41.

Zákon

zo dňa 30. mája 1953

o peňažnej reforme.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Oddiel I.

Peňažná reforma a peňažná jednotka.

§ 1.

Ďalší rozvoj národného hospodárstva stavia náš štát pred úlohu vykonať peňažnú reformu vydaním nových peňazí a stiahnutím starých, s cieľom zvýšenia kúpnej sily československej koruny a upevnenia jej kurzu.

Oddiel II.

Prepočítanie miezd, platov a cien.

§ 4.

Mzdy, služné a iné odmeny za prácu a služby, rodinné prídavky, penzie, štipendiá, podpory a pod., ako aj ceny, daňové aj iné sadzby, tarify a peňažné sumy určené v právnych predpisoch a znejúce na československé koruny sa prepočítajú ku dňu 1. júna 1953 v pomere 5 Kčs starých peňazí za 1 Kčs nových peňazí.

Oddiel III.

Výmena peňazí, prepočítanie pohľadávok a záväzkov a zaplatených prémií životného poistenia.

§ 5.

Dňom 1. júnom 1953 sa dávajú do obehu nové peniaze vzoru 1953, znejúce na československé koruny. Doterajšie peniaze sa vymeňujú v pomere, ktorý určí vláda.

§ 6.

Vláda určí, v akom pomere sa prepočítajú vklady obyvateľstva v peňažných ústavoch, vklady na bežných a obratových účtoch a ostatné pohľadávky a záväzky, ktoré znejú na československé koruny, ako aj v akom pomere sa prepočítajú zaplatené prémie životného poistenia.

Oddiel IV.

Zrušenie niektorých pohľadávok a záväzkov.

§ 7.

(1) Dňom 1. júna 1953 sa rušia pohľadávky a záväzky

a) z vkladov viazaných podľa § 7 dekrétu č. 91/1945 Sb.,

b) z tuzemských cenných papierov v povinnej úschove podľa dekrétu č. 95/1945 Sb.,

c) z poistenia na život, pokiaľ sa majú podľa § 7 ods. 1 č. 1 zákona č. 141/1947 Sb., o Likvidačnom fonde menovom, plniť poukazom na viazaný vklad.

(2) Tým istým dňom sa rušia záväzky z dlhopisov Československého štátu, vydaných po roku 1945, a záväzky z čiastkových dlhopisov a záložných listov, vydaných po roku 1945 bývalými úvernými ústavmi. Vláda usporiada straty vzniknuté zánikom týchto záväzkov verejným organizáciám a zariadeniam.

Oddiel V.

Zrušenie Likvidačného fondu menového.

§ 8.

Likvidačný fond menový sa dňom 1. júna 1953 zrušuje a jeho práva prechádzajú na štát. Vykonanie likvidácie fondu sa ukladá ministrovi financií.


Oddiel VI.

Spoločné a záverečné ustanovenia.

§ 11.

Zrušuje sa zákon č. 39/1948 Sb., o platidlách československej meny.

§ 12.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. júna 1953; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. John v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

arm. gen. Bacílek v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Barák v. r.

David v. r.

Dvořák v. r.

Ďuriš v. r.

Harus v. r.

Dr. Havelka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Kabeš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Pokorný v. r.

Poláček v. r.

A. Pospíšil v. r.

J. Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Rais v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Sýkora v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Šrámek v. r.

Štoll v. r.