § 14 písm. b) zákona č. 100/1950 Sb., o podnikovom registri:


§ 1.

(1) Do podnikového registra sa zapisujú aj odbytové a zásobovacie základne hospodárskych ministerstiev.

(2) Odbytové a zásobovacie základne sa zapisujú rovnakým spôsobom ako národné podniky.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zápotocký v. r.

Dr. Rais v. r.