Nariadenie vlády č. 29/1953 Zb.Nariadenie o riaditeľských fondoch na železniciach

Čiastka 17/1953
Platnosť od 05.05.1953 do31.12.1956
Účinnosť od 01.01.1953 do31.12.1956
Zrušený 23/1957 Zb.

29.

Vládne nariadenie

zo dňa 7. apríla 1953

o riaditeľských fondoch na železniciach.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákona o päťročnom pláne):


§ 1.

(1) Na zvýšenie iniciatívy a zodpovednosti náčelníkov železníc, náčelníkov hospodárskych jednotiek železnici podriadených, poprípade náčelníkov ostatných podnikov a hospodárskych jednotiek železníc (ďalej len „jednotky“) a na podnietenie hmotného záujmu zamestnancov na plnení plánov zriaďuje sa k dispozícii náčelníkov týchto jednotiek, pokiaľ hospodária podľa zásad chozrasčotu alebo pokiaľ majú samostatnú bilanciu, dňom 1. januára 1953 riaditeľský fond (ďalej len „fond“).

(2) Soznam jednotiek, v ktorých sa fond zriaďuje, vydá Ministerstvo železníc po dohode s Ministerstvom financií.

§ 2.

(1) Do fondu plynie podiel na zisku dosiahnutom podľa plánu prepravy alebo výroby, alebo ak ide o jednotky, kde nie je zisk plánovaný alebo kde je plánovaná strata, podiel z plánovanej úspory, dosiahnutej snížením vlastných nákladov, vo výške 1 1/2 %.

(2) V prípade, že jednotky prekročia plán zisku alebo plán sníženia vlastných nákladov, prevádza sa do fondu navyše podiel z úhrnného nadplánovaného zisku alebo z nadplánovanej úspory, dosiahnutej snížením vlastných nákladov, vo výške 25 %.

(3) Fond dostane aj odmenu z nadplánovaných odvodov vlastných obežných prostriedkov (obratových fondov) vo výške a za podmienok, ktoré určí minister financií osobitnými smernicami.

(4) Celkový ročný úhrnný podiel plynúci do fondu nesmie prekročiť 5 % ročného mzdového fondu pracovníkov jednotiek, ktorým bol podiel priznaný, prepočítaného na percento skutočného objemu práce železnice alebo podniku.

(5) Podmienkou na poskytnutie podielu je, že jednotky plnia alebo prekročujú plán prepravy v určených ukazovateľoch výkonu, plán výroby, plán snižovania vlastných nákladov a plán zisku dosiahnutého pri realizácii prepravy alebo výroby.

(6) Pri určení podielu fondu, ktorým disponuje náčelník železnice, odpočítajú sa z úhrnnej sumy zisku alebo úspory, prevádzanej do tohto fondu, sumy, ktoré sa započítavajú do fondov, ktorými disponujú náčelníci podriadených jednotiek. Ak niet dosiahnutého zisku a úspory na železnici ako celku, vytvorí sa fond, ktorým disponujú náčelníci podriadených jednotiek, zo zisku a úspory týchto jednotiek.

§ 3.

Pri určení výšky nadplánovaného zisku alebo nadplánovanej úspory, dosiahnutej snížením vlastných nákladov, sa do tohto zisku alebo úspory nezapočítavajú tie sumy, ktoré vyplynuly z príčin, ktoré nezávisia od výrobnej činnosti jednotky.

§ 4.

(1) Po ukončení každého štvrťročia prevádza sa do fondu preddavkový podiel na základe súvahy podniku vo výške 50 % sumy vypočítanej podľa § 2, a to podľa súhrnných výsledkov dosiahnutých od začiatku roka.

(2) Konečná výška podielu prevádzaného do fondu sa určuje podľa schválenej ročnej súvahy.

§ 5.

(1) Prostriedky fondu používa náčelník jednotky:

a) na rozšírenie prevádzky alebo výroby, na výstavbu a opravy uskutočňované bytovým hospodárstvom jednotky a na technické zdokonaľovanie dopravy alebo výroby (malá mechanizácia, realizácia zlepšovacích návrhov a pod.) i mimo rámca plánovaných investícií, a to vo výške 40 % fondu;

b) na zlepšenie kultúrnej a sociálnej starostlivosti o pracovníkov jednotky (na rozšírenie nepriemyslových hospodárstev, na zriaďovanie detských zariadení, jedální, klubovní, na nákup inventára pre tieto zariadenia, na telovýchovné účely a pod.); na výplatu individuálnych odmien pracovníkom za vynikajúce pracovné výkony, na zaplatenie poukazov na rekreáciu pracujúcich a na výplatu jednorázových výpomocí pracovníkom jednotky.

(2) Výdavky na vrub fondu môžu sa vykonávať len vo výške súm, ktoré sú skutočne vo fonde. Zakazuje sa vydávanie prostriedkov na vrub súm, ktorých prevedenie do fondu sa až v budúcnosti očakáva.

(3) Rozpočet fondu schvaľuje náčelník jednotky po prerokovaní s kompetentným orgánom jednotnej odborovej organizácie. O použití prostriedkov fondu, najmä o účelu a výške vynaložených súm, treba upovedomiť všetkých pracujúcich jednotky.

§ 6.

Kontrola odvádzania určených súm do fondu a vydávanie týchto prostriedkov v jednotkách prislúcha Ministerstvu financií. Právo Ministerstva železníc na vykonávanie tejto kontroly a jeho zodpovednosť za ňu zostáva nedotknutá.

§ 7.

Minister financií sa splnomocňuje, aby po dohode s ministrom železníc a po vypočutí jednotnej odborovej organizácie:

a) určil ďalšie jednotky, v ktorých môže byť fond zriadený;

b) rozhodol v pochybnostiach, na ktoré jednotky sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia.

§ 8.

Ministerstvo financií vydá po dohode s Ministerstvom železníc a jednotnou odborovou organizáciou podrobné smernice na vykonanie tohto nariadenia.

§ 9.

Na jednotky, pri ktorých bol fond zriadený, nevzťahujú sa ustanovenia dekrétu č. 104/1945 Sb., o závodných a podnikových radách, v znení zákona č. 188/1948 Sb., pokiaľ určujú povinnosť odvádzať Jednotnému fondu pracujúcich podiel na čistom zisku.


§ 10.

Zrušujú sa všetky predpisy, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením.

§ 11.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953; vykoná ho minister financií po dohode s ministrom železníc.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Kabeš v. r.